Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe

TREŚĆ OGŁOSZENIA :
 
 
BURMISTRZ UJAZDU
 
w oparciu o: art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z dnia 11.06.2010r., Nr 102, poz. 651 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ) Ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek, położonych w Ujeździe o numerach ewidencyjnych :
I.
259,   k.m. 1 ,   o pow. 0,4536 ha,   Kw OP1S/00041850/0 , G.20,
Przeznaczenie : działkanr 259 położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZZ – trwałe użytki zielone Cena wywoławcza : 7.000,00 zł zwolnione z VAT – art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U z 2011r.Nr 177, poz.1054/.
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 700,00 zł .
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień 13.06.2013r   godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, w pok. nr 11.
II.
241, k.m. 1 , o pow. 0,0713 ha, Kw 56682, G.497
Przeznaczenie : działkanr 241 położona jest na terenie oznaczonym symbolem ZZ – trwałe użytki zielone Cena wywoławcza : 1.100,00 zł zwolnione z VAT – art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U z 2011r.Nr 177, poz.1054/.
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 110,00 zł .
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień 13.06.2013r   godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, w pok. nr 11.
III.
1733, k.m.19, o pow. 0,1076 ha, Kw OP1S/00056693/9, G .950
Przeznaczenie : działkanr 1733, położona jest na terenie oznaczonym symbolem RP- tereny rolne bez prawa zabudowy .
Cena wywoławcza : 2.000,00 zł zwolnione z VAT – art. 43 ust. 1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U z 2011r.Nr 177, poz.1054/.
 
Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 200,00 zł .
Termin i miejsce przetargu ustala się na dzień 13.06.2013   godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, w pok. nr 11.
 
W/w nieruchomości stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone  księgi wieczyste i są   wolne od obciążeń .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r. działki nr 259 i  241 położone są na terenie oznaczonym symbolem
ZZ – trwałe użytki zielone ,
działka nr 1733 położona jest na terenie oznaczonym symbolem : RP- tereny rolne bez prawa zabudowy.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej wyżej wnoszone w pieniądzu   PLN, na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy
o/ Ujazd nr konta 24 890710212003000634700004  w terminie do dnia 07.06.2013r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane wyżej konto.
 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Wadium zwraca się do trzech dni po zakończeniu przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia , a w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu ulega ono przepadkowi. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu wnieść skargę na czynności związane z prowadzeniem przetargu do Burmistrza Ujazdu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w przetargach mających na celu ustalić nowonabywców.   Informacje na temat przetargów można uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Miejskiego w Ujeździe, tel. 077/ 4048754                                                                                                                    
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
 
Ujazd, dnia 06.05.2013r . 
 



 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013.05.06