Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 


 

 
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz.1281)oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
241 o pow. 0,0713 ha k.m. 1, KW OP1S/00056682/9, obręb Ujazd,
259 o pow. 0,4536 ha k.m. 1, KW OP1S/00041850/0, obręb Ujazd,
1729 o pow. 0,0825 ha k.m. 19, KW OP1S/00056693/9, obręb Ujazd,
1733 o pow. 0,1076 ha k.m. 19, KW OP1S/00056693/9, obręb Ujazd,
334 o pow. 0,3792 ha k.m. 3, KW OP1S/00047533/4, obręb Ujazd,
335/3 o pow. 0,5652 ha k.m.3, KW OP1S/00047533/4, obręb Ujazd
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone księgi wieczyste.
 
 § 2
Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń,
na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe orazprzez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.
 
§ 4
Stawki czynszu ustala się przy przyjęciu średniej krajowej ceny skupu pszenicy określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim i obowiązującym w dniu przetargu na dzierżawę lub w dniu oddania gruntu w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
§ 5
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch

                                                                                  
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-05-29