Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Ujazd

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową. Wspólnota samorządowa zamieszkująca dane terytorium tworzy gminę. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną, a jej samodzialność podlega ochronie sądowej.
O ustroju gminy stanowi jej statut.


Uchwała nr VIII/34/2003
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 marca 2003r
.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :


§ 1


Uchwala Statut Gminy Ujazd, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2Traci moc uchwała Nr XIII/87/99 z dnia 27.11.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ujazd.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia.Przewodniczący Rady
Piotr KołodziejZałącznik do uchwały
R.M. Nr VIII/34/2003
z dn. 25.03.2003r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1

Statut określa:
1) ustrój Gminy Ujazd,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Ujeździe,
4) tryb pracy Burmistrza Ujazdu,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Ujeździe,
6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Ujazdu, oraz korzystania z nich,
7) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
8) wykaz pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Ujazd,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Ujeździe,
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Ujeździe,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ujeździe,
5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ujazdu,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Ujazd,
7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ujeździe

Rozdział II. Gmina


§ 3

Gmina Ujazd jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

§ 4

1. Gmina położona jest w Powiecie Strzeleckim, w Województwie Opolskiem i obejmuje obszar 83,3 km2.
2. Granice terytorialne Gminy przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
3. Gmina Ujazd obejmuje terytorium miasta Ujazd z osiedlem Goj oraz terytoria sołectw:
1) Balcarzowice,
2) Jaryszów z przysiółkiem Kolonia Jaryszowska,
3) Klucz z przysiółkiem Wapiennik,
4) Niezdrowice z przysiółkiem Wydzierów,
5) Nogowczyce,
6) Olszowa z przysiółkami: Janków, Komorniki i Księży Las,
7) Sieroniowice z przysiółkiem Grzeboszowice,
8) Stary Ujazd z przysiółkami: Ferdynand i Kopanina,
9) Zimna Wódka z przysiółkami: Buczki i Wesołów.

§ 5

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne wyszczególnione w załączniku nr 2 do Statutu.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6

1. Herbem Miasta i Gminy Ujazd są dwa pastorały i mitra biskupia w następującym układzie: Tarcza herbowa niebieska, dekoracyjnie osłonięta czerwonym aksamitem ze złotymi koronkami; całość zwieńczona złotą koroną książęcą. W środku tarczy figuruje złota infuła (mitra), a po jej bokach symetrycznie dwa pastorały. Wizerunek herbu przedstawia załącznik nr 3
2. Herb stanowi dobro Gminy i podlega ochronie.
3. Używanie nazwy Gminy wraz z herbem w celach reklamowych wymaga zgody Rady.
4. Osoby szczególnie zasłużone dla Gminy Ujazd mogą być wyróżnione przyznaniem tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” lub „Zasłużony dla Gminy Ujazd”.
5. Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia jak w pkt.4 określone są odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Ujazd.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy


§ 8

1. Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa oraz miasto Ujazd.
2. Tworzenie, łączenie podział, znoszenie oraz zmiana granic sołectw lub miasta Ujazd może być podjęte z inicjatywy Rady lub mieszkańców zainteresowanego sołectwa lub miasta, wyrażonego w formie uchwały Zebrania Wiejskiego lub Zebrania Mieszkańców i wymaga przeprowadzenia konsultacji z jej mieszkańcami.
3. Wniosek dotyczący utworzenia jednostki pomocniczej musi być poparty przez co najmniej 25% mieszkańców terenu, którego wniosek dotyczy.
4. Konsultacje przeprowadza się przez umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia uwag do projektu uchwały o czynnościach, o których mowa w pkt 2, przez okres 30 dni od dnia podania jej treści do publicznej wiadomości.
5. Projekt granic sołectw lub miasta sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami.
6. Przebieg granic jednostek pomocniczych jak w p.6 powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 9

Uchwały, o tworzeniu, łączeniu, podziale, i znoszeniu jednostki pomocniczej powinny określać w szczególności:
1) obszar,
2) granice,
3) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację przyznanych zadań.
3. Rada uwzględnia wnioski sołectw i miasta w uchwale budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w pkt. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z budżetu Gminy.
5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty określonej zgodnie z pkt.2.
6. Decyzje, o których mowa w pkt. 2 - 5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.


Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady


§ 11

1.Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2.Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12

Do wewnętrznych struktur Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) 2-ch Wiceprzewodniczących,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stałe, wymienione w Statucie,
5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 13

1.Rada powołuje następujące stałe Komisje:
1)Rewizyjną,
2)Budżetu, Finansów i Gospodarki,
3)Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
4)Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,

2.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 14

1.Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2.Pracę Rady organizuje i prowadzi obrady Przewodniczący.
3.Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1)zwołuje sesje Rady,
2)przewodniczy obradom,
3)kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4)zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5)podpisuje uchwały Rady,
6)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 15

W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 16

1.Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2.Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w pkt. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 17

1.Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz poprzez utworzenie Biura Rady.
2.Przewodniczący Rady przekazuje Burmistrzowi zawiadomienie o konieczności przygotowania materiałów dla potrzeb Rady nie później niż 3 dni robocze przed terminem ich wykorzystania.Rozdział V. Tryb pracy Rady


§ 18

1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2.Podjęte przez Radę uchwały mogą mieć charakter:
1)postanowień proceduralnych,
2)deklaracji – zawierającej samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
3)oświadczeń - zawierających stanowisko w określonej sprawie,
4)apeli – zawierających formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5)opinii – zawierających oświadczenia wiedzy oraz oceny.

§ 19

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-AB-0911-1-43/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku stwierdzające nieważność tego zapisu.

§ 20

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2.Przygotowanie sesji obejmuje:
1)ustalenie porządku obrad,
2)ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących porządku obrad.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pośrednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób.
4.Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 6 dni przed sesją.
5.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w pkt. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 21

1.Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2.W sesjach Rady mogą brać udział, wyznaczeni przez Burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 22

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 23

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca lub inne wskazane przez Przewodniczącego.

§ 24

1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2.Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w pkt. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.


§ 25

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 26

1.Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej 8 radnych.
2.Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednak Przewodniczący może pominąć punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwał..

§ 27

1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej w Ujeździe”.
2.Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 28

Po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 29

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1)przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2)informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady, oraz z dokonanych zmian budżetowych,
4)rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5)interpelacje i zapytania radnych,
6)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
7)wolne wnioski i informacje.

§ 30

1.Sprawozdanie, o jakim mowa w § 29 pkt 3, składa Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.
2.Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub Radni sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 31

1.Interpelacje i zapytania radnych są kierowane do Burmistrza .
2.Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4.Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady,
a Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5.Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej.
6.Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza, do 14 dni od daty jej otrzymania.
7.W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8.Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 32

1.Zapytania radny składa w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2.Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3.Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 31 pkt. 5, 6 stosuje się odpowiednio.

§ 33

1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2.Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4.Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.


§ 34

1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2.Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4.Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

§ 35

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 36

1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6)zarządzenia przerwy,
7)odesłania projektu uchwały do komisji,
8)przeliczenia głosów,
9)przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodniczący może poddać pod głosowanie Rady już po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi.


§ 37

1.Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2.Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3.Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o metodzie lub porządku głosowania.

§ 38

1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Ujeździe”.
2.Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3.Postanowienie pkt. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 39

1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3.Postanowienia pkt. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.


§ 40

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 41

1.Protokół z sesji odzwierciedla jej przebieg.
2.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1)numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
2)stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3)odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
4)ustalony porządek obrad,
5)przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” ,
7)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
8)podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 42

1.Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu w trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2.Jeżeli wniosek wskazany w pkt. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3.Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w pkt. 2.


§ 43

1.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2.Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji.
3.Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z dokumentów.

§ 44

Uchwały, o których mowa w § 18 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów, chyba, że Rada postanowi inaczej.

§ 45

1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)tytuł uchwały,
2)podstawę prawną,
3)postanowienia merytoryczne,
4)w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5)określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6)ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4.Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 46

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.§ 47

Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały akceptowany przez Radę odrębną uchwałą

§ 48

1.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2.Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 49

Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady, a odpisy uchwał przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§ 50

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3.Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 51

1.W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Metodę głosowania każdorazowo ustala Rada, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
3.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4.Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół
i podaje wynik głosowania.
5.Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 52

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.
3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4.Przepis pkt. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 53

1.Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2.Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3.W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4.W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 53 pkt. 2.
5.Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6.Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7.Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-AB-0911-1-43/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku stwierdzające nieważność tego zapisu.


§ 54

1.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Rady. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji.
2.Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji, a w przypadku jego nieobecności obowiązki wykonuje jego Zastępca.
3.W skład poszczególnych Komisji Stałych wchodzi:
1)do 9 osób – Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki,
2)do 7 osób – Komisja Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,
3)do 7 osób - Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
4.Skład osobowy Komisji Stałej ustala Rada. Propozycję składu osobowego Komisji Stałej przedstawia jej Przewodniczący.

§ 55

1.Komisje Stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie na pierwszej sesji w danym roku.
2.Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 56

1.Do zadań Komisji Stałych należy:
1)kontrola działalności Burmistrza w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
2)rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę i członków Komisji,
3)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4)sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
5)rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy w zakresie kompetencji Komisji.
2.Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komisji Stałych określają regulaminy pracy Komisji uchwalone przez Radę.
3.Komisja jest zobowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady.

