Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2002-2006

Uchwały Rady Miejskiej 2006

Sesja XLIV z dnia 31 stycznia 2006 roku

 1. PDFXLIV.194.pdf w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ujazd”

  Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 1. PDFXLIV.195.pdf w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 2. PDFXLIV.196.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 3. PDFXLIV.197.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2006 rok
 4. PDFXLIV.198.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2006 rok

Sesja XLV z dnia 27 lutego 2006 roku

 1. PDFXLV.199.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze
 2. PDFXLV.200.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 3. PDFXLV.201.pdf w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXLV.202.pdf w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
 5. PDFXLV.203.pdf w sprawie inkasa opłaty targowej
 6. PDFXLV.204.pdf w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
 7. PDFXLV.205.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLV.206.pdf w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Ernesta Kołodziej

Sesja XLVI z dnia 28 marca 2006 roku

 1. PDFXLVI.207.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLVI.208.pdf w sprawie przystąpienia ośmiu sołectw gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim
 3. PDFXLVI.209.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFXLVI.210.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 5. PDFXLVI.211.pdf w sprawie powołania  doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ”Honorowego Obywatela Gminy Ujazd”
 6. PDFXLVI.212.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Sesja XLVII z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 1. PDFXLVII.213.pdf w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Ujazd na energooszczędne
 2. PDFXLVII.214.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2005 rok
 3. PDFXLVII.215.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja XLVIII z dnia 23 maja 2006 roku

 1. PDFXLVIII.216.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 2. PDFXLVIII.217.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFXLVIII.218.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie na zrefundowanie wydatków poniesionych na prace renowacyjno-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie
 4. PDFXLVIII.219.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich polegających na montażu i demontażu rusztowań niezbędnych do wykonania remontu wież w zabytkowym kościele w Ujeździe
 5. PDFXLVIII.220.pdf w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 6. PDFXLVIII.221.pdf w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. PDFXLVIII.222.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLVIII.223.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

Sesja XLIX z dnia 22 czerwca 2006 roku

 1. PDFXLIX.224.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLIX.225.pdf w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. PDFXLIX.226.pdf w sprawie podziału gminy na obwody
 4. PDFXLIX.227.pdf w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe w inną formę organizacyjną
 5. PDFXLIX.228.pdf w sprawie nadania nazw ulicom
 6. PDFXLIX.229.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIX/213/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja L z dnia 01 sierpnia 2006 roku

 1. PDFL.230.pdf w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 2. PDFL.231.pdf w sprawie; zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 3. PDFL.232.pdf w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 4. PDFL.233.pdf w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe
 5. PDFL.234.pdf w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze
 6. PDFL.235.pdf w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 7. PDFL.236.pdf w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Urząd Miejski w Ujeździe
 8. PDFL.237.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”
 9. PDFL.238.pdf w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 10. PDFL.239.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 11. PDFL.240.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja LI z dnia 05 września 2006 roku

 1. PDFLI.241.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLI.242.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFLI.243.pdf w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z Miastem Bridlicna w Czechach

Sesja LII z dnia 26 września 2006 roku

 1. PDFLII.244.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLII.245.pdf w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 3. PDFLII.246.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 4. PDFLII.247.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 5. PDFLII.248.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 6. PDFLII.249.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja LIV z dnia 24 października 2006 roku

 1. PDFLIV.250.pdf w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd”
 2. PDFLIV.251.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2007 roku
 3. PDFLIV.252.pdf zmieniająca uchwałę nr LII/245/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 4. PDFLIV.253.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2002-2006
 5. PDFLIV.254.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

 

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Sesja XXXI z dnia 01 lutego 2005 roku

 1. PDFXXXI_133_2005.pdf w sprawie przyjęcia projektów wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw – wzoru herbu Gminy Ujazd
 2. PDFXXXI_134_2005.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród
 3. PDFXXXI_135_2005.pdf w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela – doradcy metodycznego
 4. PDFXXXI_136_2005.pdf w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole
 5. PDFXXXI_137_2005.pdf w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
 6. PDFXXXI_138_2005.pdf w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 7. PDFXXXI_139_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 8. PDFXXXI_140_2005.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok

Sesja XXXII z dnia 22 lutego 2005 roku

 1. XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXII_142_2005.pdf w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego
 3. PDFXXXII_143_2005.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDFXXXII_144_2005.pdf w sprawie uchwalenia programu pt. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd”

