Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2006

Uchwały Rady Miejskiej 2006

Sesja XLIV z dnia 31 stycznia 2006 roku

 1. PDFXLIV.194.pdf w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ujazd”

  Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 1. PDFXLIV.195.pdf w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 2. PDFXLIV.196.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 3. PDFXLIV.197.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2006 rok
 4. PDFXLIV.198.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2006 rok

Sesja XLV z dnia 27 lutego 2006 roku

 1. PDFXLV.199.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze
 2. PDFXLV.200.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 3. PDFXLV.201.pdf w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 4. PDFXLV.202.pdf w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
 5. PDFXLV.203.pdf w sprawie inkasa opłaty targowej
 6. PDFXLV.204.pdf w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
 7. PDFXLV.205.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLV.206.pdf w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Ernesta Kołodziej

Sesja XLVI z dnia 28 marca 2006 roku

 1. PDFXLVI.207.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLVI.208.pdf w sprawie przystąpienia ośmiu sołectw gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim
 3. PDFXLVI.209.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFXLVI.210.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 5. PDFXLVI.211.pdf w sprawie powołania  doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ”Honorowego Obywatela Gminy Ujazd”
 6. PDFXLVI.212.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Sesja XLVII z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 1. PDFXLVII.213.pdf w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Ujazd na energooszczędne
 2. PDFXLVII.214.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2005 rok
 3. PDFXLVII.215.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja XLVIII z dnia 23 maja 2006 roku

 1. PDFXLVIII.216.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 2. PDFXLVIII.217.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFXLVIII.218.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie na zrefundowanie wydatków poniesionych na prace renowacyjno-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaryszowie
 4. PDFXLVIII.219.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie prac renowacyjno – konserwatorskich polegających na montażu i demontażu rusztowań niezbędnych do wykonania remontu wież w zabytkowym kościele w Ujeździe
 5. PDFXLVIII.220.pdf w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 6. PDFXLVIII.221.pdf w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. PDFXLVIII.222.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 8. PDFXLVIII.223.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

Sesja XLIX z dnia 22 czerwca 2006 roku

 1. PDFXLIX.224.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFXLIX.225.pdf w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. PDFXLIX.226.pdf w sprawie podziału gminy na obwody
 4. PDFXLIX.227.pdf w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe w inną formę organizacyjną
 5. PDFXLIX.228.pdf w sprawie nadania nazw ulicom
 6. PDFXLIX.229.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIX/213/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja L z dnia 01 sierpnia 2006 roku

 1. PDFL.230.pdf w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 2. PDFL.231.pdf w sprawie; zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 3. PDFL.232.pdf w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 4. PDFL.233.pdf w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe
 5. PDFL.234.pdf w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze
 6. PDFL.235.pdf w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 7. PDFL.236.pdf w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Urząd Miejski w Ujeździe
 8. PDFL.237.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”
 9. PDFL.238.pdf w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 10. PDFL.239.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 11. PDFL.240.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok

Sesja LI z dnia 05 września 2006 roku

 1. PDFLI.241.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLI.242.pdf w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 3. PDFLI.243.pdf w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej z Miastem Bridlicna w Czechach

Sesja LII z dnia 26 września 2006 roku

 1. PDFLII.244.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 2. PDFLII.245.pdf w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 3. PDFLII.246.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 4. PDFLII.247.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 5. PDFLII.248.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
 6. PDFLII.249.pdf w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”

Sesja LIV z dnia 24 października 2006 roku

 1. PDFLIV.250.pdf w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd”
 2. PDFLIV.251.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2007 roku
 3. PDFLIV.252.pdf zmieniająca uchwałę nr LII/245/2006 z dnia 26 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd
 4. PDFLIV.253.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2002-2006
 5. PDFLIV.254.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2007 rok

 

 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Roman Więcek
data wytworzenia: 2006-07-03

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-04-2006
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  28-04-2006 09:21
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  19-01-2010 12:41
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2569
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×