Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2004

Uchwały Rady Miejskiej 2004

Sesja XVIII z dnia 27 stycznia 2004 roku

 1. PDFXVIII_73_2004.pdf (31,49KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
 2. PDFXVIII_74_2004.pdf (24,71KB) w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zimna Wódka w gminie Ujazd
 3. PDFXVIII_75_2004.pdf (40,59KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2004 rok
 4. PDFXVIII_76_2004.pdf (38,58KB) w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2004 rok

Sesja XIX z dnia 30 marca 2004 roku

 1. PDFXIX_77_2004.pdf (23,42KB) w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic w mieście Ujazd
 2. XIX/78/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 3. PDFXIX_79_2004.pdf (31,80KB) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ujazd, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
 4. PDFXIX_80_2004.pdf (23,54KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
 5. PDFXIX_81_2004.pdf (23,53KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
 6. PDFXIX_82_2004.pdf (23,53KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd

Sesja XX z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 1. PDFXX_83_2004.pdf (20,48KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  za 2003 rok
 2. PDFXX_84_2004.pdf (20,94KB) w sprawie  nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Jaryszowie
 3. PDFXX_85_2004.pdf (24,67KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki PSP w Ujeździe p. Małgorzaty Sopały, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 4. PDFXX_86_2004.pdf (25,76KB) w sprawie dokonania podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych

Sesja XXI z dnia 25 maja 2004 roku

 1. XXI/87/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXI_88_2004.pdf (69,35KB) w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania
 3. PDFXXI_89_2004.pdf (27,26KB) w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych gminy Ujazd
 4. PDFXXI_90_2004.pdf (31,07KB) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 5. PDFXXI_91_2004.pdf (53,62KB) w sparawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
 6. PDFXXI_92_2004.pdf (23,67KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 7. PDFXXI_93_2004.pdf (27,32KB) w sprawie zasad opracowania, uchwalenia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXII z dnia 18 czerwca 2004 roku

 1. XXII/94/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXII_95_2004.pdf (25,15KB) w sprawie współdziałania z Gminą Leśnica w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. PDFXXII_96_2004.pdf (40,08KB) w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXIII z dnia 06 lipca 2004 roku

 1. XXIII/97/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIII_98_2004.pdf (20,78KB) w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego  Miasta i Gminy Ujazd
 3. PDFXXIII_99_2004.pdf (22,87KB) w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXXIII_100_2004.pdf (117,71KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 5. PDFXXIII_101_2004.pdf (213,57KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka
 6. PDFXXIII_102_2004.pdf (194,90KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice
 7. PDFXXIII_103_2004.pdf (221,18KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa
 8. PDFXXIII_104_2004.pdf (25,41KB) w sprawie ustalenia diet dla Radnych  Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXIV z dnia 16 sierpnia 2004 roku

 1. PDFXXIV_105_2004.pdf (31,31KB) w sprawie przystąpienia do współpracy  partnerskiej z Gminą Moorbad Lobenstein w Niemczech

Sesja XXV z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 1. XXV/106/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXV_107_2004.pdf (191,18KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla  terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Klucz
 3. PDFXXV_108_2004.pdf (25,62KB) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej  przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczym gminy Ujazd

Sesja XXVI z dnia 28 września 2004 roku

 1. PDFXXVI_109_2004.pdf (180,61KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd
 2. PDFXXVI_110_2004.pdf (108,67KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice
 3. XXVI/111/ 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 4. PDFXXVI_112_2004.pdf (22,64KB) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. PDFXXVI_113_2004.pdf (21,59KB) w sprawie uzupełnienia  składu osobowego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 6. PDFXXVI_114_2004.pdf (22,61KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki

Sesja XXVII z dnia 26 października 2004 roku

 1. XXVII/115/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXVII_116_2004.pdf (46,97KB) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 3. PDFXXVII_117_2004.pdf (24,34KB) w sprawie akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań we wsi Niezdrowice wraz z uzasadnieniem”

Sesja XXVIII z dnia 30 listopada 2004 roku

 1. PDFXXVIII_118_2004.pdf (21,93KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
 2. PDFXXVIII_119_2004.pdf (32,10KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXXVIII_120_2004.pdf (38,05KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. XXVIII/121/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 5. PDFXXVIII_122_2004.pdf (30,03KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004 r. z dnia 06. lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 6. PDFXXVIII_123_2004.pdf (23,82KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 7. PDFXXVIII_124_2004.pdf (22,93KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Mirosława Chaj
 8. PDFXXVIII_125_2004.pdf (22,92KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Damiana Grochla

Sesja XXIX z dnia 17 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXIX_126_2004.pdf (28,33KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIX_127_2004.pdf (28,39KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ujazd oraz wsi Stary Ujazd i Zimna Wódka dotyczących zmiany w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXIX_128_2004.pdf (51,18KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2004 rok

Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXX_129_2004.pdf (31,95KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
 2. PDFXXX_130_2004.pdf (22,70KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
 3. PDFXXX_131_2004.pdf (47,79KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 4. PDFXXX_132_2004.pdf (25,04KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku