Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37

ZARZĄDZENIE NR    0050. 71.2011
BURMISTRZA   UJAZDU
z dnia 13.12.2011r. 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do   sprzedaży w formie          
                     bezprzetargowej na rzecz najemcy .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 35 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
t.j. Dz. U. z 2010r . Nr 102, poz. 651 z późn. zm   zarządzam , co następuje :
 
§1
 
Przeznaczam do sprzedaży na własność w formie   bezprzetargowej   na rzecz najemcy :
lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się na parterze budynku mieszkalnego w Ujeździe przy
ul. Traugutta 37 B , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu  
działki nr 635 z k.m. 3 , stanowiącej własność Gminy Ujazd , dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr Kw OP1S/0003179/4 .
Lokal mieszkalny o pow. 75,31 m sprzedany zostanie w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i  
art. 37 ust. 2 pkt. 1   ustawy o    gospodarce   nieruchomościami .  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
§2
 
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działki nr 635 położonej w Ujeździe z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia
28.09.2004r, w którym w/w działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem :
MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej.
 
§3
 
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej , na stronie internetowej
www.bip.ujazd.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Ujeździe na okres 21 dni .
 
§4
 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów
winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Burmistrz   Ujazdu
Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 13.12.2011r