Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe

Strona archiwalna

 

 
ZARZĄDZENIE NR    0050. 162 . 2013
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 19.03.2013r 
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
 
1. nieruchomości gruntowe, niezabudowane, przeznaczone pod tereny trwałych użytków zielonych oraz tereny rolne bez prawa zabudowy , położone w Ujeździe, o numerach ewidencyjnych :
- 259,  k.m. 1 , o pow. 0,4536 ha, Kw OP1S/00041850/0 ,
- 241,  k.m. 1 , o pow. 0,0713 ha, Kw  56693,
-1733, k.m.19, o pow. 0,1076 ha, Kw OP1S/00056693/9.
 
W/ w  nieruchomości stanowią    własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone księgi wieczyste i są   wolne od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami      z dnia       
21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r.
działki nr 241 i 259  położone są na terenie oznaczonym symbolem ZZ – trwałe użytki zielone ,
działka nr 1733 położona jest na terenie oznaczonym symbolem :  RP- tereny rolne bez prawa zabudowy.
 
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w BIP w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                            
 
 Burmistrz Ujazdu
 mgr inż. Tadeusz  Kauch 

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia:  20013-03-19