Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.


 

ZARZĄDZENIE  NR 0151/ 173  /2009 r.

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia  26  marca  2009r

 

w sprawie :  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do   sprzedaży .

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym

( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 )  i art. 35

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

 ( t.j. z 2004r.  Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r nr 173 , poz. 1218  )  zarządzam , co następuje :

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową  stanowiącą    własność Gminy Ujazd  o numerach  ewidencyjnych :

 

działka nr  658/3 , 659/1, 660  k.m. 16 , obręb Zimna Wódka  , pow. 0,0467 ha ,

Kw nr 24907

 

§ 2

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowe o numerach :

 

działka nr  542/1   k.m. 3,   obręb Ujazd ,                pow. 0,0107 ha ,        Kw   nr  41850

działka nr  725/1   k.m. 6,   obręb Jaryszów ,          pow. 0,0093 ha ,        Kw   nr  34100

działka nr  609/9   k.m. 6,   obręb Zimna Wódka , pow. 0,0167 ha ,        Kw   nr  40060

§ 3

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 6  ustawy o   gospodarce   nieruchomościami   z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /

§ 4

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

§ 5

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości  wymienionych w wykazie  służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

Burmistrz Ujazdu

mgr inż. Tadeusz Kauch

 


DOCII wykaz do sprzedaży 2009.doc (54,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2009-03-26