Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej

  ZARZĄDZENIE  NR 0151 /17 /2007

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia   26.03.2007r.            

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 )  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004r.  Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 )    zarządzam , co następuje :

§ 1

Przeznaczam  do sprzedaży na własność  3 lokale mieszkalne   mieszczące się w budynku mieszkalnym  , wielorodzinnym mieszczącym   6 lokali  mieszkalnych w Nogowczycach  przy ul. Lipowej nr 21, stanowiące  własność Gminy Ujazd wraz  ułamkową  częścią  działki  nr 174/2  z  k.m. 4 , o powierzchni   0,1078 ha  , Kw nr 46611. 

w formie  przetargu ustnego  nieograniczonego sprzedany zostanie  :

lokal mieszkalny  nr 1 położony  na parterze  budynku,

w formie bezprzetargowej  na rzecz najemcy  :

lokal   mieszkalny   nr 3 położony na parterze budynku,  

lokal mieszkalny nr 6 położony na pierwszym piętrze budynku .

Lokale nr 3 i 6  wraz z ułamkowymi  częściami  gruntu  sprzedane zostaną na własność na rzecz najemcy. Nieruchomości lokalowe  stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone  księgi wieczyste.

§ 2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1  oraz ust.  2  pkt. 3ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia  1997r. na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe  okres 21 dni .

§ 4

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości  wymienionych w wykazie  służy roszczenie w ich nabyciu  na podstawie  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Burmistrz Ujazdu     

mgr inż. Tadeusz Kauch
informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę