Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu

 
ZARZĄDZENIE NR    0050. 86. 2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 16.02.2012r. 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
 
1. nieruchomość   gruntową , niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , położoną w Ujeździe przy   ul. Kościuszki , o numerach ewidencyjnych :
496/2 k.m. 3,   pow. 0,0560 ha ,    Kw nr 41850 ,
627/1, k.m. 3,   pow.0,0044 ha ,    Kw nr 41850 ,
            Razem:       0,0604 ha
 
2. nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną w Kluczu stanowiącą nieużytek oraz  pastwisko  
o numerze ewidencyjnym :
387 , k.m. 2 , pow. 0,5046 ha ,     Kw nr 8433 .
 
W/w nieruchomości stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzoną księgę wieczystą nr Kw 41850 
i są   wolne od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia       
21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r. działki nr 496/2 i 627/1 położone są na terenie oznaczonym symbolem MM .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe nr XXV/107/04 z dnia 31.08.2004r. działka nr 387 położona jest w Kluczu na terenie oznaczonym symbolem :
RZ- treny użytków rolnych ,pastwisk
LSD- tereny gruntów po rekultywacji
przeznaczonych pod zalesienie
RK- obszar kompensacji przyrodniczej,
RO- teren upraw ogrodniczych
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w BIP w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                            
 
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz  Kauch


 

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 16.02.2012r