Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.

Strona archiwalna

 

 

Uchwała nr  XIV / 78 / 2007

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia  9 listopada 2007 r .

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd.

 

            Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz.717;  Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), w związku z uchwałą nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd oraz uchwałą nr X/60/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca  2007r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 kwietnia  2006r w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd,

 

 

Rada Miejska w Ujeździe

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd” ( uchwała Nr XV/92/99 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 1999 r.)

 

uchwala

 

 zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd. Zmiana obejmuje obszar działek nr 256/4 i 256/5, położonych we wsi Olszowa o powierzchni 3.8 ha.

2. Integralną częścią uchwały planu są załączniki:

1) Załącznik nr 1 –  rysunek planu sporządzony na mapach w skali 1:2000,  obowiązujący w zakresie określonym uchwałą,  wraz z zamieszczonym wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd” z naniesioną granicą obszaru objętego planem;

2) Załącznik nr 2  – zawierający rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Ujeździe o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;

3) Załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Ujeździe o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

3. Ustaleniami obowiązującymi planu są:

1) tekst niniejszej uchwały;

2) oznaczenia graficzne wniesione na rysunek planu, będące odniesieniem ustaleń tekstowych, są to:

a) granice obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) cyfrowo literowe symbole terenów, zawierające podstawowe ich przeznaczenia, takie jak:

   -  PS – tereny przemysłu i składowania,

   -  ZI – tereny zieleni izolacyjnej,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust.3 pkt 2, występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

 

§ 2

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) uchwale planu lub uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem niniejszej uchwały; 

3) mapie – należy przez to rozumieć mapy na których sporządzony został rysunek planu, takie jak:

a) urzędowe mapy zasadnicze w skali 1:1000, zeskanowane i skalibrowane dla celów planu,

b) mapa zasadnicza w wersji cyfrowej, gromadzone w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym;

4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.U.Nr 80 poz.717) z późniejszymi zmianami;

5) rysunku planu – należy przez to rozumieć  załącznik nr 1, sporządzony na mapach, edytowany w skali 1:2000, stanowiący integralną część uchwały;

6) terenach – należy przez to rozumieć działkę lub kilka działek, w całości lub w części,  ograniczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych niepowtarzalnymi cyfrowo-literowymi symbolami zawierającymi informacje o podstawowych ich przeznaczeniach, w granicach których obowiązują te same ustalenia, jeśli z tekstu uchwały nie wynika inaczej;

7) przynależnym zagospodarowaniu terenu - jest to:

a) istniejące lub planowane: powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,

b) parkingi i garaże w tym naziemne, podziemne i nadziemne realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

c) powierzchnie zielone, zieleń wysoka i średnia,

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, mała architektura, zadaszenia, pergole,

e) budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, elementy reklamowe wolnostojące, 

f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwarantowaniem  do nich dostępności komunikacyjnej;

8) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć odpowiednie ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami związanymi z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) podstawowym przeznaczeniu w granicach działki – jest to obowiązujące przeznaczenie w graniach terenu, tym samym każdej położonej w granicach działki, odnoszące się do więcej niż 50% powierzchni tej działki, lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej granicach,

10) dopuszczonym przeznaczeniu towarzyszącym w granicach działki – są to dodatkowe, uzupełniające przeznaczenia dopuszczone w granicach działki, odnoszące się do mniej niż 50% powierzchni tej działki, lub  mniej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej granicach z zastrzeżeniem, iż ich realizacja może nastąpić jedynie po potwierdzeniu w projekcie zagospodarowania całej działki możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami określonymi w planie dla poszczególnych przeznaczeń,

11) wskaźniku terenów biologicznie czynnych – jest to iloraz sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach nieruchomości, do powierzchni tej nieruchomości, przemnożony przez 100,

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to linia zabudowy wyznaczona na rysunku planu, poza którą, nie mogą być lokalizowane fasady i elewacje  planowanych budynków, z dopuszczeniem przekroczenia jej przez okapy i gzymsy budynku oraz schody zewnętrzne, pochylnie i rampy.

 

ROZDZIAŁ II

 USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM  OBSZARZE PLANU

§ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Zasady kształtowania ładu przestrzennego realizowane są w planie poprzez ustalenia graficzne oraz ustalenia tekstowe planu, w tym wskaźniki i parametry odnoszące się do zasad kształtowania istniejącej i przyszłej zabudowy.

2. Wszystkie ustalenia określone dla każdego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu obowiązują  jednocześnie dla każdej występującej w jego granicach istniejącej działki, a także dla wszystkich nowych działek powstających w wyniku ich scalania lub podziałów, jeśli z tekstu uchwały nie wynika inaczej.

