Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR  0050.255.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia   22.05.2014r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod teren obiektów i urządzeń gazownictwa, teren zieleni izolacyjnej oraz użytków rolnych, położone w Olszowej w Strefie Aktywności Gospodarczej o numerach ewidencyjnych :
23/13, o pow. 0,0319 ha, G.171, Kw nr OP1S/00034099/5
24/21, o pow. 0,0509 ha, G.171, Kw nr OP1S/00034099/5
25/13, o pow. 0,0001 ha, G.171, Kw nr OP1S/00034099/5
18/9,   o pow. 0,0263 ha, G.185, Kw nr OP1S/00051550/0
 
 
W/w nieruchomości stanowią   własność Gminy Ujazd , posiadają   urządzone księgi wieczyste
i są   wolne od obciążeń .
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
 
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIV.125.2012 z dnia 30 listopada 2012r.
Działki o nr ewid. 23/12, 24/21, 25/13 -położone są na terenie oznaczonym symbolem:
G.1 – teren obiektów i urządzeń gazownictwa – dla którego ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe : obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
2) teren wolny od zabudowy należy zagospodarować zielenią.
 
§ 4
-W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr L/235/2006 z dnia  01.08.2006r. 
część działki nr 18/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
ZI,R –przeznaczenie podstawowe pod tereny zieleni izolacyjnej oraz użytki rolne .
 
-W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XLIV/241/2002 z dnia 25 lutego 2002r.
część działki nr 18/9 położona jest na terenie oznaczonym symbolami:
UH,UG- przeznaczenie pod usługi handlu i gastronomię ,
KS- przeznaczenie pod obsługę komunikacji samochodowej -stacja paliw .
 
§ 5
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
 
§6
 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                         
 
 
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz Kauch
 
  

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2014-05-22