Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

 

ZARZĄDZENIE NR  0050. 232. 2014 BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   06.02.2014r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, położone w Ujeździe na osiedlu „Piaski”, o numerach ewidencyjnych :
 
działka nr 1 składająca się z działek :
2221/8,   pow. 0,0388 ha
2220/7,   pow. 0,0234 ha
2218/21, pow. 0,0214 ha
                      0,0836 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
działka nr 2 składająca się z działek :
2221/6 , pow. 0,0210 ha
2220/6,   pow. 0,0286 ha
2218/20, pow. 0,0320 ha
                      0,0816 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
działka nr 3 składająca się z działek :
2221/5 , pow. 0,0265 ha
2220/5,   pow. 0,0226 ha
2218/19, pow. 0,0250 ha ,
                      0,0741 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
działka nr   2356   
pow. 0,1761 ha , Kw nr OP1S/00006553/1, jedn. rej. G.345,
 
oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Niezdrowicacho numerze ewidencyjnym:
działka nr   471/1   , pow. 0,1460 ha ,   Kw 41537 , jedn. rej. G.451 ,  
W/w nieruchomości stanowią   własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone księgi wieczyste
i są   wolne od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o    gospodarce   nieruchomościami z dnia   21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XVIII.93.2012 z dnia 26.04.2012r. 
- działka nr 1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:”MNU-6”
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz „KDZ-2”-drogi i ulice w ciągu dróg powiatowych klasy zbiorczej .
-działki nr 2, 3, położone są na terenie oznaczonym symbolami: MNU-6,  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami i rzemiosłem. W odległości około 200m2  od granicy w/w działek przebiega uzbrojenie terenu w wodę , prąd, oraz kanalizację sanitarną.
-działka nr 2356, położona jest na terenie oznaczonym symbolami: MNU-2 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami i rzemiosłem oraz „KDZ-2” – tereny dróg i ulic publicznych.
Działka ma dostęp do drogi powiatowej i posiada uzbrojenie w sieć energetyczną , wodociągową i kanalizację sanitarną .
§ 4
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Niezdrowice, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXXVI/203/2009 z dnia 28.05.2009r. 
Działka nr 471/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolami MN– teren zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej .Działka ma dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej i posiada uzbrojenie w sieć energetyczną , wodociągową i kanalizacyjną .  
§ 5
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący   załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez :
ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
§6
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie ,   służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1   ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                         
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz Kauch

DOCwykaz.doc (57,50KB)
 PDFmaopka dz. 471-1-Niezdrowice.pdf (675,59KB)

PDFmapka działki Ujazd.pdf (820,46KB)

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2014-02-06