Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  ZARZĄDZENIE  NR 0151/  82 /2008 r.

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia   19 lutego  2008 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do   sprzedaży.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o    samorządzie   gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 )  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 r.  Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. nr 173 , poz. 1218  )  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego  nieruchomości gruntowe  o numerach:

działka nr  388/1  k.m. 2,  obręb Stary Ujazd,    pow. 0,0122 ha,          Kw nr 40296

działka nr  388/2  k.m. 2,  obręb Stary Ujazd,    pow. 0,0091 ha,          Kw nr 40296

działka nr  1383   k.m. 16, obręb  Ujaz,               pow. 0,8556 ha,       Kw nr 41850

Nieruchomości   stanowią   własność Gminy Ujazd i posiadają   urządzone  księgi  wieczyste.

§ 2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1  ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia 21 sierpnia  1997 r. na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 /

§ 3

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni.

§ 4

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości  wymienionych w wykazie  służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                                                                                         Burmistrz Ujazdu

                                                                                                  mgr inż. Tadeusz Kauch

Podmiot udostępniający: Ref. Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2008-02-22