3. Ustala się, iż nowe ogrodzenia działek co najmniej od strony dróg publicznych winny być budowane w obowiązujących dla dróg liniach rozgraniczających lub cofnięte do wnętrza terenu, z zastosowaniem naturalnych materiałów, z dopuszczeniem ogrodzeń z siatek, a także zieleni średniej takiej jak: krzewy, żywopłoty.

4. W planie w granicach terenu 01 PS wyznacza się graficznie nieprzekraczalną linię zabudowy prowadzoną równolegle, w odległości 12 m od linii rozgraniczającej teren od strony drogi publicznej zbiorczej.

5. Przepisy odnoszące się do zasad lokalizacji obiektów w stosunku do granicy działki mogą nie obowiązywać, w odniesieniu do granic działek gruntu nie będących jednocześnie granicą nieruchomości będącej przedmiotem postępowania w trybie przepisów odrębnych.

 

§ 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W planie nie występują tereny dróg publicznych.

2. Obsługę terenów należy prowadzić z drogi publicznej zbiorczej graniczącej z obszarem planu.

3. Dopuszcza się obsługę terenów poprzez drogi wewnętrzne niepubliczne, nie wyznaczone graficznie.

4. Wszelkie drogi oraz tereny związane z komunikacją należy wyposażyć w kanalizację deszczową.

5. Na terenach miejsc postojowych o utwardzonych nawierzchniach należy stosować urządzenia do odprowadzenia wód opadowych wyposażonych w separatory związków ropopochodnych, w myśl przepisów odrębnych.

 

 

§ 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz gospodarowania odpadami

1. W planie określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów technologicznych i inżynierskich oraz urządzeń i instalacji, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów w rozumieniu §2 ust.1 pkt 6,  które położone są w granicach innych wyodrębnionych w planie terenów o różnym przeznaczeniu.

2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu – działki, lub infrastrukturze technicznej, dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących i realizację nowych elementów infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających wszystkich terenów , z  zachowaniem przepisów odrębnych oraz pod warunkiem, iż planowane przebiegi – trasy, lub lokalizacje, nie będą kolizyjne dla tych terenów i nie naruszone będą pozostałe ustalenia planu;

2) dopuszcza się wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli tego wymagają aktualnie obowiązujące przepisy odrębne i nie naruszone będą pozostałe ustalenia planu;

3) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;

4) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować strefy ochronne od pozostałych elementów uzbrojenia, budynków, budowli i zagospodarowania sieci zgodnie z przepisami  odrębnymi;

5) dla istniejących i planowanych sieci, dla których w planie wyznacza się zasięgi stref ochronnych i stref obsługi technicznej, w których obowiązuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania terenem w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w przypadku złagodzenia ograniczeń -zmniejszeniu zasięgu strefy, potwierdzonego przez dysponenta sieci, dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie;

6) wszelkie oznaczone na rysunku planu istniejące i planowane przebiegi sieci mają charakter orientacyjny i odnoszą się wyłącznie do podstawowych systemów zasilania i obsługi.

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1) zagwarantowanie dostawy wody z lokalnego systemu wodociągowego poprzez istniejącą i nowoprojektowaną sieć rozdzielczą;

2) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych poprzez sieć hydrantów lub z innych indywidualnych źródeł, w ilości zapewniającej skuteczne podjęcie działań ratunkowo-gaśniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:

1) nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych docelowo do  kolektora usytuowanego w sąsiadującej ulicy;

2) dopuszczenie do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej indywidualnych sposobów gromadzenia i odbioru ścieków, pod warunkiem spełnienia wymogów przepisów odrębnych;

3) nakaz podczyszczenia ścieków technologicznych, przed ich odprowadzeniem, do parametrów określonych w przepisach odrębnych;

4) odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kolektora usytuowanego w sąsiadującej ulicy lub zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, odparowujących, z dopuszczeniem rozwiązań tymczasowych w formie odprowadzenia wód deszczowych do rowów, po spełnieniu przepisów odrębnych;

5) zabrania się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych z uwagi na możliwość infiltracji zanieczyszczeń do wód podziemnych.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej istniejącej i projektowanej, rozbudowywanej w dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców;

2) zasilanie obiektów ze stacji transformatorowych istniejących i nowo projektowanych w uzgodnieniu z zarządcą sieci, z dopuszczeniem budowy stacji transformatorowych na terenach inwestora zależnie od zapotrzebowania;

3) sukcesywna rozbudowa ziemnych linii kablowych, z jednoczesnym dopuszczeniem skablowania i przełożenia napowietrznych linii elektroenergetycznych kolidujących z planowanym zainwestowaniem, w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

