Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010

2010 rok

Sesja XLVI z dnia 28 stycznia 2010 r.

 1. PDF46_248.pdf (26,85KB) w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 2. PDF46_249.pdf (23,81KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
 3. PDF46_250.pdf (46,65KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 4. PDF46_250_1.pdf (40,48KB) załącznik nr 1 do uchwały XLVI/250/2010
 5. PDF46_251.pdf (24,84KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 6. PDF46_252.pdf (28,21KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 7. PDF46_253.pdf (75,43KB) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 8. PDF46_254.pdf (62,61KB) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
 9. PDF46_255.pdf (74,81KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2010 rok
 10. PDF46_256.pdf (59,47KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2009 rok
 11. PDF46_257.pdf (42,86KB) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2010 rok

Sesja XLVII z dnia 25 lutego 2010 r.

 1. PDF47_258.pdf (49,56KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF47_258_1.pdf (40,52KB) załącznik nr 1 do uchwały XLVII/258/2010

Sesja XLVIII z dnia 25 marca 2010 r.

 1. PDF48_259.pdf (41,57KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF48_259_1.pdf (40,35KB) załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/259/2010
 3. PDF48_260.pdf (23,87KB) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 4. PDF48_261.pdf (29,53KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji i wodociągu dla SAG Sieroniowice"

Sesja XLIX z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 1. PDF49_262.pdf (28,30KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2009 rok
 2. PDF49_263.pdf (45,66KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 3. PDF49_263_1.pdf (40,75KB) załącznik nr 1 do uchwały XLIX/263/2010
 4. PDF49_264.pdf (69,78KB) w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i specjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ujazd- uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd
 5. PDF49_265.pdf (141,17KB) w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd"
 6. JPEG49_265_1.jpeg (1,26MB) załącznik nr 1 do uchwały XLIX/265/2010
 7. PDF49_266.pdf (83,71KB) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2010-2015

Sesja L z dnia 27 maja 2010 r.

 1. PDF50_267.pdf (22,89KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Cisek/
 2. PDF50_268.pdf (22,83KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Bierawa/
 3. PDF50_269.pdf (22,86KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej /Gminie Zawadzkie/
 4. PDF50_270.pdf (35,78KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 5. PDF50_270_1.pdf (40,65KB) załącznik nr 1 do uchwały L/270/2010
 6. PDF50_271.pdf (25,92KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości Gminy Ujazd
 7. PDF50_272.pdf (24,91KB) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
 8. PDF50_273.pdf (28,36KB) w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Sesja LI z dnia 22 czerwca 2010 r.

 1. PDF51_274.pdf (41,54KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDF51_274_1.pdf (40,30KB) załącznik nr 1 do uchwały LI/274/2010
 3. PDF51_275.pdf (28,43KB) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 4. PDF51_276.pdf (27,04KB) w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Ujazd
 5. PDF51_277.pdf (24,97KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 6. PDF51_278.pdf (72,50KB) w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
 7. PDF51_279.pdf (89,56KB) w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd
 8. PDF51_280.pdf (68,41KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Sesja LII z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 1. PDF52_281.pdf (22,93KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDF52_282.pdf (47,03KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 3. PDF52_282_1.pdf (41,13KB) załącznik nr 1 do uchwały LII/282/2010
 4. PDF52_283.pdf (32,88KB) w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 5. PDF52_284.pdf (60,78KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 6. JPEG52_284_1.jpeg (187,26KB) załącznik nr 1 do uchwały LII/284/2010
 7. PDF52_285.pdf (24,87KB) w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 r. z perspektywą do 2018 r. wraz z Prognozą oceny oddziaływania na środowisko"
 8. PDF52_285_1.pdf (733,12KB) załącznik nr 1 do uchwały LII/285/2010
 9. PDF52_285_2.pdf (268,91KB) załącznik nr 2 do uchwały LII/285/2010
 10. PDF52_285_3.pdf (397,99KB) załącznik nr 3 do uchwały LII/285/2010
 11. PDF52_286.pdf (23,10KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd
 12. PDF52_286_1.pdf (695,50KB) załącznik do uchwały LII/286/2010
 13. PDF52_287.pdf (23,08KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 14. PDF52_287_1.pdf (972,41KB) załącznik do uchwały LII/287/2010
 15. PDF52_288.pdf (23,08KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieroniowice w Gminie Ujazd
 16. PDF52_288_1.pdf (647,41KB) załącznik do uchwały LII/288/2010

Sesja LIII z dnia 27 września 2010 r.

