Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.

ZARZĄDZENIE NR   0050.266.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia    30.07.2014r.
 
w sprawie : sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
 
§1
1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w Olszowej w Strefie Aktywności Gospodarczej składające się z numerów działek:
30/21, k.m. 1, pow. 0,0860 ha , jedn. rej. G.171 , Kw nr OP1S/00034099/5,
31/9 , k.m. 1, pow. 0,0729 ha , jedn. rej. G.171 , Kw nr OP1S/00034099/5.
W/w nieruchomości stanowią   własność Gminy Ujazd i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 
2.Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 /.
 
3.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIV.125.2012 z dnia 30 listopada 2012r. działki o nr ewid. 30/21, 31/9 - położone są na terenie oznaczonym symbolem:
E.2 – tereny obiektów i urządzeń elektroenergetyki – dla którego ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1.utrzymuje się istniejące stacje transformatorowe , dopuszcza się ich przebudowę jako stacje kontenerowe lub nasłupowe,
1) ustala się minimalną odległość stacji transformatorowej od granicy działki na 1,5 m,
2) teren wolny od zabudowy należy zagospodarować zielenią.
 
§2
1.Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowe położone w Olszowej w Strefie Aktywności Gospodarczej składające się z numerów działek:
48/6, k.m.1,   o pow. 0,0099 ha , G.185, Kw nr OP1S/00051550/0
48/8, k.m.1,   o pow. 0,1916 ha, G.185, Kw nr OP1S/00051550/0
255/3 k.m.3,   o pow. 0,0151 ha, G.185, Kw nr OP1S/00051550/0
255/4 k.m.3,   o pow. 0,0577 ha, G.185, Kw nr OP1S/00051550/0
W/w nieruchomości stanowią   własność Gminy Ujazd i są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 
2.Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r./Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Sprzedaż następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a nieruchomość ta i działki przeznaczone do sprzedaży wymienione w § 1 nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości .
3.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIII/103/04 z dnia 06.07.2004r działki nr 48/8 i nr 255/4 - położone są na terenie oznaczonym symbolami :
PP- tereny produkcyjne, PS-tereny składowe i usług technicznych, KS- tereny obsługi komunikacji,
UX- terenu usług o niesprecyzowanym rodzaju , KP- tereny parkingów samochodowych, EE- tereny urządzeń elektroenergetycznych , EG-tereny zaopatrzenia w gaz.
 
4.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las , uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIV.125.2012 z dnia 30.11.2012r działki nr 48/6 i nr 255/3 - położone są na terenie oznaczonym symbolem:
P/UC- tereny produkcyjne, składowe, magazynowe oraz usługowe w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe .
§3
Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .
 
§4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                            
                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                             mgr inż. Tadeusz Kauch
 

DOCwykaz działki przetarg 30-21, 31-9,i bezprzetargowo 486,488, 255-3,255-4.doc (82,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2014-07-30