Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.

 

BURMISTRZ UJAZDU
na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 1997, Nr 115, poz. 741 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony
na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ujazd
z przeznaczeniem pod posadowienie garażu nietrwale związanego z gruntem:
20 m2 z działki o nr ew. 884/8 z k.m. 6, położonej w Ujeździe przy ul. Słonecznej.
 
Działka o nr ew. 884/8 o pow. 0,0351 ha zapisana w KW OP1S/00057207/3 i jest wolna
od obciążeń. Położona jest na osiedlu mieszkaniowym o zabudowie wielorodzinnej
w miejscowości Ujazd, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe.
 
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- 884/8 ob. Ujazd: MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
KS – podstawowe przeznaczenie terenu pod obiekty i urządzenia obsługi transportu samochodowego – stacji paliw, usług związanych z obsługą i naprawą pojazdów, garaży
 dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów. 
 
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Miejsce odbycia przetargu ustala się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe
przy ul. Sławięcickiej 19, pok. nr 11.
 
Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat:

LP
Obręb
Nr działki
Cena wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto
Wadium
10% ceny wywoławczej
Termin przetargu
1
Ujazd
20 m2
z działki 884/8
20,00 zł
2,00 zł
10.12.2012 r. godz. 09.00

 
Kwota czynszu dzierżawnego netto nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na podstawie załącznika do zarządzenia Nr 0050.47.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Ujazd.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu 15 min przed terminem rozpoczęcia przetargu lub na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/Ujazd nr konta:
24 8907 1021 2003 0006 3470 0004. Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu
za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy ulega
ono przepadkowi.
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która przetarg wygra w terminie 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargu mającym na celu ustalić dzierżawcę w/w działki.
            Informacje na temat przetargu można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego                 w Ujeździe, tel. 077/ 404 87 54.
 
                                                                                                                                              
Ujazd, dnia 7 listopada 2012 r.
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-11-07