 1. PDF53_289.pdf (23,21KB) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017"
 2. PDF53_289_1.pdf (1,01MB) załącznik do uchwały LIII/289/2010 - Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
 3. PDF53_290.pdf (26,12KB) w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Ujazd do stanu faktycznego
 4. PDF53_291.pdf (33,61KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 5. PDF53_291_1.pdf (41,24KB) załącznik do uchwały LIII/291/2010

Sesja LIV z dnia 28 października 2010 r.

 1. PDF54_292.pdf (193,79KB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd
 2. PDF54_293.pdf (65,72KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych oraz zwolnień
 3. PDF54_294.pdf (84,16KB) w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. PDF54_295.pdf (73,38KB) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Ujazd i jej podległym jednostkom oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 5. PDF54_296.pdf (65,32KB) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 6. PDF54_297.pdf (37,02KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 7. PDF54_298.pdf (60,41KB) w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Działalności Kulturalnej w Ujeździe
 8. PDF54_299.pdf (35,80KB) w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
 9. PDF54_300.pdf (66,17KB)  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
 10. PDF54_301.pdf (23,60KB) w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Urzędu Miejskiego w Ujeździe

Sesja LV z dnia 10 listopada 2010 r.

 1. PDF55_302.pdf (60,38KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
 2. PDF55_303.pdf (69,05KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. PDF55_304.pdf (49,07KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 4. PDF55_304_1.pdf (41,25KB) załącznik do uchwały LV/304/2010
 5. PDF55_305.pdf (30,27KB) w sprawie utworzenia przez Gminę Ujazd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót UIP Sp. z o.o.)
 6. PDF55_306.pdf (22,02KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 7. PDF55_306_1.pdf (1,24MB) załącznik do uchwały LV/306/2010
 8. PDF55_307.pdf (61,08KB) w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2006-2010

2009 rok

Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2009 r

 1. PDF31_173.pdf (57,97KB) w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
 2. PDF31_174.pdf (30,29KB) w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
 3. PDF31_174_1.pdf (35,36KB) załącznik nr 1 do Uchwały XXXI/174/2009
 4. PDF31_175.pdf (24,53KB) w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 5. PDF31_176.pdf (28,18KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 6. PDF31_177.pdf (30,25KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
 7. PDF31_178.pdf (33,56KB) w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Jaryszowie
 8. PDF31_179.pdf (22,91KB) w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Klucz w Gminie Ujazd
 9. PDF31_180.pdf (21,90KB) w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 10. PDF31_181.pdf (22,98KB) w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 11. PDF31_182.pdf (23,05KB) w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Jaryszów w Gminie Ujazd
 12. PDF31_183.pdf (23,06KB) w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd
 13. PDF31_184.pdf (49,22KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2009 rok
 14. PDF31_185.pdf (55,56KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2008 rok
 15. PDF31_186.pdf (42,49KB) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2009 rok

 Sesja XXXII z dnia 26 lutego 2009 r 

 1. PDF32_187.pdf (31,55KB) w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
 2. PDF32_188.pdf (31,90KB) w sprawie  upoważnienia Burmistrza Ujazdu do przyjęcia dotacji ze środków finansowych NFOŚ i GW w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
 3. PDF32_189.pdf (27,89KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 4. PDF32_190.pdf (22,68KB) w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd oraz powiatem Werchowyna(Ukraina)

Sesja XXXIII z dnia 26 marca 2009 r

 1. PDF33_191.pdf (35,61KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF33_191_1.pdf (35,39KB) załącznik Nr 1 do Uchwały RM nr XXXIII/191/2009
 3. PDF33_192.pdf (23,54KB) w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do Związku Międzygminnego "Czysty Region"  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku

 Sesja XXXIV z dnia 23 kwietnia 2009 r

 1. PDF34_193.pdf (34,01KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2008 rok
 2. PDF34_194.pdf (23,76KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDF34_195.pdf (29,56KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 4. PDF34_196.pdf (27,58KB) w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Ujazd
 5. PDF34_197.pdf (31,63KB) w sprawie upoważnienia Burmistrza Ujazdu do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

Sesja XXXV z dnia 15 maja 2009 r

 1. PDF35_198.pdf (22,92KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klucz w Gminie Ujazd
 2. PDF35_199.pdf (21,93KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Ujazd
 3. PDF35_200.pdf (23,07KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stary Ujazd w Gminie Ujazd
 4. PDF35_201.pdf (23,07KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaryszów w Gminie Ujazd
 5. PDF35_202.pdf (23,14KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zimna Wódka w Gminie Ujazd

