Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.

ZARZĄDZENIE  NR 0151/  38  /2007 r.

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia    06.07. 2007r.

 

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej   do   sprzedaży .

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 )  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004r.  Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 )  zarządzam , co następuje :

 

§ 1

Przeznaczam  do sprzedaży w formie bezprzetargowej   nieruchomość oznaczoną  w ewidencji gruntów  jako : 

 

działka nr  101     k.m. 1   ,    obręb Olszowa       ,    pow. 0,1500  ha ,     Kw nr 34097

 

Nieruchomość  stanowi   własność Gminy Ujazd i posiada   urządzoną  księgę   wieczystą .

§ 2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 2 pkt. 6   ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia 21 sierpnia  1997r. na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /

Sprzedaż następuje  na poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej.

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe  okres 21 dni .

§ 4

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości  wymienionych w wykazie  służy  roszczenie

w ich nabyciu  na podstawie  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

mgr inż. Tadeusz Kauch

 
informację wytworzył(a): Anna Bajtek
za treść odpowiada: Anna Bajtek
data wytworzenia: 10.07.2007r.