Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2012 r.
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia     16.05.2012r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej   do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 35 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2010r . Nr 102, poz. 651 z późn. zm   zarządzam , co następuje :
 
§ 1
 
Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej   nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako :  
działka nr 312/1 ,     k.m. 1   ,            obręb Olszowa       ,    pow. 0,0244 ha ,     Kw nr OP1S/00051550/0
Nieruchomość stanowi   własność Gminy Ujazd i posiada   urządzoną księgę   wieczystą .
 
§ 2
 
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6   ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
Sprzedaż następuje na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszowa ,działka nr 312/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami : PP, PS, KS, U – tereny przemysłowo-produkcyjne, wytwórcze i przetwórcze, składowo-magazynowe, usług technicznych ,komunikacji samochodowej – baz logistycznych,  zajezdnie samochodów osobowych i ciężarowych , stacji obsługi samochodów, warsztatów  napraw , myjni , stacji  paliw oraz usług publicznych i komercyjnych .
 
 § 3
 
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany został do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej , na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
 
§ 4
 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Anna Bajtek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2012.05.16