Sesja XXXVI z dnia 28 maja 2009 r

 1. PDF36_203.pdf (209,58KB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice
 2. JPEG36_203_1.jpeg (1,06MB) załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 3. PDF36_203_2.pdf (65,74KB) załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 4. PDF36_203_3.pdf (57,46KB) załącznik nr 3 do uchwały RM nr XXXVI/203/2009
 5. PDF36_204.pdf (42,77KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 6. PDF36_204_1.pdf (34,78KB) załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/204/2009
 7. PDF36_204_2.pdf (35,02KB) załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/204/2009
 8. PDF36_205.pdf (30,09KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociagowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa"
 9. PDF36_206.pdf (23,34KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 10. PDF36_207.pdf (48,70KB) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2009- 2014 (uchwała plus załącznik)
 11. PDF36_208.pdf (26,79KB) w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
 12. PDF36_209.pdf (23,33KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 13. JPEG36_209_1.jpeg (135,11KB) załącznik nr 1 do uchwały RM nr XXXVI/209/2009
 14. JPEG36_209_2.jpeg (131,21KB) załącznik nr 2 do uchwały RM nr XXXVI/209/2009
 15. PDF36_210.pdf (23,88KB) w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
 16. JPEG36_210_1.jpeg (108,24KB) załącznik do uchwały RM nr XXXVI/210/2009
 17. PDF36_211.pdf (22,78KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/175/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 18. PDF36_212.pdf (23,39KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu

Sesja XXXVIII z dnia 03 lipca 2009 r

 1. PDF38_213.pdf (23,08KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDF38_214.pdf (23,54KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDF38_215.pdf (24,31KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. PDF38_216.pdf (36,96KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2009 r.
 5. PDF38_216_1.pdf (34,64KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII/216/2009
 6. PDF38_217.pdf (232,90KB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi   Sieroniowice i Zimna Wódka
 7. JPEG38_217_1.jpeg (316,65KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 8. PDF38_217_2.pdf (41,95KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 9. PDF38_217_3.pdf (43,68KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXVIII/217/2009
 10. PDF38_218.pdf (22,86KB) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 11. JPEG38_218_1.jpeg (322,01KB) zał. do uchwały nr XXXVIII/218/2009
 12. PDF38_219.pdf (24,17KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 13. JPEG38_219_1.jpeg (329,45KB) zał. do uchwały nr XXXVIII/219/2009

Sesja nr XXXIX z dnia 05 sierpnia 2009 r

 1. PDF39_220.pdf (31,17KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF39_220_1.pdf (34,64KB) zał. do uchwały Nr XXXIX/220/2009

Sesja nr XL z dnia 27 sierpnia 2009 r

 1. PDF40_221.pdf (34,03KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 r
 2. PDF40_221_1.pdf (35,30KB) zał. do uchwały Nr XL/221/2009
 3. PDF40_222.pdf (65,90KB) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata  2009-2014
 4. PDF40_223.pdf (43,41KB) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 5. PDF40_224.pdf (25,06KB) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego zadań zleconych,w postaci wydawania blankietów upoważnień do zakupu paliw
 6. PDF40_225.pdf (22,33KB) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu

Sesja nr XLI z dnia 24 września 2009 r

 1. PDF41_226.pdf (30,90KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF41_226_1.pdf (35,70KB) załącznik do uchwały Nr XLI/226/2009
 3. PDF41_227.pdf (23,01KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Balcarzowice w Gminie Ujazd
 4. PDF41_228.pdf (22,96KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olszowa w Gminie Ujazd
 5. PDF41_229.pdf (22,99KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nogowczyce w Gminie Ujazd

Sesja nr XLII z dnia 27 października 2009 r

 1. PDF42_230.pdf (36,44KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF42_230_1.pdf (44,82KB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/230/2009
 3. PDF42_230_2.pdf (35,38KB) załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/230/2009
 4. PDF42_231.pdf (22,85KB) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieroniowice w Gminie Ujazd
 5. PDF42_232.pdf (28,00KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 6. PDF42_233.pdf (233,02KB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów
 7. PDF42_233_1.pdf (1,34MB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/233/2009
 8. PDF42_233_2.pdf (64,93KB) załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/233/2009
 9. PDF42_233_3.pdf (58,48KB) załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/233/2009
 10. PDF42_234.pdf (22,82KB) w sprawie nadania nazw ulicom
 11. PDF42_234_1.pdf (232,75KB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/234/2009
 12. PDF42_235.pdf (26,22KB) w sprawie deklaracji zgody na rozłożenie na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 13. PDF42_236.pdf (25,20KB) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Ujazd do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłosci"
 14. PDF42_237.pdf (26,78KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"
 15. PDF42_237_1.pdf (357,68KB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/237/2009
 16. PDF42_238.pdf (22,18KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
 17. PDF42_239.pdf (39,49KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Sesja nr XLIII z dnia 26 listopada 2009r

