Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ujazd, dnia 13 marca 2006r

GT-II-7331-13/05

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  UJAZDU

 

 

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.) oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 1980r  Nr 9, poz.26 z późn.zmian.)  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie poddasza budynku remizy straży pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne t.j. świetlica i biura, w miejscowości Stary Ujazd, ul.Czterdziestolecia 32 , działki nr ewid. 351.

zawiadamiam

że zebrane zostały materiały niezbędne do wydania decyzji. Jednocześnie informuję, że Stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a w szczególności, przed wydaniem decyzji Strony mają możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi w toku postępowania materiałami i projektem decyzji  oraz przedstawienia uwag i żądań.  W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul.Sławięcicka 19,  Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego –pok. Nr 5, można zapoznać się z dowodami zebranymi w sprawie .

Przedmiotowa decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostanie wydana po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Ujazdu

Tadeusz Kauch

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 13.03.2006