Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej

Strona archiwalna

 

 

ZARZĄDZENIE NR    0050.201.2013
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   12.09.2013r. 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego :
1.nieruchomość gruntową, zabudowaną resztkami starych fundamentów o numerze ewidencyjnym: 238/1, o pow. 0,1856 ha,  położoną w Olszowej , stanowiącą własność Gminy Ujazd , Jedn. rej. G.171,
Kw nr OP1S/00034099/5 .Działka stanowi teren przeznaczony w m.p.z.p. pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła i usługi bytowe, usługi o niesprecyzowanym rodzaju, które nie oddziaływają znacząco na środowisko,
pod parkingi samochodowe wraz z dojazdami i zielenią . Cena wywoławcza : 102.700,00 + 23 % VAT .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
§ 3
I.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIII/103/04z dnia 06.07.2004r. działka nr 238/1 , położona jest na terenie oznaczonym symbolami :
UH - teren usług z urządzeniami budowlanymi , obiektami towarzyszącymi i zielenią : handel,
UG - teren usług z urządzeniami budowlanymi, obiektami towarzyszącymi i zielenią: gastronomia,
UR - teren usług rzemiosła i usług bytowych,
UX - teren usług o niesprecyzowanym rodzaju, które nie oddziałują znacząco na środowisko,
KP - teren parkingów samochodowych .
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez :
ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§5
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
 
Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Roman Więcek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-09-12