Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .

Strona archiwalna

 

 
ZARZĄDZENIE NR    0050. 111. 2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 30.07.2012r. 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
nieruchomości   gruntowe , niezabudowane, przeznaczone  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , położone w Ujeździe przy   ul. Bursztynowej , o numerach ewidencyjnych :
 
-2246/6, k.m. 22 , o pow. 0,1092 ha ,  Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345
-2374/2, k.m. 22,  o pow. 0,3026 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345
 
W/w nieruchomości stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzoną księgę wieczystą nr
Kw   OP1S/00006553/1   i są   wolne od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1  ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia       
21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe
Nr XVIII.93.2012 z dnia 26.04.2012r.  w/w działki     położone są na terenie oznaczonym symbolami  :
-działka nr 2374/2 :
- MN 11– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,
- KDD8 – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej ,
-działka nr 2246/6 :
MN - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna ,
RZ – tereny trwałych użytków .
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez :
ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl ,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione  w wykazie ,   służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                       mgr inż. Tadeusz  Kauch
 
  

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia:  2012-07-30