Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe

 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108, z 2009r. Nr 55, poz.450)
o g ł a s z a:
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2013r. w Referacie  Gospodarki Gruntami , Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,  Urzędu Miejskiego w Ujeździe , przy ul. Sławięcickiej nr 19, pokój nr 11.
1.Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości  zabudowane fundamentami budynku, położone w miejscowości Olszowa oraz nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Stary Ujazd :

Lp.
 
Położenie nieruchomości
obręb/ulica
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości
(bez podatku VAT)*
Forma zbycia
Wadium
10 %
ceny wywoławczej
termin
przetargu
 
godzina 
postąpienie
termin wpłaty wadium
1)
 
Gmina Ujazd, obręb Olszowa, 
ul. Szkolna
 
Działka
nr 238/1k.m.2, G.171
powierzchni 0,1856 ha,
teren działki  zabudowany  jest fundamentami budynku przeznaczonego do rozbiórki ,
księga wieczysta nr OP1S/00034099/5
Nieruchomość
położona zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Olszowa    na terenie
o przeznaczeniu pod
usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, usług bytowych , usług o niesprecyzowanym rodzaju , terenu parkingów samochodowych  wraz  z dojazdami i zielenią – symbol terenu: UH, UG, UR,UX,KP – uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr XXIII/103/04 z dnia 06.07.2004r.
Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną .
 
Na działce znajduje się część fundamentu pod budowę budynku , oprócz tego teren działki nie jest w żaden inny sposób zagospodarowany.
102.700, zł VAT
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
własność
10.270,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
29.11.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.027,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.11.2013r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)
 
Gmina Ujazd, obręb Olszowa, 
ul. Polna  


Działka
nr 238/5k.m.2,G.171
powierzchnia 0,1651ha, stanowiąca   teren zabudowany fundamentami budynku przeznaczonego do rozbiórki ,księga wieczysta nr OP1S/00034099/5
 j.w
94.000,-zł +VAT
 
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
 
własność
9.400,00 zł
 
29.11.2013r
930
 
940,00 zł
 
 25.11.2013r
3)
Gmina Ujazd, obręb Stary Ujazd,
ul. Leśna
 
 
Działka nr 617/1 ,
k.m.1, G.261,
 
powierzchnia 
0,0242 ha,
 
 
Kw nr OP1S/00040136/2
 
 
grunt położony jest na terenie oznaczonym symbolem KPJ.5-ciągi pieszo-jezdne – uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV/292/2010 z dnia 28.10.2010r.
Do chwili obecnej przedmiotowa działka zagospodarowana była jako teren zieleni przy poboczu drogi gminnej.
7.030,-zł +VAT
 
art. 43 ust. 1, pkt. 9 – ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535
własność
703,00 zł
29.11.2013r
1100
70,30 zł
25.11.2013r.

* - do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu, sprzedane zostaną na własność ,nie są obciążona prawem użytkowania wieczystego lub żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.
2.       Termin zagospodarowania nieruchomości – bez terminowo.
3.       Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomościach będących przedmiotem przetargu i w ich rejonie należy zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Spraw Komunalnych w Urzędzie Miejski w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19, pok. nr 3,
4.       Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kędzierzyn-Koźle nieruchomości będących przedmiotem przetargu należy zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego , Inwestycji i Spraw Komunalnych w Urzędzie Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, pok. nr 3, lub na stronie internetowej tut. Urzędu  www.bip.ujazd.pl.
5.       Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1266 z poźn. zm.) nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie podlegają przepisom w/w ustawy.
6.       Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późniejszymi zmianami).
7.       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
8.       Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
9.       Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej |z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
10.   Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z odnośnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.
11.   W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
12.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  do dnia 25 listopada 2013r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy/o Ujazd nr konta : 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, odrębnie dla poszczególnych w/w nieruchomości.
Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.
13.   Uczestnicy przetargu, o których mowa w pkt. 8-12, winni w terminie i miejscu przetargu posiadać dokument wpłaty całej kwoty wadium.
14.   Wpłacone wadium zostanie:
o        zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
o        zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
15.   Cenę nabycia prawa własności nieruchomości, równą cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT naliczony wg. stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości, a pomniejszonej o wysokość wadium, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe w terminie 21 dni od dnia przetargu  nie później niż dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej.
Za termin wpłaty ceny nabycia przyjmuje się datę wpływu tej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
16.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ujazd  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
17.   Burmistrz Ujazdu  zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, informując o przyczynie odwołania.
18.   Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. nr 11, tel. 077/4048754-56.
Uwaga!
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wniesienia wadium.
 
Ujazd, dnia 23.10.2013r. 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-10-23