Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0151/229/ 2010 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia  19.01.2010r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,z 2005r Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr173,poz.1218, z 2008r. Nr180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009rNr 52,poz.420,Nr157,poz.1241) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087,Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006r Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz.1412, z 2009r.Nr 19, poz.100, Nr 42,poz. 335 i 340, Nr98, poz.817, Nr 161, poz.1279 i 1281) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy 80m2 częścigruntu działki nr 308 z mapy 2 ,o pow. 1,3324ha ,położoną w Ujeździe przy ul. Powstańców Śląskich zapisaną w księdze wieczystej Kw nr 33053.
§ 2
Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U z 2004r. Nr 207, poz. 2108)
§ 3
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działki 308 położonej w Ujeździe z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r.
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 
  

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna bajtek
Data wytworzenia: 2010.01.19