Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Uchwały Rady Miejskiej 2005

Sesja XXXI z dnia 01 lutego 2005 roku

 1. PDFXXXI_133_2005.pdf (29,18KB) w sprawie przyjęcia projektów wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw – wzoru herbu Gminy Ujazd
 2. PDFXXXI_134_2005.pdf (88,05KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród
 3. PDFXXXI_135_2005.pdf (25,65KB) w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela – doradcy metodycznego
 4. PDFXXXI_136_2005.pdf (37,02KB) w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole
 5. PDFXXXI_137_2005.pdf (29,82KB) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
 6. PDFXXXI_138_2005.pdf (25,13KB) w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
 7. PDFXXXI_139_2005.pdf (23,66KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
 8. PDFXXXI_140_2005.pdf (40,90KB) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok

Sesja XXXII z dnia 22 lutego 2005 roku

 1. XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXII_142_2005.pdf (23,59KB) w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego
 3. PDFXXXII_143_2005.pdf (26,44KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDFXXXII_144_2005.pdf (24,42KB) w sprawie uchwalenia programu pt. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd”

Sesja XXXIII z dnia 22 marca 2005 roku

 1. PDFXXXIII_145_2005.pdf (35,79KB) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 2. PDFXXXIII_146_2005.pdf (25,65KB) w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie
 3. PDFXXXIII_147_2005.pdf (25,59KB) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIII_148_2005.pdf (21,84KB) w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim
 5. PDFXXXIII_149_2005.pdf (38,28KB) w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 6. PDFXXXIII_150_2005.pdf (27,28KB) w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXXIII_151_2005.pdf (24,72KB) w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 8. PDFXXXIII_152_2005.pdf (25,79KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania, Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe”
 9. PDFXXXIII_153_2005.pdf (21,01KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
 10. PDFXXXIII_154_2005.pdf (23,07KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe
 11. PDFXXXIII_155_2005.pdf (21,28KB) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXIV z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 1. PDFXXXIV_155_2005.pdf (20,70KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2004 rok
 2. PDFXXXIV_156_2005.pdf (24,12KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXXXIV_157_2005.pdf (31,64KB) w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa
 4. PDFXXXIV_158_2005.pdf (27,68KB) w sprawie upoważnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja XXXV z dnia 31 maja 2005 roku

 1. PDFXXXV_159_2005.pdf (71,32KB) w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 2. PDFXXXV_160_2005.pdf (28,17KB) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 3. PDFXXXV_161_2005.pdf (26,83KB) w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych – przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd
 4. PDFXXXV_162_2005.pdf (26,06KB) w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Sesja XXXVI z dnia 22 czerwca 2005 roku

 1. PDFXXXVI_163_2005.pdf (26,20KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 2. PDFXXXVI_164_2005.pdf (30,15KB) w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd
 3. PDFXXXVI_165_2005.pdf (61,11KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 4. PDFXXXVI_166_2005.pdf (23,43KB) w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn–Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 5. PDFXXXVI_167_2005.pdf (23,90KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFXXXVI_168_2005.pdf (21,71KB) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XXXVII z dnia 26 lipca 2005 roku

 1. XXXVII/169/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVII_170_2005.pdf (24,11KB) zmieniająca uchwałę nr XLIII/234/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 3. PDFXXXVII_171_2005.pdf (25,81KB) w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd
 4. PDFXXXVII_172_2005.pdf (27,40KB) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/131/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
 5. PDFXXXVII_173_2005.pdf (22,47KB) w sprawie kierunków rozwoju gminy

 Sesja XXXVIII z dnia 06 września 2005 roku

 1. PDFXXXVIII_174_2005.pdf (29,09KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 2. PDFXXXVIII_175_2005.pdf (24,40KB) w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Sesja XXXIX z dnia 04 października 2005 roku

 1. XXXIX/176/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XL z dnia 08 listopada 2005 roku

 1. PDFXL_177_2005.pdf (65,27KB) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/98/2004r. z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ujazd
 2. XL/178/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXL_179_2005.pdf (87,00KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2006 roku
 4. PDFXL_180_2005.pdf (25,87KB) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników szkół podstawowych, przedszkoli  i gimnazjum nie będących nauczycielami w gminie Ujazd
 5. PDFXL_181_2005.pdf (38,17KB) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
 6. PDFXL_182_2005.pdf (25,47KB) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cel publiczny
 7. PDFXL_183_2005.pdf (26,64KB) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/104/2004 z dnia 06 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe

