Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .

Strona archiwalna

 

 

 
ZARZĄDZENIE NR    0050. 155. 2013
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 12.02.2013r. 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do   sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe , niezabudowane, przeznaczone  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami  , położone w Ujeździe na osiedlu „Piaski” , o numerach ewidencyjnych :
działka nr 1 składająca się z działek:
2221/8,   pow. 0,0388 ha
2220/7,   pow. 0,0234 ha
2218/21, pow. 0,0214 ha
                          0,0836 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
działka  nr 2  składająca się z działek :
2221/6 , pow. 0,0210 ha
2220/6,   pow. 0,0286 ha
2218/20, pow. 0,0320 ha
                          0,0816 ha
 
działka nr 3  składająca się z działek :
2221/5 , pow. 0,0265 ha
2220/5,   pow. 0,0226 ha
2218/19, pow. 0,0250 ha
                          0,0741 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
działka nr 4  składająca się z działek :
2221/4 , pow. 0,0320 ha
2220/4,   pow. 0,0272 ha
2218/18, pow. 0,0301 ha
                          0,0893 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
dz. nr   2356   
pow. 0,1761 ha ,    Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
 
oraz  nieruchomość gruntową niezabudowaną   przeznaczoną  pod zabudowę mieszkaniowa , położoną w Niezdrowicacho numerze ewidencyjnym:
nr   471/1   , pow. 0,1460 ha ,   Kw 41537 , jedn. rej. G.451 ,
 
W/w nieruchomości stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone księgi wieczyste
i są   wolne od obciążeń .
 
§ 2 
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami z dnia   21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
 
 § 3 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego  Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe
Nr XVIII.93.2012 z dnia 26.04.2012r.  działka nr 1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:”MNU-6”
zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz „KDZ-2”-drogi i ulice w ciągu dróg powiatowych klasy zbiorczej .
Działki nr 2, 3, położone są na terenie oznaczonym symbolami: MNU-6,  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem.
Działka nr 4 , położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
MN-15- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej    oraz
KDD7 – tereny dróg i ulic publicznych  .
Działka  nr 2356   , położona jest na terenie oznaczonym symbolami: MNU-2 -  zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz „KDZ-2” –tereny dróg i ulic publicznych  .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niezdrowice ,uchwalonego  Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXXVI/203/2009 z dnia 28.05.2009r. działka nr 471/1   położona jest na terenie oznaczonym symbolami MN – teren zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej .
 
Uzbrojenie terenu w wodę, prąd i kanalizację sanitarną posiada jedynie działka nr 2356 i 471/1.
 
§ 4 
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez :
ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl ,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
 
§5 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione  w wykazie ,   służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                            
 
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz  Kauch
 
Podmiot udostępniający: Bajtek Anna
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-02-12