Sesja XXXIII z dnia 22 marca 2005 roku

 1. PDFXXXIII_145_2005.pdf w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 2. PDFXXXIII_146_2005.pdf w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXXIII_147_2005.pdf w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIII_148_2005.pdf w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim
 5. PDFXXXIII_149_2005.pdf w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 6. PDFXXXIII_150_2005.pdf w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXXIII_151_2005.pdf w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 8. PDFXXXIII_152_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania, Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe”
 9. PDFXXXIII_153_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
 10. PDFXXXIII_154_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe
 11. PDFXXXIII_155_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 1. PDFXXXIV_155_2005.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2004 rok
 2. PDFXXXIV_156_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXXXIV_157_2005.pdf w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIV_158_2005.pdf w sprawie upoważnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja XXXV z dnia 31 maja 2005 roku

 1. PDFXXXV_159_2005.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 2. PDFXXXV_160_2005.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 3. PDFXXXV_161_2005.pdf w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 4. PDFXXXV_162_2005.pdf w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Sesja XXXVI z dnia 22 czerwca 2005 roku

 1. PDFXXXVI_163_2005.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 2. PDFXXXVI_164_2005.pdf w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd
 3. PDFXXXVI_165_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 4. PDFXXXVI_166_2005.pdf w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 5. PDFXXXVI_167_2005.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFXXXVI_168_2005.pdf w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXVII z dnia 26 lipca 2005 roku

 1. XXXVII/169/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVII_170_2005.pdf zmieniająca uchwałę nr XLIII/234/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 3. PDFXXXVII_171_2005.pdf w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 4. PDFXXXVII_172_2005.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/131/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 5. PDFXXXVII_173_2005.pdf w sprawie kierunków rozwoju gminy

 Sesja XXXVIII z dnia 06 września 2005 roku

 1. PDFXXXVIII_174_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVIII_175_2005.pdf w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Sesja XXXIX z dnia 04 października 2005 roku

 1. XXXIX/176/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XL z dnia 08 listopada 2005 roku

 1. PDFXL_177_2005.pdf w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004r. z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 2. XL/178/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXL_179_2005.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 roku
 4. PDFXL_180_2005.pdf w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników szkół podstawowych, przedszkoli  i gimnazjum nie będących nauczycielami w gminie Ujazd
 5. PDFXL_181_2005.pdf w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
 6. PDFXL_182_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny
 7. PDFXL_183_2005.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/104/2004 z dnia 06 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XLI z dnia 29 listopada  2005 roku

 1. PDFXLI_184_2005.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2006 rok
 2. PDFXLI_185_2005.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXLI_186_2005.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. PDFXLI_187_2005.pdf w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
 5. PDFXLI_188_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLII z dnia 16 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLII_189_2005.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok
 2. XLII/190/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLIII z dnia 29 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLIII_191_2005.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
 2. PDFXLIII_192_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXLIII_193_2005.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

 

Uchwały Rady Miejskiej 2004

Sesja XVIII z dnia 27 stycznia 2004 roku

 1. PDFXVIII_73_2004.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
 2. PDFXVIII_74_2004.pdf w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zimna Wódka w gminie Ujazd
 3. PDFXVIII_75_2004.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2004 rok
 4. PDFXVIII_76_2004.pdf w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2004 rok

Sesja XIX z dnia 30 marca 2004 roku

 1. PDFXIX_77_2004.pdf w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic w mieście Ujazd
 2. XIX/78/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 3. PDFXIX_79_2004.pdf w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ujazd, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
 4. PDFXIX_80_2004.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
 5. PDFXIX_81_2004.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
 6. PDFXIX_82_2004.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd

Sesja XX z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 1. PDFXX_83_2004.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  za 2003 rok
 2. PDFXX_84_2004.pdf w sprawie  nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Jaryszowie
 3. PDFXX_85_2004.pdf w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki PSP w Ujeździe p. Małgorzaty Sopały, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 4. PDFXX_86_2004.pdf w sprawie dokonania podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych

Sesja XXI z dnia 25 maja 2004 roku

 1. XXI/87/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXI_88_2004.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania
 3. PDFXXI_89_2004.pdf w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych gminy Ujazd
 4. PDFXXI_90_2004.pdf w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 5. PDFXXI_91_2004.pdf w sparawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
 6. PDFXXI_92_2004.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 7. PDFXXI_93_2004.pdf w sprawie zasad opracowania, uchwalenia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXII z dnia 18 czerwca 2004 roku

 1. XXII/94/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXII_95_2004.pdf w sprawie współdziałania z Gminą Leśnica w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. PDFXXII_96_2004.pdf w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXIII z dnia 06 lipca 2004 roku

 1. XXIII/97/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIII_98_2004.pdf w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego  Miasta i Gminy Ujazd
 3. PDFXXIII_99_2004.pdf w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXXIII_100_2004.pdf w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 5. PDFXXIII_101_2004.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka
 6. PDFXXIII_102_2004.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice
 7. PDFXXIII_103_2004.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa
 8. PDFXXIII_104_2004.pdf w sprawie ustalenia diet dla Radnych  Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXIV z dnia 16 sierpnia 2004 roku

