Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego

Ujazd, dnia 12 czerwca 2006 roku.

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd.

 

Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zmian.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVII/171/2005 z dnia 26 lipca 2005r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd., obejmującego obszar położony w sąsiedztwie węzła „Olszowa” na autostradzie A-4, ograniczony :

1.    od południa  i południowego-zachodu przebiegiem sieci gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0MPa wraz ze strefą bezpieczeństwa

2.    od zachodu przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 426 Kędzierzyn Koźle – Zawadzkie

3.    od północy przebiegiem drogi zbiorczej

4.    od wschodu wzdłuż zachodniej i południowo-zachodnich granic działek nr ewid. 50/9, 51/9, 52/6, 57/9, 57/11, 58/10 i 58/11.

5.    z wyłączeniem działek nr ewid. 2/4, 18/10, 19/10, 254/4 oraz części działki nr ewid 253/4, zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1.,

 

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach:

od 12 czerwca 2006r. do 04 lipca 2006r.

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W UJEŹDZIE,

47- 143 Ujazd,  ul. Sławięcicka 19, pokój nr 5

 

DYSKUSJA PUBLICZNA nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006r.  o godzinie 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej przy ul. Szkolnej 2

 

Zgodnie z Art.18 ust.1 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18-07-2006 roku.

 

BURMISTRZ  UJAZDU

                                                                                                              Tadeusz Kauch

informację wytworzył(a): Roman Więcek
za treść odpowiada: Gizela Łeśko
data wytworzenia: 12-06-2006