Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE Nr 0151 /32// 07
Burmistrza Ujazdu
z dnia 25.06.2007 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia
komunalnego Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się podział Gminy na trzy strefy stosowania stawek za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości:
I strefa – obejmuje Plac 1-go Maja w mieście Ujazd.
II strefa – obejmująca pozostałą część miasta Ujazd.
III strefa – obejmująca wszystkie obręby wiejskie.

§ 2

1. Ustala się stawki czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości w wysokości podanej w tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalone stawki czynszu nie obejmują podatku VAT.
3. Wysokość czynszu obliczona zgodnie z ustalonymi stawkami podlega zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
informację wytworzył(a): Beata Rangosz
za treść odpowiada: Beata Rangosz
data wytworzenia: 25.06.2007r.