Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.211.2013
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 5 listopada 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości o numerach ewidencyjnych:
1561/4 o pow. 0,2111 ha, k.m. 18, KW 47008, obręb Ujazd,
1551 o pow. 0,1810 ha, k.m.17, KW 65017, obręb Ujazd,
831/2 o pow. 1,8939 ha, k.m. 5, KW 57152, obręb Ujazd,
830/2 o pow. 0,9693 ha, k.m. 5, KW 57152, obręb Ujazd,
365/3 o pow. 0,5000 ha, k.m. 3, KW 40196, obręb Ujazd,
365/6 o pow. 0,9700 ha, k.m.3, KW 40196, obręb Ujazd,
188/6 o pow. 0,5000 ha, k.m.4 KW 41017, obręb Nogowczyce-część działki z pow. 0,6842 ha.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone księgi wieczyste.
 
 § 2
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres trzech lat w formie bezprzetargowej.
 
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.
 
§ 4
Stawki czynszu ustala się przy przyjęciu średniej ceny skupu pszenicy określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim i obowiązującym w dniu przetargu na dzierżawę lub w dniu oddania gruntu w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
 
§ 5
Kwota czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji raz w roku według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany w Monitorze Polskim.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                             
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch

Załącznik:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc 

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-11-05