Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017

Uchwała Nr LIII/289/2010
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 września 2010 r.
 
 
 
w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010 – 2017”
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 156 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się opracowaną zgodnie z uchwałą własną z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr LI/276/2010 „Strategię rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010 – 2017” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Traci moc uchwała nr XIX/110/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd”.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie miasta i gminy Ujazd.
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Sebastian Golec

 DOCStrategia Rzwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
 

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Paluch
Data wytworzenia: 2012-01-12
Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2012
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  12-01-2012 13:13
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1976
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×