Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w formie bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
584 o pow. 0,3500 ha, k.m.5, KW 40065, ob. Zimna Wódka,
484/1 o pow. 0,0250 ha, k.m.3, KW 8433, ob. Klucz,
484/2 o pow. 0,0250 ha, k.m.3, KW 8433, ob. Klucz.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone księgi wieczyste.
 
 § 2
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres pięciu latw formie bezprzetargowej.
 
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.
 
§ 4
Stawki czynszu ustala się przy przyjęciu średniej ceny skupu pszenicy określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim i obowiązującym w dniu przetargu na dzierżawę lub w dniu oddania gruntu w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 
§ 5
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              Tadeusz Kauch

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dzuał. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-01-31