Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2012
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy część nieruchomości o numerze ewidencyjnym:
884/8 k.m. 6, o pow. 0,0020 ha, KW OP1S/00057207/3, obręb Ujazd,
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ujazd i posiada urządzoną księgę wieczystą.
 
 § 2
Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego
w trybie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego
w Ujeździe na okres 21 dni.
 
§ 4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawie o gospodarce nieruchomościami
lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowne wniosek w terminie 6 tygodni, licząc
od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz KauchWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewelina Jarosz
Data wytworzenia: 2012-09-25