Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR   0050.256.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia  22.05.2014r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
§ 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe położone w Olszowej
w Strefie Aktywności Gospodarczej składające się z numerów działek:
30/21, k.m. 1, pow. 0,0860 ha , jedn. rej. G.171 , Kw nr OP1S/00034099/5,
31/9 , k.m. 1, pow. 0,0729 ha , jedn. rej. G.171 , Kw nr OP1S/00034099/5.
 
W/w nieruchomości stanowią   własność Gminy Ujazd i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
§ 2
Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r./ Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 / na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości .
Sprzedaż następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a nieruchomość ta i działki przeznaczone do sprzedaży wymienione w § 1 nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
 
§ 3
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIV.125.2012 z dnia 30 listopada 2012r.
Działki o nr ewid. 30/21, 31/19  -położone są na terenie oznaczonym symbolem:
E.2 – tereny obiektów i urządzeń elektroenergetyki – dla którego ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1. utrzymuje się istniejące stacje transformatorowe , dopuszcza się ich przebudowę jako stacje kontenerowe lub nasłupowe,
1) ustala się minimalną odległość stacji transformatorowej od granicy działki na 1,5 m,
2) teren wolny od zabudowy należy zagospodarować zielenią.
 
§ 4
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
 
§5
 
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                             
Burmistrz Ujazdu
mgr inż. Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia:  2014-05-22