Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 304 /2010 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   07.12.2010r
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) 
i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
 
1. lokal mieszkalny nr 5 znajdujący sięw budynku mieszkalnym ,położonym przy ul. Traugutta 37A w Ujeździe , o pow. użytkowej 20,10 m2  , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 2010/68238   ułamkowych części działki nr 635 , k.m. 3 , Kw  nr  3179 .
 
2. nieruchomości  gruntowe , niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , położone w Ujeździe przy ul. Bursztynowej,  oznaczone  numerami  ewidencyjnymi :
2246/5, k.m. 22, o pow. 0,0904 ha, Kw nr 6553
2246/6, k.m. 22, o pow. 0,1092 ha, Kw nr 6553
 
W/w nieruchomości  stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone księgi wieczyste 
i są  wolne  od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia
21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
Stwierdzam zgodność przeznaczenia:
-działki nr 635 położonej w Ujeździe , na której usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalem nr 5  , z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe
Nr XXVI/109/2004     z dnia 28.09.2004r.
- działek nr 2246/5 i 2246/6 położonych  w Ujeździe z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr VII/27/2003    z dnia 25.02.2003r .  
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w BIP ,w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2010.12.07