Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2011
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   10.02.2011r.  
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z   2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Wyznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   nieruchomości gruntowe składające się z następujących działek :
- 265/2 , k.m. 3, pow. 0,7498 ha , obręb Olszowa,           Kw nr 51550 – użytek droga,  
- 339/2, k.m. 3 , pow. 0,0894 ha , obręb Zimna Wódka , Kw nr 40060 – użytek droga .
Działki stanowią    własność Gminy Ujazd .
 
W planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa , Zimna Wódka i Sieroniowice uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVII/155/08 z dnia 28.10.2008r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90, poz. 2110 z dnia 28.11.2008r.  
Działki nr 265/2 i 339/2 położone są na terenie oznaczonym symbolami :
1-P, 4-P , UC, U, KDW, KKW - tereny produkcyjne, magazynowe i składowe, usług handlu wielkopowierzchniowego, komercyjnych i publicznych ,drogi wewnętrzne ,bocznice kolejowe
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6   ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 /
Sprzedaż następuje na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
§ 3
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działki nr 265/2 położonej w Olszowej i działki nr 339/2   położonej w Zimnej Wódce z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice   uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVII/155/08 z dnia 28.10.2008r. 
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, BIP- biuletynie informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
§ 5
Umowa przeniesienia własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 


 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2011-02-10