1) zaopatrzenie w ciepło dla celów technologicznych i socjalno-bytowych z projektowanych lokalnych kotłowni, indywidualnych źródeł ciepła, w oparciu o różne paliwa proekologiczne, poprzez stosowanie ekologicznych urządzeń i technologii o dużej sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80%, które minimalizują wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1) zapotrzebowanie na gaz ziemny powinno być poprzedzone analizą, z której będzie wynikać zasadność realizacji inwestycji,

2) realizacja sieci gazowej po stwierdzeniu opłacalności inwestowania wymaga uzyskania od dostawcy gazu warunków technicznych przyłączenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Ustala się następujące zasady obsługi telekomunikacyjnej:

1) obsługa poprzez podłączenie do telefonicznej sieci kablowej istniejącej i projektowanej poprowadzonej w sąsiadującej ulicy;

2) dopuszczenie lokalizacji stacji i urządzeń nadawczych, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji radiowych w miejscach nie eksponowanych, przy uwzględnieniu wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno prawnych związanych z ich realizacją.

9. Dopuszcza się realizację sieci innych, takich jak: telewizja kablowa, alarmowa, internetowa, realizowanych w trybie przepisów odrębnych.

10. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:

1) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek na których są wytwarzane lub przeznaczane do wykorzystania w ich granicach;

2) zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi i regulacjami administracyjnymi, przy preferowaniu działań selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich segregacją i odzyskiem;

3) nakaz wyposażenia dróg – terenów pieszych, w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;

4) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogącej mieć negatywny wpływ na czystość gleb, wody powierzchniowe i podziemne.

 

§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty planem znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie, dla którego ustala się:

1) prowadzenie gospodarki wodno-kanalizacyjnej chroniącej wody podziemne przed zanieczyszczeniami, zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 i 4;

2) powierzchnie zagrożone zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, w tym środkami ochrony roślin, nawozami organicznymi i mineralnymi należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich przenikanie do gruntu.

2. Na obszarze aktywności gospodarczej dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych  do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustaleń planu.

3. Wyklucza się możliwość lokalizowania przedsięwzięć wymienionych w ust. 2 grożących zanieczyszczeniem wód podziemnych bez zagwarantowania im skutecznych systemów ochronnych, potwierdzonych stosownymi rozwiązaniami technicznymi i właściwymi uzgodnieniami w trybie przepisów odrębnych.

4. Nakazuje się stosowanie przez inwestorów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie przez użytkownika obowiązujących standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, w tym:

1) w zakresie ochrony powietrza - dopuszczalny poziom substancji zanieczyszczających w powietrzu nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych,

2) w zakresie ochrony przed hałasem - dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku nie może przekraczać na granicy z funkcjami chronionymi wartości normatywnych,

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi - wymaga się zachowania naturalnego ukształtowania terenu położonego wokół planowanych obiektów budowlanych i ograniczenia prac niwelacyjnych do uzasadnionego minimum,

4) w zakresie ochrony wód i gleb przed zanieczyszczeniem ustala się wymóg:

a) prowadzenia gospodarki wodnej i ściekowej oraz wodami opadowymi i roztopowymi zgodnie z zapisami  § 5 ust. 3 i 4,

b) zorganizowanego, selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi, produkcyjnymi i niebezpiecznymi, zgodnie z zapisem § 5 ust. 10,

5) w zakresie gospodarki odpadami - zakazuje się działalności polegającej na składowaniu i gromadzeniu odpadów;

5. Przy dokonywaniu nasadzeń drzew i krzewów, nakazuje się stosowanie gatunków rodzimych, reprezentowanych powszechnie w lokalnych siedliskach przyrodniczych.

 

§ 7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, ani stanowiska archeologiczne.

2. Odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, wymagają niezwłocznego zgłoszenia uprawnionym organom oraz  wstrzymania robót do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.

 

 

 

§ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Plan nie określa szczegółowych zasad wydzielania działek, w tym scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów. Zadania te należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania  i użytkowania terenów

1. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania części lub całości działki, położonej w granicach terenu o innym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczonym: 

1) utrzymuje się istniejące sposoby i stan zagospodarowania terenu, do czasu realizacji ustaleń planu;

2) dopuszcza się realizację zaplecza budowy oraz  przedsięwzięć tymczasowych nie będących obiektem budowlanym, w tym tymczasowych terenów parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzięcia spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych.

