Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.

 
ZARZĄDZENIE NR 0151/ 85    /2008 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 14.03.2008r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych   do   sprzedaży w formie bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004r. Dz. U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz.1218 ) zarządzam , co następuje :
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej 5 lokali użytkowych 
mieszczących się na parterze w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste odpowiednich ułamkowych części gruntu   dz. nr 518, 519, 520, 521, 522 z k. m. 3 , stanowiących  własność Gminy Ujazd , dla których prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 3936.  
Lokale użytkowe sprzedane zostaną w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zgodnie z   art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 2
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§ 3
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz Kauch
 
Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 14.03.2008