Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Sesja XXXI z dnia 01 lutego 2005 roku

 1. PDFXXXI_133_2005.pdf w sprawie przyjęcia projektów wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw – wzoru herbu Gminy Ujazd
 2. PDFXXXI_134_2005.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród
 3. PDFXXXI_135_2005.pdf w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela – doradcy metodycznego
 4. PDFXXXI_136_2005.pdf w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole
 5. PDFXXXI_137_2005.pdf w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
 6. PDFXXXI_138_2005.pdf w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 7. PDFXXXI_139_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 8. PDFXXXI_140_2005.pdf w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok

Sesja XXXII z dnia 22 lutego 2005 roku

 1. XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXII_142_2005.pdf w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego
 3. PDFXXXII_143_2005.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDFXXXII_144_2005.pdf w sprawie uchwalenia programu pt. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd”

Sesja XXXIII z dnia 22 marca 2005 roku

 1. PDFXXXIII_145_2005.pdf w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 2. PDFXXXIII_146_2005.pdf w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXXIII_147_2005.pdf w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIII_148_2005.pdf w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim
 5. PDFXXXIII_149_2005.pdf w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 6. PDFXXXIII_150_2005.pdf w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXXIII_151_2005.pdf w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 8. PDFXXXIII_152_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania, Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe”
 9. PDFXXXIII_153_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
 10. PDFXXXIII_154_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe
 11. PDFXXXIII_155_2005.pdf w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 1. PDFXXXIV_155_2005.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2004 rok
 2. PDFXXXIV_156_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXXXIV_157_2005.pdf w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIV_158_2005.pdf w sprawie upoważnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja XXXV z dnia 31 maja 2005 roku

 1. PDFXXXV_159_2005.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 2. PDFXXXV_160_2005.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 3. PDFXXXV_161_2005.pdf w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 4. PDFXXXV_162_2005.pdf w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Sesja XXXVI z dnia 22 czerwca 2005 roku

 1. PDFXXXVI_163_2005.pdf w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 2. PDFXXXVI_164_2005.pdf w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd
 3. PDFXXXVI_165_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 4. PDFXXXVI_166_2005.pdf w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 5. PDFXXXVI_167_2005.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFXXXVI_168_2005.pdf w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXVII z dnia 26 lipca 2005 roku

 1. XXXVII/169/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVII_170_2005.pdf zmieniająca uchwałę nr XLIII/234/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 3. PDFXXXVII_171_2005.pdf w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 4. PDFXXXVII_172_2005.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/131/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 5. PDFXXXVII_173_2005.pdf w sprawie kierunków rozwoju gminy

 Sesja XXXVIII z dnia 06 września 2005 roku

 1. PDFXXXVIII_174_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVIII_175_2005.pdf w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Sesja XXXIX z dnia 04 października 2005 roku

 1. XXXIX/176/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XL z dnia 08 listopada 2005 roku

 1. PDFXL_177_2005.pdf w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004r. z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 2. XL/178/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXL_179_2005.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 roku
 4. PDFXL_180_2005.pdf w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników szkół podstawowych, przedszkoli  i gimnazjum nie będących nauczycielami w gminie Ujazd
 5. PDFXL_181_2005.pdf w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
 6. PDFXL_182_2005.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny
 7. PDFXL_183_2005.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/104/2004 z dnia 06 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XLI z dnia 29 listopada  2005 roku

 1. PDFXLI_184_2005.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2006 rok
 2. PDFXLI_185_2005.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXLI_186_2005.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. PDFXLI_187_2005.pdf w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
 5. PDFXLI_188_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLII z dnia 16 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLII_189_2005.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok
 2. XLII/190/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLIII z dnia 29 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLIII_191_2005.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
 2. PDFXLIII_192_2005.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXLIII_193_2005.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005


 

DOCUchwała Nr XXXI/133/2005 w sprawie przyjęcia wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw - wzoru herbu Gminy Ujazd
DOCUchwała Nr XXXI/134/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród.
DOCUchwała Nr XXXI/135/2005 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela - doradcy metodycznego.
DOCUchwała Nr XXXI/136/2005 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole.
DOCUchwała Nr XXXI/137/2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
DOCUchwała Nr XXXI/138/2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
DOCUchwała Nr XXXI/139/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia.
DOCUchwała Nr XXXI/140/2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXII/142/2005 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego.
DOCUchwała Nr XXXII/143/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.
DOCUchwała Nr XXXII/144/2005 w sprawie uchwalenia programu pt. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd.
DOCUchwała Nr XXXIII/145/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
DOCUchwała Nr XXXIII/146/2005 w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie.
DOCUchwała Nr XXXIII/147/2005 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa.
DOCUchwała Nr XXXIII/148/2005 w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim.
DOCUchwała Nr XXXIII/150/2005 w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych - przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd.
DOCUchwała Nr XXXIII/149/2005 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe.
DOCUchwała Nr XXXIII/151/2005 w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
DOCUchwała Nr XXXIII/152/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe.
DOCUchwała Nr XXXIII/153/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe.
DOCUchwała Nr XXXIII/154/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe.
DOCUchwała Nr XXXIII/155/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe.
DOCUchwała Nr XXXIV/155/2005 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2004 rok.
DOCUchwała Nr XXXIV/156/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXIV/157/2005 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa.
DOCUchwała Nr XXXIV/158/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXV/159/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
DOCUchwała Nr XXXV/160/2005 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd.
DOCUchwała Nr XXXV/161/2005 w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych - przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych Gminy Ujazd.
DOCUchwała Nr XXXV/162/2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
DOCUchwała Nr XXXVI/163/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.
DOCUchwała Nr XXXVI/164/2005 w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd.
DOCUchwała Nr XXXVI/165/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXVI/166/2005 w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami.
DOCUchwała Nr XXXVI/167/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
DOCUchwała Nr XXXVI/168/2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.
DOCXXXVII.170.05.
DOCXXXVII.171.05.
DOCXXXVII.172.05.
DOCXXXVII.173.05.
DOCXXXVIII.174.doc
DOCXXXVIII.175.doc
DOCCL.177.doc
DOCXL.179.doc
DOCXL.180.doc
DOCXL.181.doc
DOCXL.182.doc
DOCXL.183.doc
DOCXLII.189.doc
DOCXLI.184.doc
DOCXLI.185.doc
DOCXLI.186.doc
DOCXLI.187.doc
DOCXLI.188.doc
DOCXLIII.191.doc
DOCXLIII.192.doc
DOCXLIII.193.doc
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - spis treści.doc
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 1 rozdział.doc
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 2 rozdział.doc
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 3 rozdział.doc
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 4 rozdział.doc
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - spis treści.doc
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 1 rozdział.doc
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 2 rozdział.doc
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 3 rozdział.doc
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 4 rozdział.doc