Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

 
 

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 180 /2009 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia  18 maja   2009r
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ) i art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 ( t.j. z 2004r. Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r nr 173 , poz. 1218 ) zarządzam , co następuje :
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe o numerach :
 
działka nr 317/2    k.m. 3 , obręb Zimna Wódka  , pow. 0,0767 ha ,        Kw nr 32641
działka nr 317/3    k.m. 3 , obręb Zimna Wódka , pow. 0,0776 ha ,        Kw nr 32642
działka nr 317/4    k.m. 3 , obręb Zimna Wódka , pow. 0,0776 ha ,        Kw nr 32643
działka nr 317/6    k.m. 3 , obręb Zimna Wódka , pow. 0,0816 ha ,        Kw nr 32645
działka nr 317/9    k.m. 3 , obręb Zimna Wódka , pow. 0,0774 ha ,        Kw nr 32648
działka nr 317/10 k.m. 3 , obręb Zimna Wódka , pow. 0,0763 ha ,        Kw nr 32649
 
Nieruchomości   stanowią   własność Gminy Ujazd i posiadają   urządzone księgi wieczyste .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o   gospodarce   nieruchomościami   z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§ 4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu  na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2009-05-20