Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2011
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
847 o pow. 0,3327 ha, k.m. 5, KW 57152, obręb Ujazd,
474/2 o pow. 0,0580 ha, k.m. 2, KW 34120, obręb Jaryszów,
343/2 o pow. 0,1514 ha, k.m. 3, KW 56693, obręb Nogowczyce,
344/2 o pow. 0,0140 ha, k.m.3, KW 56693, obręb Nogowczyce,
385 o pow. 0,0143 ha, k.m.2, KW 8433,obręb Klucz,
45/4 o pow. 0,4100 ha, k.m.5, KW 40520, obręb Sieroniowice.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone księgi wieczyste.
 
 § 2
Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń,
na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.
 
§ 4
Stawki czynszu ustala się przy przyjęciu średniej ceny skupu pszenicy określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim i obowiązującym w dniu przetargu na dzierżawę lub w dniu oddania gruntu w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
§ 5
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-2011.doc

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr.,Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-10-11