Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KADENCJA 2002-2006

Uchwały Rady Miejskiej 2006

Sesja XLIV z dnia 31 stycznia 2006 roku

 1. PDFXLIV.194.pdf (24,68KB) w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ujazd”

  Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 1. PDFXLIV.195.pdf (78,35KB) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 2. PDFXLIV.196.pdf (26,41KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 3. PDFXLIV.197.pdf (63,79KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2006 rok
 4. PDFXLIV.198.pdf (38,48KB) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2006 rok

Sesja XLV z dnia 27 lutego 2006 roku

 1. PDFXLV.199.pdf (44,48KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze
 2. PDFXLV.200.pdf (23,83KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 3. PDFXLV.201.pdf (23,25KB) w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXLV.202.pdf (40,58KB) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
 5. PDFXLV.203.pdf (24,17KB) w sprawie inkasa opłaty targowej
 6. PDFXLV.204.pdf (27,18KB) w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
 7. PDFXLV.205.pdf (33,33KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLV.206.pdf (22,84KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Ernesta Kołodziej

Sesja XLVI z dnia 28 marca 2006 roku

 1. PDFXLVI.207.pdf (33,43KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLVI.208.pdf (27,50KB) w sprawie przystąpienia ośmiu sołectw gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim
 3. PDFXLVI.209.pdf (24,72KB) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFXLVI.210.pdf (73,90KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 5. PDFXLVI.211.pdf (22,48KB) w sprawie powołania  doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ”Honorowego Obywatela Gminy Ujazd”
 6. PDFXLVI.212.pdf (26,47KB) w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Sesja XLVII z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 1. PDFXLVII.213.pdf (27,53KB) w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Ujazd na energooszczędne
 2. PDFXLVII.214.pdf (20,99KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2005 rok
 3. PDFXLVII.215.pdf (30,86KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja XLVIII z dnia 23 maja 2006 roku

 1. PDFXLVIII.216.pdf (24,79KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 2. PDFXLVIII.217.pdf (24,60KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFXLVIII.218.pdf (27,01KB) w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie na zrefundowanie wydatków poniesionych na prace renowacyjno-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie
 4. PDFXLVIII.219.pdf (29,20KB) w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich polegających na montażu i demontażu rusztowań niezbędnych do wykonania remontu wież w zabytkowym kościele w Ujeździe
 5. PDFXLVIII.220.pdf (64,33KB) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 6. PDFXLVIII.221.pdf (65,02KB) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. PDFXLVIII.222.pdf (36,84KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLVIII.223.pdf (22,50KB) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

Sesja XLIX z dnia 22 czerwca 2006 roku

 1. PDFXLIX.224.pdf (34,08KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLIX.225.pdf (22,85KB) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. PDFXLIX.226.pdf (22,24KB) w sprawie podziału gminy na obwody
 4. PDFXLIX.227.pdf (26,59KB) w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe w inną formę organizacyjną
 5. PDFXLIX.228.pdf (24,46KB) w sprawie nadania nazw ulicom
 6. PDFXLIX.229.pdf (23,01KB) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIX/213/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja L z dnia 01 sierpnia 2006 roku

 1. PDFL.230.pdf (41,83KB) w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 2. PDFL.231.pdf (27,04KB) w sprawie; zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 3. PDFL.232.pdf (34,03KB) w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 4. PDFL.233.pdf (38,22KB) w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe
 5. PDFL.234.pdf (26,90KB) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze
 6. PDFL.235.pdf (344,90KB) w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 7. PDFL.236.pdf (34,42KB) w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Urząd Miejski w Ujeździe
 8. PDFL.237.pdf (20,93KB) w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”
 9. PDFL.238.pdf (22,58KB) w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 10. PDFL.239.pdf (23,18KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 11. PDFL.240.pdf (33,58KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja LI z dnia 05 września 2006 roku

 1. PDFLI.241.pdf (28,89KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLI.242.pdf (24,33KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFLI.243.pdf (24,12KB) w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z Miastem Bridlicna w Czechach

Sesja LII z dnia 26 września 2006 roku

 1. PDFLII.244.pdf (28,43KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLII.245.pdf (51,28KB) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 3. PDFLII.246.pdf (22,03KB) w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 4. PDFLII.247.pdf (21,92KB) w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 5. PDFLII.248.pdf (22,29KB) w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 6. PDFLII.249.pdf (21,96KB) w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja LIV z dnia 24 października 2006 roku