§ 57

1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3.Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie,
4.Komisje Rady mogą zaprosić lub wezwać na posiedzenie Burmistrza.

§ 58

1.Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1)ustala terminy i porządek posiedzeń Komisji,
2)zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom Komisji niezbędnych materiałów,
3)zwołuje posiedzenia Komisji,
4)kieruje obradami Komisji.
2.Przewodniczący Komisji jest zobowiązany zwołać jej posiedzenie na wniosek co najmniej 1/3 składu osobowego Komisji lub Przewodniczącego Rady.

§ 59

1.Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.
2.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3.Na żądanie wnioskodawcy, odrzucone przez Komisję wnioski umieszcza się w stanowisku Komisji jako wnioski mniejszości w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
4.Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub Radny sprawozdawca.


§ 60

1.Dla wykonania konkretnych zadań Rada może powołać komisje doraźne.
2.Zakres działania komisji doraźnej określa Rada w Uchwale o jej powołaniu.
3.Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej, z uwzględnieniem pkt.2.

§ 61

1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2.Radny do czasu odbycia najbliższej sesji lub posiedzenia komisji, powinień usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub Przewodniczącemu Komisji.

§ 62

Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 63

1.Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2.Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.


Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej


§ 64

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz pozostali członkowie w liczbie 3.
2.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3.Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna spośród jej członków.

§ 65

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3.O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4.Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 66

1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1)legalności,
2)gospodarności,
3) rzetelności,
4)celowości,
2.Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 67

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 68

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
4)kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu,
5) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu,
6)sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania pokontrolnego.


§ 69

1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2.Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w pkt. 1.

§ 70

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzająca – nie dłużej niż 1 dzień roboczy.

§ 71

1.Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań
2.Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4.Uchwały Rady, o których mowa w pkt. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5.Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 72

1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 66 pkt. 1.
2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3.Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych, a także dokumentacja fotograficzna.

§ 73

1.Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków Komisji.
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3.Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
4.Kontrole (z zastrzeżeniem pkt. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5.Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w pkt. 4 oraz dowody osobiste.
6.W przypadkach nie cierpiących zwłoki, członkowie Komisji Rewizyjnej w liczbie co najmniej dwóch mogą przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w pkt. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których zaistnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7.W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w pkt. 6, kontrolujący są obowiązani zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8.W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywają kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
9.Podejmujący działania jak w pkt. 6. obowiązani są do udzielenia Radzie wyjaśnień dotyczących podjętej kontroli oraz jej wyników.
10.Rada wyraża opinię w sprawie zasadności trybu i wyników podjętej kontroli.

§ 74

1.W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, a także Przewodniczącego Rady, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2.Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 75

1.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3.Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4.Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w pkt. 3

§ 76

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 77

1.Po zakończeniu kontroli, kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący:
1)nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2)imiona i nazwiska kontrolujących,
3)daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4)określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5)imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6)przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7)datę i miejsce podpisania protokołu,
8)podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2.Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 78

1.W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2.Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 79
1.Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.Uwagi, o których mowa w pkt. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 80

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 81

1.Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 stycznia roku objętego planem.
2.Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1)przybliżone terminy odbywania posiedzeń,
2)tematy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3.Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 82

1.Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2.Sprawozdanie powinno zawierać:
1)liczbę, przedmioty, miejsca, rodzaje i czas przeprowadzonych kontroli,
2)wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3)wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4)wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne organy kontrolne wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
3.Poza przypadkiem określonym w pkt. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 83

1.Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje w formie pisemnej jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji.
3.Posiedzenia, o których mowa w pkt 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1)Przewodniczącego Rady,
2)nie mniej niż 3 radnych,
3)nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5.Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.


§ 84

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 85

1.Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2.W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Burmistrza do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 86
1.Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4.Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5.Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 87

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych


§ 88

1.Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2.Warunkiem utworzenia i działalności klubu jest zadeklarowanie członkostwa w nim przez co najmniej 4 radnych.
3.Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
4.W zgłoszeniu podaje się:
1)nazwę klubu,
2)listę członków,
3)imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
5.W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 89

1.Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2.Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 90

1.Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2.Działalność Klubów Radnych nie może obciążać budżetu Gminy.

§ 91

1.Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2.Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3.Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4.Postanowienie pkt. 3 dotyczy także zmian regulaminów.


Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza.


§ 92

Burmistrz wykonuje:
1)uchwały Rady,
2)przypisane zadania i kompetencje,
3)zadania powierzone,
4)inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.


§ 93

Burmistrz może upoważnić do wykonywania zadań i kompetencji określonych w § 92 swojego zastępcę lub Sekretarza Gminy.


Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji, Burmistrza,


§ 94

1.Za udostępnienie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską, w tym protokołów z posiedzeń Rady, Komisji Rady odpowiada Burmistrz.
2.Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mówi w pkt 1 obywatel składa na piśmie lub ustnie do protokołu, określając w nim rodzaj dokumentu i sprawę której dotyczy.

§ 95

Dokument udostępniany jest „od ręki”. W wypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających to udostępnienie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą Burmistrz ustala inny termin, nie dłuższy niż 7 dni.

§ 96

Burmistrz odmówi udostępnienia dokumentu jeśli zawiera on informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie innych ustaw. Odmowa z podaniem przyczyny faktycznej i prawnej następuje na piśmie.
§ 97

Jeżeli możliwe jest oddzielenie części dokumentu podlegającej ochronie udostępnia się jego pozostałą część. Z tej też przyczyny zamiast oryginału może być udostępniona kserokopia wykonana z pominięciem fragmentów podlegających ochronie.
§ 98

1.Dokumenty dotyczące Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady.
2.Dokumenty dotyczące pracy Burmistrza udostępnia się w referacie Organizacyjno- Gospodarczym.

§ 99

1.Dokumenty udostępnia się w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Urzędu.
2.Obywatel z przeglądanych dokumentów może sporządzać notatki, wypisy. Na żądanie Obywatela pracownik Urzędu sporządzi kserokopię dokumentu lub wskazanej jego części. Czynność ta jest odpłatna.
3.Wynoszenie dokumentów poza miejsce udostępnienia jest zabronione.
4.Do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu.

Rozdział XI. Pracownicy samorządowi


§ 100

1.Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:
1)wyboru
2)powołania
3)mianowania
4)umowy o pracę
2.Pracownikami samorządowymi są także pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, którym przepisy prawa nadają status pracowników samorządowych.

§ 101

1.Na podstawie wyboru zatrudniony jest Burmistrz.
2.Wobec Burmistrza czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, oprócz ustalenia wynagrodzenia, dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 102

1.Na podstawie mianowania zatrudnieni są Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy po przepracowaniu 20 lat łącznie w administracji samorządowej i wcześniej w terenowych organach administracji państwowej.
2.Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje Burmistrz.
3.Podstawą nawiązania stosunku pracy jest akt mianowania.
4.Pracownicy samorządowi mianowani podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

§ 103

1.Na podstawie umowy o pracę zatrudnieni są pozostali pracownicy.
2.Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę nawiązuje Burmistrz.

§ 104

Przed podjęciem pracy pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub powołania składają pisemne ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe


§ 105

Statut Gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 106

Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 107.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy następujących ustaw:
1.Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).
2.Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)
3.Ustawa o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. ( Dz. U. z 2000r r. Nr 88; poz. 985 z późn. zmianami)
4.Ustawa o finansach publicznych z dnia 28 listopada 1998 r. ( Dz. U. z 2003 r.; Nr 15; poz. 148 z późn. zmianami).


Przewodniczący obrad
Piotr KołodziejZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU GMINY UJAZD


Wykaz jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę
w celu wykonywania swych zadań.

1. Zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ujeździe".
2. Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą „Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe”
3. Jednostka budżetowa pod nazwą "Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe".
4. Jednostka budżetowa pod nazwą "Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe".

5. Jednostki Oświatowe:
1)Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, Ujazd, ul. Strzelecka 6,
a)Filia PSP w Starym Ujeździe, Stary Ujazd, ul. Szkolna 3,
b)Filia PSP w Sieroniowicach, Sieroniowice, ul. Strzelecka 26,
2)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie, Jaryszów, ul. Stawowa 1,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej, Olszowa, ul. Szkolna 7,
a) Filia PSP w Zimnej Wódce, Zimna Wódka, ul. Strzelecka 2,
4)Publiczne Gimnazjum w Ujeździe, Ujazd, ul. Strzelecka 6,
5)Przedszkole Publiczne w Ujeździe, Ujazd, ul. Strzelecka 8,
a)oddział zamiejscowy w Niezdrowicach, ul. Wiejska 65,
b)oddział zamiejscowy w Starym Ujeździe, ul. Czterdziestolecia 28,
c)oddział zamiejscowy w Zimnej Wódce, ul. Ujazdowska 32,
6)Przedszkole Publiczne w Jaryszowie, Jaryszów, ul. Strzelecka 15,
a)oddział zamiejscowy w Balcarzowicach, ul. 1 Maja 12,
b)oddział zamiejscowy w Sieroniowicach, ul. Strzelecka 26.Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:11
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 4826
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×