 1. PDF43_240.pdf (28,57KB) w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
 2. PDF43_241.pdf (24,64KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
 3. PDF43_241_1.pdf (73,09KB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/241/2009
 4. PDF43_242.pdf (39,01KB) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
 5. PDF43_243.pdf (24,13KB) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Sesja nr XLIV z dnia 17 grudnia 2009r.

 1. PDF44_244.pdf (34,20KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
 2. PDF44_244_1.pdf (62,79KB) Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2010 rok
 3. PDF44_244_2.pdf (111,99KB) Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
 4. PDF44_244_3.pdf (11,81KB) załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/244/09
 5. PDF44_244_4.pdf (40,35KB) załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/244/09
 6. PDF44_244_5.pdf (56,00KB) załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/244/09
 7. PDF44_244_6.pdf (27,73KB) załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/244/09
 8. PDF44_244_7.pdf (28,99KB) załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/244/09
 9. PDF44_244_8.pdf (23,33KB) załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/244/09
 10. PDF44_244_9.pdf (25,72KB) załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/244/09
 11. PDF44_244_10.pdf (26,87KB) załącznik nr 8 do uchwały nr XLIV/244/09
 12. PDF44_244_11.pdf (23,10KB) załącznik nr 9 do uchwały nr XLIV/244/09
 13. PDF44_244_12.pdf (21,01KB) załącznik nr 10 do uchwały nr XLIV/244/09
 14. PDF44_244_13.pdf (35,65KB) załącznik nr 11 do uchwały nr XLIV/244/09
 15. PDF44_244_14.pdf (34,54KB) załącznik nr 12 do uchwały nr XLIV/244/09
 16. PDF44_244_15.pdf (28,24KB) załącznik nr 13 do uchwały nr XLIV/244/09
 17. PDF44_245.pdf (33,06KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie i w budżecie gminy na 2009 rok
 18. PDF44_245_1.pdf (44,86KB) załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/245/2009
 19. PDF44_245_2.pdf (35,35KB) załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/245/2009
 20. PDF44_246.pdf (24,83KB) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd

Sesja nr XLV z dnia 29 grudnia 2009r.

 1. PDF45_247.pdf (38,92KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
 2. PDF45_247_1.pdf (44,91KB) załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/247/2009
 3. PDF45_247_2.pdf (35,36KB) załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/247/2009

 

2008 rok

PDF18.pdf (341,21KB) z dnia 31 stycznia 2008 r

 1. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesrtrzennego  w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 3. w sprawie współdziałania Gmniy Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ujazd
 4. w sprawie zasad korzystania ze stołówek i wysokości połat za korzystanie z posiłku w stołówkach szkolnych prowadzonych przez gminę Ujazd
 5. w sprawie złożenia wniosku o wpisie gminy Ujazd do Rejestru Gmin, na krórych obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
 6. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Sieroniowice w języku mniejszości
 7. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Jaryszów w języku mniejszości
 8. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Niezdrowice w języku mniejszości
 9. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Nogowczyce w języku mniejszości
 10. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Balcarzowice w języku mniejszości
 11. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Zimna Wódka w języku mniejszości
 12. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Klucz w języku mniejszości
 13. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Olszowa w języku mniejszości
 14. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Stary Ujazd w języku mniejszości
 15. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwt miejscowości Ujazd w języku mniejszości
 16. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Pezeciwdziałania Narkomanii i Gmniy Ujazd na 2008 rok
 17. w sprawie przyjecia sprawozdań z pracy komisji Stałych Rady  Miejskiej w Ujeździe za 2008 rok

PDF19.pdf (36,95KB) z dnia 28.02.2008

 1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
 2. w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 3. w sprawie wystąpienia Gminy Ujazd z Międzygminnego Związku "Trias Opolski"

