Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR   0050.54.2011
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   14.10.2011
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Wyznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
lokal mieszkalny nr 3, mieszczący się w budynku mieszkalno-usługowym, składający się z 2 powiązanych ze sobą budynków położonych na dz. nr 465/2 o pow. 0,0342 ha, i dz. nr 466 o pow. 0,0627 ha , w których znajdują się 2 lokale użytkowe   i dwa lokale mieszkalne. Budynek w którym mieści się lokal nr 3 jest częściowo podpiwniczony , parterowy   z poddaszem użytkowym  usytuowany   na działce nr 466, położonej przy  ul. 3 Maja 19   w Ujeździe . W/w działki stanowią własność Gminy Ujazd , dla których  w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 40927 . Wraz z lokalem nr 3   , sprzedane zostaną ułamkowe części gruntu w udziale 2792/10.000 części działki nr 465/2 i 466 . Z działką nr 466 związane jest prawo przechodu dla właściciela lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku na działce nr 465/2.
Grunt posiada uzbrojenie w energię elektryczną , wodę , kanalizację sanitarną oraz ma dostęp do ulicy o nawierzchni asfaltowej .  
Lokal mieszkalny nr 3  składa się   z :
-  2 pokoi, łazienki, przedpokoju , 2 pomieszczeń gospodarczych na parterze budynku
   o pow. użytkowej   53,86 m 2,
- 4 pomieszczeń gospodarczych na poddaszu budynku
  o pow. użytkowej   33,65 m 2 ,
-  2 piwnic -  o łącznej pow.      27,29 m 2 ,
Razem pow. lokalu wynosi :   114,80 m 2 .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 79, poz. 2046 z 23.11.2004r. obowiązującą od dnia 08.12.2004r.działki nr 466 i 465/2 oznaczone zostały symbolem :MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
UC- tereny usług komercyjnych .
W/w działki położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej typu „ A ”.
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe okres 21 dni oraz na stronie internetowej BIP.
§ 5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch

 
wykaz lokal mieszkalny nr3 na 3 Maja 19.doc
 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2011-10-14