Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .

 

 
ZARZĄDZENIE NR   0050.267.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia    30.07.2014r.
 
w sprawie : sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do lokalu .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o    samorządzie   gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r,Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,z 2010rNr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr106, poz.675) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651/,   zarządzam , co następuje :
 
§1
Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2 ,
o pow. użytkowej 34,64 m2, mieszczący się w budynku mieszkalnym ,komunalnym, wielorodzinnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 , na działkach nr 518 , 519, 520, 521, 522 o łącznej pow. 0,0196 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00003936/9. Ułamkowe części gruntu w 155/10.000 częściach , przynależne do w/w lokalu oddane zostaną w użytkowanie wieczyste.
 
2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r./Dz. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu .
 
3.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r - działki nr 518 , 519, 520, 521, 522położone są na terenie oznaczonym symbolami: MW-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MM-tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, UC- tereny usług komercyjnych.
W/w działki położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej typu”A”.
 
§2
Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni .
 
§3
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości ,wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                             
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          mgr inż. Tadeusz Kauch
 
  

Podmiot udostępniający: Referat Gospodarki Gruntami
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2014-07-30