PDF20.pdf (72,97KB) z dnia 27. 03 2008

 1. w sprawie zmain budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 3. w sprawie zmainy uchwały nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31.01.08 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckoego
 4. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd
 5. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie jednego punktu w złotych do ustalenia wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Ujazd
 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe zdnia 30.07.07 w sprawie wsółdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji szczepienia przeciw meningokokom
 7. w sprawie wystąpienia gminy Ujazd z "Związku Gmin Śląska Opolskiego"
 8. w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego

PDF21.pdf (73,15KB) z dnia  28 kwietnia 2008 roku

 1. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2007 rok
 2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 3. zmienająca uchwały Rady Miejksiej w Ujeździe w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniwice
 4. uchylenia uchwały Nr XX/129/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w kategorii zaszeregowania określonej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd
 5. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie jednego punktu w złotych do ustalenia wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Ujazd

PDF22.pdf (39,74KB) z dnia 29maja 2008r.

 1. w sprawie zasad udzielania stypendiów  naukowych i specjalnych  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd - uczęszczających do szkół podsatwowych i gimnazjum, dla których  organwem prowadzacym jest Gmina Ujazd
 2. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wyrózniania  najlepszych absolwentów  szkól Gminy Ujazd

PDF23.pdf (23,28KB) z dnia 17 czerwca 2008r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Opolu

PDF24.pdf (263,41KB) z dnia 22 sierpnia 2008 r.

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 3. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
 4. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n."Moja szansa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. w sprawie nadania nazw ulicom-zmieniająca uchwałę nr XLIX/228/2006 z dn. 22 czerwca 2006

PDF25.pdf (58,90KB) z dnia 12 września 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd po zmianach
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XVIII/122/2008 z dn. 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2008 rok

PDF26.pdf (94,45KB) z dnia 03 października 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

PDF27.pdf (402,99KB) z dnia 28 października 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budzecie gminy na 2008 r
 2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice

PDF28.pdf (287,73KB) z dnia 21 listopada 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej,który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
 3. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
 4. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku
 5. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
 6. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 7. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na 2009 rok
 8. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
 9. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 10. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (dla wsi Olszowa i Klucz)

PDF29.pdf (134,02KB) z dnia 19 grudnia 2008 r.

 1. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
 3. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
 4. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach nieruchomości położonych na terenie Gminy Ujazd
 5. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i ciekłych z terenu Gminy Ujazd
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Ujazdu umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n."Przywrócenie właściwego funkcjonowania infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczaniem ścieków, gromadzeniem i utylizacją odpadów w Gminie Ujazd" oraz podpisania weksla i deklaracji do weksla

PDF30.pdf (64,47KB) z dnia 30 grudnia 2008 r.

 1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok

2007 rok

PDF5.pdf (90,54KB) z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie:

 1. powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji
 2. powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instamcji
 3. udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 4. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
 5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw działania Narkomanii Gminy Ujazd na 2007 rok
 6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe na 2007 rok

PDF6.pdf (223,86KB) z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie:

 1. poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 2. stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu Radnej Elżbiety Kubickiej
 3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 5. likwidacji oddziału zamiejscowego w Niezdrowicach
 6. planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Ujazd
 7. współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 8. sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2007-2010
 9. nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe

PDF7.pdf (63,98KB) z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie:

 1. ustalenia zasd przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczyc jednostek pomocniczych gminy
 2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania okreslonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych gminy Ujazd
 4. wyrażenia zgody na ustalenie wartosci  jednego punktu w zł.  do ustalenia wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych gminy Ujazd
 5. zmiany uchwały nr XXI /90/2004  Rady Mijeksie w Ujeździe z dnia 25.05.2004r.  w sprawie  wysokosci stawek  za zajecie pasa drogowego
 6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 7. zasad sprzedazy gminnych  lokali uzytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali  najemcom lub dzierżawcom
 8. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Olszowa w gminie Ujazd
 9. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Zimna Wódka w gminie Ujazd
 10. przystąpienia do zmiany  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administyracyjnych wsi Sieroniowice w gminie Ujazd
 11. pouczenia Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku przedlozenia Radzie  Miejskiej oświadczenia lustracyjnego

PDF8.pdf (1,59MB) z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie:

 1. udzelenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2006 rok
 2. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. wyrażenia zgody na objecie granicami Katowickiej Strefy Ekonomicznej S A w Katowicach nieruchomości położonych na terenie gminy Ujazd
 4. przystapienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru SAG w rejonie autostrady A4 i drogi krajowej E-40