 1. PDFLIV.250.pdf (26,42KB) w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd”
 2. PDFLIV.251.pdf (91,03KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2007 roku
 3. PDFLIV.252.pdf (24,20KB) zmieniająca uchwałę nr LII/245/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 4. PDFLIV.253.pdf (59,90KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2002-2006
 5. PDFLIV.254.pdf (23,48KB) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

 

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Sesja XXXI z dnia 01 lutego 2005 roku

 1. PDFXXXI_133_2005.pdf (29,18KB) w sprawie przyjęcia projektów wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw – wzoru herbu Gminy Ujazd
 2. PDFXXXI_134_2005.pdf (88,05KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród
 3. PDFXXXI_135_2005.pdf (25,65KB) w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela – doradcy metodycznego
 4. PDFXXXI_136_2005.pdf (37,02KB) w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole
 5. PDFXXXI_137_2005.pdf (29,82KB) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
 6. PDFXXXI_138_2005.pdf (25,13KB) w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 7. PDFXXXI_139_2005.pdf (23,66KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 8. PDFXXXI_140_2005.pdf (40,90KB) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok

Sesja XXXII z dnia 22 lutego 2005 roku

 1. XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXII_142_2005.pdf (23,59KB) w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego
 3. PDFXXXII_143_2005.pdf (26,44KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDFXXXII_144_2005.pdf (24,42KB) w sprawie uchwalenia programu pt. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd”

Sesja XXXIII z dnia 22 marca 2005 roku

 1. PDFXXXIII_145_2005.pdf (35,79KB) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 2. PDFXXXIII_146_2005.pdf (25,65KB) w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXXIII_147_2005.pdf (25,59KB) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIII_148_2005.pdf (21,84KB) w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim
 5. PDFXXXIII_149_2005.pdf (38,28KB) w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 6. PDFXXXIII_150_2005.pdf (27,28KB) w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXXIII_151_2005.pdf (24,72KB) w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 8. PDFXXXIII_152_2005.pdf (25,79KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania, Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe”
 9. PDFXXXIII_153_2005.pdf (21,01KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
 10. PDFXXXIII_154_2005.pdf (23,07KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe
 11. PDFXXXIII_155_2005.pdf (21,28KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 1. PDFXXXIV_155_2005.pdf (20,70KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2004 rok
 2. PDFXXXIV_156_2005.pdf (24,12KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXXXIV_157_2005.pdf (31,64KB) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIV_158_2005.pdf (27,68KB) w sprawie upoważnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja XXXV z dnia 31 maja 2005 roku

 1. PDFXXXV_159_2005.pdf (71,32KB) w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 2. PDFXXXV_160_2005.pdf (28,17KB) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 3. PDFXXXV_161_2005.pdf (26,83KB) w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 4. PDFXXXV_162_2005.pdf (26,06KB) w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Sesja XXXVI z dnia 22 czerwca 2005 roku

 1. PDFXXXVI_163_2005.pdf (26,20KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 2. PDFXXXVI_164_2005.pdf (30,15KB) w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd
 3. PDFXXXVI_165_2005.pdf (61,11KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 4. PDFXXXVI_166_2005.pdf (23,43KB) w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 5. PDFXXXVI_167_2005.pdf (23,90KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFXXXVI_168_2005.pdf (21,71KB) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXVII z dnia 26 lipca 2005 roku

 1. XXXVII/169/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVII_170_2005.pdf (24,11KB) zmieniająca uchwałę nr XLIII/234/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 3. PDFXXXVII_171_2005.pdf (25,81KB) w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 4. PDFXXXVII_172_2005.pdf (27,40KB) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/131/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 5. PDFXXXVII_173_2005.pdf (22,47KB) w sprawie kierunków rozwoju gminy

 Sesja XXXVIII z dnia 06 września 2005 roku

 1. PDFXXXVIII_174_2005.pdf (29,09KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVIII_175_2005.pdf (24,40KB) w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Sesja XXXIX z dnia 04 października 2005 roku

 1. XXXIX/176/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XL z dnia 08 listopada 2005 roku

 1. PDFXL_177_2005.pdf (65,27KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004r. z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 2. XL/178/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXL_179_2005.pdf (87,00KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 roku
 4. PDFXL_180_2005.pdf (25,87KB) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników szkół podstawowych, przedszkoli  i gimnazjum nie będących nauczycielami w gminie Ujazd
 5. PDFXL_181_2005.pdf (38,17KB) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
 6. PDFXL_182_2005.pdf (25,47KB) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny
 7. PDFXL_183_2005.pdf (26,64KB) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/104/2004 z dnia 06 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XLI z dnia 29 listopada  2005 roku