Sesja XLI z dnia 29 listopada  2005 roku

 1. PDFXLI_184_2005.pdf (22,27KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2006 rok
 2. PDFXLI_185_2005.pdf (31,99KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 3. PDFXLI_186_2005.pdf (39,01KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. PDFXLI_187_2005.pdf (22,72KB) w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
 5. PDFXLI_188_2005.pdf (27,23KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLII z dnia 16 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLII_189_2005.pdf (49,71KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok
 2. XLII/190/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok

Sesja XLIII z dnia 29 grudnia 2005 roku

 1. PDFXLIII_191_2005.pdf (33,87KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
 2. PDFXLIII_192_2005.pdf (32,18KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok
 3. PDFXLIII_193_2005.pdf (32,33KB) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005


 

DOCUchwała Nr XXXI/133/2005 w sprawie przyjęcia wzorów symboli samorządowych - wzorów flag oraz wynikających z nich barw, które tworzą kolorystykę zespołu flag, wynikających bezpośrednio z konstrukcji jak i z barw - wzoru herbu Gminy Ujazd (25,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/134/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia i nagród. (112,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/135/2005 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela - doradcy metodycznego. (23,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/136/2005 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole. (33,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/137/2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania. (37,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/138/2005 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/139/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia. (22,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/140/2005 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2005 rok. (50,00KB)
DOCUchwała Nr XXXII/141/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. (10,50KB)
DOCUchwała Nr XXXII/142/2005 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Ujazd z Województwem Opolskim w zakresie współfinansowania działającego w Brukseli Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXII/143/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXII/144/2005 w sprawie uchwalenia programu pt. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/145/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (43,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/146/2005 w sprawie omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmian w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/147/2005 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa. (23,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/148/2005 w sprawie przystąpienia gminy Ujazd do Programu Odnowa Wsi w województwie Opolskim. (21,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/150/2005 w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych - przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych gminy Ujazd. (24,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/149/2005 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe. (42,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/151/2005 w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/152/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie finansowego wsparcia zadania Budowa zbiornika małej retencji dla celów rolniczych z funkcją przeciwpowodziową na potoku Jordan w Ujeździe. (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/153/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe. (22,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/154/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe. (22,00KB)
DOCUchwała Nr XXXIII/155/2005 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe. (21,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIV/155/2005 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2004 rok. (21,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIV/156/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIV/157/2005 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę określenia rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa. (27,50KB)
DOCUchwała Nr XXXIV/158/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. (27,00KB)
DOCUchwała Nr XXXV/159/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (63,50KB)
DOCUchwała Nr XXXV/160/2005 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd. (27,00KB)
DOCUchwała Nr XXXV/161/2005 w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadań remontowych - przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych Gminy Ujazd. (23,50KB)
DOCUchwała Nr XXXV/162/2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/163/2005 w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/164/2005 w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w Gminie Ujazd. (27,50KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/165/2005 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok. (93,50KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/166/2005 w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami. (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/167/2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. (22,00KB)
DOCUchwała Nr XXXVI/168/2005 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe. (22,00KB)
DOCXXXVII.170.05. (22,00KB)
DOCXXXVII.171.05. (23,50KB)
DOCXXXVII.172.05. (26,50KB)
DOCXXXVII.173.05. (22,00KB)
DOCXXXVIII.174.doc (29,50KB)
DOCXXXVIII.175.doc (23,00KB)
DOCCL.177.doc (44,50KB)
DOCXL.179.doc (126,50KB)
DOCXL.180.doc (24,00KB)
DOCXL.181.doc (43,50KB)
DOCXL.182.doc (23,00KB)
DOCXL.183.doc (26,50KB)
DOCXLII.189.doc (60,50KB)
DOCXLI.184.doc (23,50KB)
DOCXLI.185.doc (39,00KB)
DOCXLI.186.doc (23,50KB)
DOCXLI.187.doc (24,00KB)
DOCXLI.188.doc (24,00KB)
DOCXLIII.191.doc (39,00KB)
DOCXLIII.192.doc (30,00KB)
DOCXLIII.193.doc (50,00KB)
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - spis treści.doc (276,00KB)
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 1 rozdział.doc (341,00KB)
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 2 rozdział.doc (2,04MB)
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 3 rozdział.doc (1,37MB)
DOCProgram ochrony środowiska Gminy Ujazd - 4 rozdział.doc (605,00KB)
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - spis treści.doc (276,00KB)
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 1 rozdział.doc (381,00KB)
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 2 rozdział.doc (622,00KB)
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 3 rozdział.doc (1,52MB)
DOCPlan gospodarki odpadami Gminy Ujazd - 4 rozdział.doc (364,50KB)