Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu

ZARZĄDZENIE NR   0050.82.2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia    12.01.2012.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Wyznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
lokal mieszkalny nr 7, mieszczący się na III piętrze budynku mieszkalno-usługowego w Ujeździe przy
Pl. 1 Maja 13-16 , mieszczący sześć lokali użytkowych i trzydzieści sześć lokali mieszkalnych , w tym lokal nr 7 w klatce o nr 13, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 238/10000 ułamkowych części gruntu działek  nr 518, 519, 520, 521, 522 z k. m. 3 , stanowiących własność Gminy Ujazd , dla których w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich   prowadzona jest księga wieczysta nr Kw 3936. 
 Lokal mieszkalny nr 7 składa się   z :
- 3 pokoi, kuchni , łazienki i przedpokoju -   o pow. użytkowej   53,00  m 2 .  
 
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
 
Stwierdzam zgodność przeznaczenia działek nr 518, 519, 520, 521, 522 położonych   w Ujeździe z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r, w którym w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem : MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej , UC- tereny usług komercyjnych .
 
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni oraz na stronie internetowej BIP.
§ 5
 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 Burmistrz Ujazdu
 mgr inż. Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2012.01.12