 

ROZDZIAŁ III

USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH WYDZIELONYCH STREF

§ 10

Strefy związane z ochroną terenów, na podstawie przepisów odrębnych

1. Ustanawia się strefę ochronną istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0 MPa relacji  Zdzieszowice – Huta Katowice o szerokość 30 m, tj po 15 m licząc od osi skrajnego rurociągu, nie wyznaczoną graficznie na rysunku planu, dla której ustala się:

1) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;

2) zakaz wznoszenia budynków i budowli nie związanych z użytkowaniem sieci oraz lokalizowania stałych składów;

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2m od osi gazociągu, teren należy zagospodarować zielenią niską;

4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji;

5) dopuszcza się  za zgodą  operatora sieci gazowej urządzenie parkingów nad gazociągiem;

6) dopuszcza się lokalizacje sieci  podziemnego uzbrojenia technicznego  po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

7) dopuszcza się przełożenie trasy gazociągu i zmniejszenie szerokości strefy ochronnej zgodnie z przepisami i obowiązującym w przepisach odrębnych trybem.

 

ROZDZIAŁ IV

 PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 11

1. Ustalenia dla terenów przemysłu i składowania obowiązują w granicach terenu o przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na rysunku planu symbolem – PS.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: zakłady produkcyjne, montażowe i przetwórcze, bazy magazynowo-składowe, logistyczne, zakłady usług technicznych, transportowych, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Ustala się dopuszczone przeznaczenia towarzyszące w granicach działki:  zaplecze techniczne i administracyjno-socjalne, stacje obsługi pojazdów, naprawcze, myjnie i stacje paliw, funkcje usług publicznych i komercyjnych.

4. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych ustala się na  co najmniej 10% powierzchni nieruchomości,

b) maksymalna wysokość zabudowy do 18m,

c) dachy i forma budynków – indywidualna, dostosowana do funkcji,

d) gospodarcze zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych,

e) pełne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych i manewrowych oraz innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi i zabezpieczenie przed ich spływem na tereny przyległe oraz wykonanie wewnętrznej kanalizacji deszczowej.

f) należy zapewnić stosowną do potrzeb ilość miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla osób niepełnosprawnych, stosując następujące  wskaźniki:

   -  co najmniej 2 miejsca postojowe na 10 pracowników,

   -  co najmniej 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej dopuszczonych usług,

   -  ilość wynikająca z potrzeb technologicznych dla transportu dostawczego i ciężarowego,

   przy czym podane wskaźniki obowiązują łącznie.

2) Zakazy:

a) lokalizacja obiektów handlowych powyżej 2000 m² powierzchni sprzedaży;

3) Dopuszczenia:

a) nie ogranicza się wysokości obiektów i urządzeń instalacji technologicznych, masztów i znaków identyfikacyjnych,

b) drogi wewnętrzne oraz pożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 12

1. Ustalenia dla terenów zieleni izolacyjnej obowiązują w granicach terenu o przeznaczeniu podstawowym oznaczonym na rysunku planu symbolem – ZI.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie: zieleń izolacyjna, zieleń nieurządzona, kępy drzew i krzewów, łąki, wraz z  drogami i ścieżkami, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, położone w terenach zurbanizowanych, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

a) spełnienie uwarunkowań, wynikających z ustanowionej strefy ochronnej dla przebiegającego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Huta Katowice, ujętych w § 10.

2) Zakazy:

a) uprawy warzyw i roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;

3) Dopuszczenia:

a) lokalizacja dróg wewnętrznych i pożarowych oraz miejsc parkingowych służących do obsługi sąsiednich terenów,

b) lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, obsługi komunikacyjnej i socjalnej, służących do obsługi sąsiednich terenów,

c) przebudowa i rozbudowa istniejącego gazociągu oraz budowa nowego, pod warunkiem, że nie zostanie zwiększona strefa ochronna ustanowiona dla obecnego przebiegu gazociągu.

 

ROZDZIAŁ V

 PRZEPISY KOŃCOWE

§ 13

1. Dla terenu oznaczonych symbolem 01 PS ustala się 20% stawkę stanowiącą podstawę do pobierania opłaty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 02 ZI ustala się 0% stawkę stanowiącą podstawę do pobierania opłaty, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy.

 

§ 14

1. Traci moc uchwała Nr XLIV/241/2002 Rady Miejskiej Ujeździe z dnia 25 lutego 2002 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 32, poz. 487 z 2002r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd zmieniona uchwałą Nr L/235/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 01 sierpnia 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 64, poz. 2006 z 2006 r., w części dotyczącej terenu objętego niniejszą uchwałą.

 

§ 15

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ujeździe

Jan Kałużny

 

       Załacznik graficzny:     JPEGSAG-07.jpeg (1,83MB)

 

  

 

  

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2008-11-27