 1. PDFXXIV_105_2004.pdf w sprawie przystąpienia do współpracy  partnerskiej z Gminą Moorbad Lobenstein w Niemczech

Sesja XXV z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 1. XXV/106/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXV_107_2004.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla  terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Klucz
 3. PDFXXV_108_2004.pdf w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej  przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczym gminy Ujazd

Sesja XXVI z dnia 28 września 2004 roku

 1. PDFXXVI_109_2004.pdf w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd
 2. PDFXXVI_110_2004.pdf w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice
 3. XXVI/111/ 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 4. PDFXXVI_112_2004.pdf w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. PDFXXVI_113_2004.pdf w sprawie uzupełnienia  składu osobowego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 6. PDFXXVI_114_2004.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki

Sesja XXVII z dnia 26 października 2004 roku

 1. XXVII/115/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXVII_116_2004.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 3. PDFXXVII_117_2004.pdf w sprawie akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań we wsi Niezdrowice wraz z uzasadnieniem”

Sesja XXVIII z dnia 30 listopada 2004 roku

 1. PDFXXVIII_118_2004.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
 2. PDFXXVIII_119_2004.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXXVIII_120_2004.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. XXVIII/121/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 5. PDFXXVIII_122_2004.pdf w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004 r. z dnia 06. lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 6. PDFXXVIII_123_2004.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 7. PDFXXVIII_124_2004.pdf w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Mirosława Chaj
 8. PDFXXVIII_125_2004.pdf w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Damiana Grochla

Sesja XXIX z dnia 17 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXIX_126_2004.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIX_127_2004.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ujazd oraz wsi Stary Ujazd i Zimna Wódka dotyczących zmiany w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXIX_128_2004.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2004 rok

Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXX_129_2004.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
 2. PDFXXX_130_2004.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
 3. PDFXXX_131_2004.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 4. PDFXXX_132_2004.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku

 

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2003 są dostępne do pobrania w plikach MS Word:

DOCUchwała Nr VI.21.2003 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .doc
DOCUchwała nr VI.22.2003 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkkoholowych Gminy Ujazd na 2003 rok..doc
DOCUchwała nr VI.23.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji.doc
DOCUchwała nr VI.24.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji.doc
DOCUchwała nr VI.25.2003w sprawie powołania dorażnej Komisji do spraw nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała nrVI.26.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji StałychgRady Miejskiej w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr VII.27.2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr VII.28.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr VII.29.2003 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.212.2001 z dnia 22.10.01r. w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych..doc
DOCuchwała nr VII.30.2003 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała nr VIII.31.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCU Uchwała nr VIII.32.2003 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.doc
DOCUchwała nr VIII.33.2003 w sprawie inkasa opłaty targowej.doc
DOCUchwała nr VIII.34.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd..doc
DOCUchwała Nr IX.35.2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd za 2002 rok..doc
DOCUchwała nr IX.36.2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr IX.37.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc
DOCUchwałą Nr IX.38.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji zasilania w wodę wsi Klucz i Olszowa oraz terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc
DOCUchwała Nr IX.39.2003 w sprawie przystapienia Gminy Ujazd do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z siedzibą w Leśnicy.doc
DOCUchwała Nr IX.40.2003 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.213.201 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd.doc.doc
DOCUchwała nr X.41.2002 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Kariny Daniel- Kroker, Julii Kośmider, Moniky Kozera, Joanny Oronowicz,Anity Weber.doc
DOCUchwała nr X.42.2003 w sprawie zmin budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok..doc
DOCUchwała nr X.43.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekó oraz warunki ich stosowania .doc
DOCUchwała nr X.44.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr XI.45.2003 w sprawie zmian budzetu i w budżecie gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr XI.46.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do Stowarzyszenia Samorządowego A 4.doc
DOCUchwała nr XI.47.2003 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe..doc

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002 są dostępne do pobrania w plikach MS Word:

DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc
DOCUchwała nr I.4.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd.doc
DOCUchwała nr I.5.2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.doc
DOCUchwałą nr II.6.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002rok.doc
DOCUchwała nr II.7.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc
DOCUchwała nr II.8.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.doc
DOCUchwała nr II.9.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc
DOCUchwałą nr II.10.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej.doc
DOCUchwała nr II.11.2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe.doc
DOCUchwała nr III.12.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc
DOCUchwała nr III.13.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
DOCUchwała nr III.14.2002 w powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Opieki Społecznej.doc
DOCUchwała nr III.15.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc
DOCUchwała nr IV.16.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc
DOCUchwała nr IV.17.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.doc
DOCUchwała nr IV.18.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.doc
DOCUchwała nr V.19.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.doc
DOCUchwała nr V.20.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc
 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Roman Więcek
data wytworzenia: 2006-07-03