Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe

ZARZĄDZENIE NR  0151/  242 /2010 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   22.03.2010r.
 
w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste  działki nr 548/1 wraz z 193/1000 częściami działki nr 548/8 położonej w Ujeździe .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ) i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004r. Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r nr 173 , poz. 1218 ) zarządzam , co następuje:
§ 1
Przeznaczam do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka:  
548/1     k.m. 3 , obręb Ujazd ,   pow. 0,0053 ha , Kw Nr 10128  
wraz z 193/1000 częściami   działki nr :
548/8     k.m. 3 , obręb Ujazd ,    pow. 0,0508 ha , Kw  Nr 48525
oraz  prawem służebności drogi koniecznej ustanowionej  na dz. nr 548/9.
 
W/w nieruchomości  gruntowe stanowią   własność Gminy Ujazd i  posiadają   urządzone księgi wieczyste . Działki  wolne są  od obciążeń .
§ 2
Ustanawiam na działce nr 548/9 z mapy 3 obrębu Ujazd ,objętej KW nr 10128 nieodpłatnie , na czas nieokreślony , mające jednak trwać nie krócej niż 10 lat prawo służebności drogi koniecznej , polegające na prawie przechodu i przejazdu na rzecz  każdego właściciela i posiadacza działki nr 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/5, 548/6, 548/7 i 548/8 z mapy 3 , obręb Ujazd , biegnącej drogą utwardzoną już istniejącą według przebiegu oznaczonego na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do opinii.  
§ 3
Oddanie w użytkowanie wieczyste  nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 38 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 / .
§ 4
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działki nr 548/1 wraz z  193/1000 ułamkowymi częściami dz. nr 548/8 położonej w Ujeździe z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r .
§ 5
Szczegółowy opis działek  zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w BIP ,w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§6
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch
 
 

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2010-03-22