 1. PDFXLI_184_2005.pdf (22,27KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2006 rok
 2. PDFXLI_185_2005.pdf (31,99KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXLI_186_2005.pdf (39,01KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. PDFXLI_187_2005.pdf (22,72KB) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
 5. PDFXLI_188_2005.pdf (27,23KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLII z dnia 16 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLII_189_2005.pdf (49,71KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok
 2. XLII/190/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLIII z dnia 29 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLIII_191_2005.pdf (33,87KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
 2. PDFXLIII_192_2005.pdf (32,18KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXLIII_193_2005.pdf (32,33KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

 

Uchwały Rady Miejskiej 2004

Sesja XVIII z dnia 27 stycznia 2004 roku

 1. PDFXVIII_73_2004.pdf (31,49KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok
 2. PDFXVIII_74_2004.pdf (24,71KB) w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zimna Wódka w gminie Ujazd
 3. PDFXVIII_75_2004.pdf (40,59KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2004 rok
 4. PDFXVIII_76_2004.pdf (38,58KB) w sprawie  zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2004 rok

Sesja XIX z dnia 30 marca 2004 roku

 1. PDFXIX_77_2004.pdf (23,42KB) w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic w mieście Ujazd
 2. XIX/78/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 3. PDFXIX_79_2004.pdf (31,80KB) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ujazd, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
 4. PDFXIX_80_2004.pdf (23,54KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
 5. PDFXIX_81_2004.pdf (23,53KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
 6. PDFXIX_82_2004.pdf (23,53KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd

Sesja XX z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 1. PDFXX_83_2004.pdf (20,48KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  za 2003 rok
 2. PDFXX_84_2004.pdf (20,94KB) w sprawie  nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Jaryszowie
 3. PDFXX_85_2004.pdf (24,67KB) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki PSP w Ujeździe p. Małgorzaty Sopały, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 4. PDFXX_86_2004.pdf (25,76KB) w sprawie dokonania podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych

Sesja XXI z dnia 25 maja 2004 roku

 1. XXI/87/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXI_88_2004.pdf (69,35KB) w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania
 3. PDFXXI_89_2004.pdf (27,26KB) w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych gminy Ujazd
 4. PDFXXI_90_2004.pdf (31,07KB) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 5. PDFXXI_91_2004.pdf (53,62KB) w sparawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
 6. PDFXXI_92_2004.pdf (23,67KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 7. PDFXXI_93_2004.pdf (27,32KB) w sprawie zasad opracowania, uchwalenia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXII z dnia 18 czerwca 2004 roku

 1. XXII/94/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXII_95_2004.pdf (25,15KB) w sprawie współdziałania z Gminą Leśnica w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 3. PDFXXII_96_2004.pdf (40,08KB) w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego

Sesja XXIII z dnia 06 lipca 2004 roku

 1. XXIII/97/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIII_98_2004.pdf (20,78KB) w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego  Miasta i Gminy Ujazd
 3. PDFXXIII_99_2004.pdf (22,87KB) w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXXIII_100_2004.pdf (117,71KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 5. PDFXXIII_101_2004.pdf (213,57KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka
 6. PDFXXIII_102_2004.pdf (194,90KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice
 7. PDFXXIII_103_2004.pdf (221,18KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa
 8. PDFXXIII_104_2004.pdf (25,41KB) w sprawie ustalenia diet dla Radnych  Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXIV z dnia 16 sierpnia 2004 roku

 1. PDFXXIV_105_2004.pdf (31,31KB) w sprawie przystąpienia do współpracy  partnerskiej z Gminą Moorbad Lobenstein w Niemczech

Sesja XXV z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 1. XXV/106/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXV_107_2004.pdf (191,18KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla  terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Klucz
 3. PDFXXV_108_2004.pdf (25,62KB) w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej  przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczym gminy Ujazd

Sesja XXVI z dnia 28 września 2004 roku

 1. PDFXXVI_109_2004.pdf (180,61KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd
 2. PDFXXVI_110_2004.pdf (108,67KB) w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Balcarzowice
 3. XXVI/111/ 2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 4. PDFXXVI_112_2004.pdf (22,64KB) w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. PDFXXVI_113_2004.pdf (21,59KB) w sprawie uzupełnienia  składu osobowego Komisji  Budżetu, Finansów i Gospodarki
 6. PDFXXVI_114_2004.pdf (22,61KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki

Sesja XXVII z dnia 26 października 2004 roku

 1. XXVII/115/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXVII_116_2004.pdf (46,97KB) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 3. PDFXXVII_117_2004.pdf (24,34KB) w sprawie akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań we wsi Niezdrowice wraz z uzasadnieniem”

Sesja XXVIII z dnia 30 listopada 2004 roku

 1. PDFXXVIII_118_2004.pdf (21,93KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
 2. PDFXXVIII_119_2004.pdf (32,10KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXXVIII_120_2004.pdf (38,05KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. XXVIII/121/2004 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 5. PDFXXVIII_122_2004.pdf (30,03KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004 r. z dnia 06. lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 6. PDFXXVIII_123_2004.pdf (23,82KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 7. PDFXXVIII_124_2004.pdf (22,93KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Mirosława Chaj
 8. PDFXXVIII_125_2004.pdf (22,92KB) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnego Damiana Grochla

Sesja XXIX z dnia 17 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXIX_126_2004.pdf (28,33KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 roku
 2. PDFXXIX_127_2004.pdf (28,39KB) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ujazd oraz wsi Stary Ujazd i Zimna Wódka dotyczących zmiany w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXIX_128_2004.pdf (51,18KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2004 rok

Sesja XXX z dnia 30 grudnia 2004 roku

 1. PDFXXX_129_2004.pdf (31,95KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok
 2. PDFXXX_130_2004.pdf (22,70KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
 3. PDFXXX_131_2004.pdf (47,79KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 4. PDFXXX_132_2004.pdf (25,04KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 roku

 

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2003 są dostępne do pobrania w plikach MS Word:

DOCUchwała Nr VI.21.2003 w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .doc (22,00KB)
DOCUchwała nr VI.22.2003 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkkoholowych Gminy Ujazd na 2003 rok..doc (68,00KB)
DOCUchwała nr VI.23.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji.doc (21,00KB)
DOCUchwała nr VI.24.2003 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji.doc (21,00KB)
DOCUchwała nr VI.25.2003w sprawie powołania dorażnej Komisji do spraw nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd..doc (21,00KB)
DOCUchwała nrVI.26.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji StałychgRady Miejskiej w Ujeździe.doc (45,00KB)
DOCUchwała nr VII.27.2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.doc (114,50KB)
DOCUchwała nr VII.28.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc (10,50KB)
DOCUchwała nr VII.29.2003 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.212.2001 z dnia 22.10.01r. w sprawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych mianowanych..doc (21,50KB)
DOCuchwała nr VII.30.2003 w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd..doc (20,50KB)
DOCUchwała nr VIII.31.2003 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.doc (10,50KB)
DOCU Uchwała nr VIII.32.2003 w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.doc (24,00KB)
DOCUchwała nr VIII.33.2003 w sprawie inkasa opłaty targowej.doc (21,50KB)
DOCUchwała nr VIII.34.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd..doc (20,50KB)
DOCUchwała Nr IX.35.2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd za 2002 rok..doc (20,00KB)
DOCUchwała nr IX.36.2003 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Ujazd.doc (32,50KB)
DOCUchwała nr IX.37.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc (21,50KB)
DOCUchwałą Nr IX.38.2003 w sprawie zatwierdzenia koncepcji zasilania w wodę wsi Klucz i Olszowa oraz terenów Strefy Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A 4.doc (22,00KB)
DOCUchwała Nr IX.39.2003 w sprawie przystapienia Gminy Ujazd do Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z siedzibą w Leśnicy.doc (20,50KB)
DOCUchwała Nr IX.40.2003 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX.213.201 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Ujazd i Zasłużonego dla Gminy Ujazd.doc.doc (21,50KB)
DOCUchwała nr X.41.2002 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego dla Kariny Daniel- Kroker, Julii Kośmider, Moniky Kozera, Joanny Oronowicz,Anity Weber.doc (24,00KB)
DOCUchwała nr X.42.2003 w sprawie zmin budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok..doc (10,50KB)
DOCUchwała nr X.43.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekó oraz warunki ich stosowania .doc (87,00KB)
DOCUchwała nr X.44.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd.doc (99,00KB)
DOCUchwała nr XI.45.2003 w sprawie zmian budzetu i w budżecie gminy na 2003 rok.doc (10,50KB)
DOCUchwała nr XI.46.2003 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do Stowarzyszenia Samorządowego A 4.doc (20,50KB)
DOCUchwała nr XI.47.2003 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe..doc (20,50KB)

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002 są dostępne do pobrania w plikach MS Word:

DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (20,00KB)
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (20,00KB)
DOCUchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc (20,00KB)
DOCUchwała nr I.4.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd.doc (22,00KB)
DOCUchwała nr I.5.2002 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.doc (20,50KB)
DOCUchwałą nr II.6.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002rok.doc (10,50KB)
DOCUchwała nr II.7.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.doc (20,00KB)
DOCUchwała nr II.8.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.doc (20,00KB)
DOCUchwała nr II.9.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc (20,00KB)
DOCUchwałą nr II.10.2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej.doc (19,50KB)
DOCUchwała nr II.11.2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe.doc (20,00KB)
DOCUchwała nr III.12.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc (10,50KB)
DOCUchwała nr III.13.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień (34,00KB)
DOCUchwała nr III.14.2002 w powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Opieki Społecznej.doc (20,50KB)
DOCUchwała nr III.15.2002 w sprawie powołania składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.doc (20,50KB)
DOCUchwała nr IV.16.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc (21,50KB)
DOCUchwała nr IV.17.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.doc (22,00KB)
DOCUchwała nr IV.18.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.doc (21,50KB)
DOCUchwała nr V.19.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.doc (30,00KB)
DOCUchwała nr V.20.2002 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 rok.doc (10,50KB)
 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Roman Więcek
data wytworzenia: 2006-07-03

 

 

 

DOCXLIV.194.doc (23,50KB)
DOCXLIV.195.doc (99,50KB)
DOCXLIV.196.doc (23,50KB)
DOCXLIV.197.doc (115,00KB)
DOCXLIV.198.doc (44,00KB)
DOCXLV.199.doc (43,00KB)
DOCXLV.200.doc (22,50KB)
DOCXLV.201.doc (22,50KB)
DOCXLV.202.doc (55,50KB)
DOCXLV.203.doc (24,00KB)
DOCXLV.204.doc (27,50KB)
DOCXLV.205.doc (10,50KB)
DOCXLV.206.doc (22,00KB)
DOCXLVI.207.doc (38,50KB)
DOCXLVI.208.doc (25,50KB)
DOCXLVI.209.doc (23,00KB)
DOCXLVI.210.doc (107,00KB)
DOCXLVI.211.doc (23,00KB)
DOCXLVI.212.doc (23,00KB)
DOCXLVII.213.doc (10,50KB)
DOCXLVII.214.doc (10,50KB)
DOCXLVII.215.doc (10,50KB)
DOCXLViii/216/2006 (23,50KB)
DOCXLVIII/217/2006 (23,00KB)
DOCXLVIII/218/2006 (24,50KB)
DOCXLVIII/219/2006 (25,00KB)
DOCXLVIII/220/2006 (77,50KB)
DOCXLVIII/221/2006 (63,00KB)
DOCXLVIII/222/2006 (43,50KB)
DOCXLVIII/223/2006 (21,50KB)
DOCXLIX.224.doc (34,50KB)
DOCXLIX.225.doc (22,50KB)
DOCXLIX.226.doc (31,00KB)
DOCXLIX.227.doc (24,00KB)
DOCXLIX.228.doc (24,00KB)
DOCXLIX.229.doc (22,50KB)
DOCXLIX.225.doc (22,50KB)
DOCXLIX.226.doc (31,50KB)
DOCXLVIII.216.doc (23,50KB)
DOCXLVIII.217.doc (23,00KB)
DOCXLVIII.218.doc (24,50KB)
DOCXLVIII.219.doc (25,00KB)
DOCXLVIII.220.doc (77,50KB)
DOCXLVIII.221.doc (63,00KB)
DOCXLVIII.222.doc (43,50KB)
DOCXLVIII.223.doc (21,50KB)
DOCL.230.doc (45,50KB)
DOCL.231.doc (24,50KB)
DOCL.232.doc (32,00KB)
DOCL.235.doc (388,00KB)
DOCL.236.doc (35,50KB)
DOCL.237.doc (21,50KB)
DOCL.238.doc (23,00KB)
DOCL.239.doc (23,50KB)
DOCL.240.doc (31,00KB)
DOCL.241 (27,50KB)
DOCL.242 (23,00KB)
DOCL.243 (22,50KB)
DOCLII.244 (32,50KB)
DOCLII.245 (51,00KB)
DOCLII.246 (22,00KB)
DOCLII.247 (22,50KB)
DOCLII.248 (22,00KB)
DOCLII.249 (22,00KB)
DOCLIV.250 (23,50KB)
DOCLIV.252 (22,00KB)
DOCLIV.253 (67,50KB)
DOCLIV.254 (22,00KB)