PDF9.pdf (53,85KB) z dnia 31 maja2007 roku w sprawie:

 1. w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 imienia Świętej Anny
 2. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 25.05.2004 w spr. wys. stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 3. w sprawie nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nier.Rol.Oddz.Ter. w Opolu
 4. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nier. wyz. inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 5. Uchwała IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dn. 31.05.2000
 6. w sprawie uzupełnienia składu osobowego kom. Rol. Ochr. Środ. i Porządku Publicznego
 7. w spr. przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zag. przestrz. dla części ter. położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 r

PDF10.pdf (73,18KB) z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie:

 1. wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nad. tyt. Zasłużony dla Gminy
 3. w sprawie zmian uchwały nr VIII/49/2007 z dn. 26. kw. 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościola p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

PDF11.pdf (44,47KB) z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie:

 1. w sprawie współdziałania z gminą Kędzierzyn-Koźle w wyłapywaniu i opiece nad bezdomnymi psami
 2. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Ujazd a Gminą Kędzierzyn-Koźle dotyczy organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujazd
 3. w sprawie wspołódzialania z powiatem strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji szczepienia przeciwko meningokokom
 4. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

PDF12.pdf (65,16KB) z dnia 13 września 2007 roku

 1. w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
 2. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na zrefundowanie wydatkow poniesionych na prace remontowo-budowlane w zabytkowym kościele p.w. Matki bożej Śnieżnej w Olszowej
 3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 r
 4. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy  zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobow ich przyznawania nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej  

PDF13.pdf (125,46KB) z dnia 25 października 2007 roku

 1. w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2007 r
 2. w sprwie ustalenia regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku
 3. w sprawie współdziałania z gminą Rudziniec w zakresie budowy sieci wodociągowej z Rudzińca do Niezdrowic-Wydzierów
 4. w sprawie przystąpienia Miasta Ujazd do Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim
 5. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz do Sądu Pracy działającego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2008-2011
 6. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Ujeździe oświadczenia lustracyjnego
 7. W sprawie kierunków rozwoju gminy

PDF14.pdf (202,14KB) z dnia 9 listopada 2007 roku

 1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie w gminie Ujazd
 2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 4. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
 6. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok

PDF15.pdf (107,89KB) z dnia 29 listopada 2007r.

 1. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. W sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. W sprawie zatwierdzenia teryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode
 5. W sprawie uchwalenia uchwały Rady Miejskiej nr X/61/2007 z dnia 21.06.2007 roku w sprawie wykonania obelisku na placu obok kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P.  w Jaryszowie
 6. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ujazd"
 7. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy ujazd"
 8. W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ujazd"
 9. W sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu za zrefundowanie wydatków poniesionych na prace remontowo-budowlane w zabytkowym filialnym kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Olszowej
 10. W sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd
 11. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

PDF16.pdf (36,93KB) z dnia 14 grudnia2007r.

 1. W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 2. Korygujaca Uchwałę nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe  z dnia 25.10.2007r. W sprawie ustalenia regulaminu określajacego niektóre zasady wynagradzania za prace oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2008 roku
 3. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwienia odpadów komunalnych stałych i ścieków z gminy ujazd

PDF17.pdf (158,10KB) z dnia 28 grudnia 2007r.

 1. W sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
 2. W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007 rok
 3. W sprawie wydatków które w 2007 roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego
 4. W sprawie przystąpienia do zmiany w obszarach:
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności   gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodnie stronie (rysunek planu ne 3)
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w Gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka
 1. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gmnine Ujazd dla częsci terenów miasta Ujazd
 2. W sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd a Gmina Kędzierzyn-Koźle, dotyczącego organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ujazd

2006 rok

PDF1.pdf (38,79KB) z dnia 27 listopada 2006 r . w sprawie:

 1. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe
 2. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oswiaty i Spraw Społecznych
 6. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

PDF2.pdf (118,50KB) z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
 2. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 3. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 4. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oswiaty i Spraw Społecznych
 5. ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 6. taryf cen wody i opłat za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

PDF3.pdf (34,96KB) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 2. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na zrefundowanie wydatków poniesionych na  prace renowacyjno-konserwatorskie w zabytkowym filialnym  kościele p.w. św. Marii Magdaleny  w Zimnej Wódce

PDF4.pdf (55,12KB) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie:

 1. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
 2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006 rok
 3. ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006