Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

nowa podstrona, dodana 2008-09-25
 

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 130/ 2008 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   25 września  2008r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
 
 
Na podstawie art30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym         (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,          poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i art. 35       ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2000r. Nr 46,    poz. 543, zm; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253,          Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80, poz.717, 720 i 721,          Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, nr 141, poz. 1492) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
działka nr 365/3      z mapy 3   obręb Ujazd o pow. 0,5000 ha , Kw Nr 40196,
działka nr 365/6   z mapy 3   obręb Ujazd o pow. 0,9700 ha , Kw Nr 40196,
 
§ 2
 
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres jednego roku w formie bezprzetargowej.
 
§ 3
 
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych                     do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie              do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej                      w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
 
 

Podmiot udostępniający: UM w Ujeździe
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2008-09-25