Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu

 
ZARZĄDZENIE NR  0151/ 210 /2009 r.
BURMISTRZA   UJAZDU
z dnia   17.11.2009r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie   bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )oraz art. 35 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( t.j. z 2004r. Dz. U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz.1218 ) zarządzam , co następuje :
 
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży na własność w formie   bezprzetargowej   na rzecz najemcy :
- lokal mieszkalny nr 4 mieszczący się na II piętrze budynku mieszkalno-usługowego w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16mieszczący sześć lokali użytkowych i trzydzieści sz eść
lokali mieszkalnych , w tym lokal nr 4 w klatce o nr 13,  wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu   dz. nr 518, 519, 520, 521, 522 z k. m. 3 , stanowiących własność Gminy Ujazd , dla których w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 3936.  
Lokal mieszkalny sprzedany  zostanie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i   art. 37 ust. 2 pkt. 1   ustawy o    gospodarce   nieruchomościami .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
§ 2
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działek nr 518, 519, 520, 521, 522 położonych   w Ujeździe z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r, w którym w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem : MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej , UC- tereny usług komercyjnych .
§3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§ 4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Burmistrz   Ujazdu
Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2009-11-17