Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.

Strona archiwalna

 

Uchwała nr XVIII/104/2008
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 31 stycznia 2008 roku
 
w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA
 
             Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,          Nr 113, poz. 984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974)     oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,        Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz     w związku z uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 maja2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa w gminie Ujazd, po stwierdzeniu zgodności projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd, uchwalonym uchwałą Nr XV/92/99 Rady Miasta i Gminy w Ujeździe z dnia 29 listopada 1999 r. - Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
 
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE ZMIANY PLANU
 
Rozdział 1
Ustalenia wprowadzające
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa uchwalonego przez Radę Miejską w Ujeździe uchwałą                      Nr XXIII/103/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. (Dz. U. W.O. z 2004 r. nr 57, poz. 1601), w zakresie przedstawionym w tekście uchwały i w rysunku na mapie w skali 1: 2000, zwaną dalej planem miejscowym.
 
2.        Obszar planu miejscowego obejmuje wyodrębniony tereny oznaczone granicami i literami na rysunku planu miejscowego oraz opisane symbolami cyfrowymi i literowymi:
-         oznaczony na rysunku: a – b – c – d – e – f – g -h ,
-         obejmujący w planie podlegającym zmianie - teren odcinka planowanej ulicy klasy lokalnej – KL, na częściach działek nr 308, 110/1, 111/5, 112/7, 117/7, 118/10,
-         przeznaczony do zmiany przeznaczenia i opisany nowymi symbolami: 1-P,U,KS(KD-W)    oraz 2-KD-D i 3-KD-L.
 
3.     Przedmiotem planu miejscowego w obszarze określonym w ust. 2, jest: ustalenie nowego przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego terenów, oznaczonych a - b - c - d - e - f - g - h, jako: terenu produkcyjno-technicznego, usług, obsługi komunikacji i obiektów infrastruktury -          1-P, U, KS (KD-W)   oraz terenów fragmentów pasów drogowych ulic: klasy dojazdowej - 2-KD-D i klasy lokalnej 3-KD-L.
 
 4. Dla terenów objętych zmianą planu, o których mowa w ust. 3 ustala się zasady zagospodarowania przestrzennego określone jako obowiązkowe w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
        
§ 2. 1.   Integralnymi częściami planu miejscowego są:
1)       część tekstowa planu stanowiącą treść niniejszej uchwały;
2)       część graficzna, sporządzona z wykorzystaniem urzędowych kopii mapy zasadniczej    w skali 1: 2000 jako rysunek planu miejscowego w granicach opracowania - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
3)       rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
4)       rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące       załącznik nr 3 do uchwały.
                                                            
2.        Obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego są:
1)        ustalenia uchwały planu miejscowego wraz załącznikami;
2)        ustalenia rysunku planu miejscowego oznaczone na mapie oraz wyszczególnione                  i opisane w wykazie oznaczeń na rysunku – załączniku nr1, obejmujące:    
a)        granice obszaru objętego planem miejscowym,
b)        symbol cyfrowy numeracji terenu,
c)        symbole literowe przeznaczenia terenu,
d)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  
zagospodarowania – ściśle określone i orientacyjne,
e)        nieprzekraczalne linie zabudowy,
f)          granica otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”;
 
3.        Elementy zagospodarowania i oznaczenia rysunku nie wymienione w ust. 2 pkt 2, mają charakter informacyjny.
 
 
§ 3. Dotychczasowe użytkowanie terenów oraz dotychczasowe wykorzystanie infrastruktury technicznej, w zakresie różnym od ustaleń ujętych w niniejszej uchwale regulują obowiązujące przepisy odrębne.
 
 
§ 4. 1.  Określenia użyte w niniejszej uchwale oznaczają:
 
1)        przepisy odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, Normy Branżowe, przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa opolskiego oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające               z prawomocnych decyzji administracyjnych;
2)        przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym w rysunku planu miejscowego ściśle określonymi bądź orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonego stosownym symbolem literowym;
3)        przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przeznaczenia terenu, innego niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu; jest oznaczone stosownym symbolem literowym, podanym w nawiasie po symbolu przeznaczenia podstawowego;
4)        obiekty towarzyszące – budynki pomocnicze, portiernie, wartownie, garaże, wiaty parkingów, obiekty małej architektury oraz inne obiekty pełniące służebną rolę wobec podstawowej funkcji terenu lub budynku;
5)        obiekty infrastruktury technicznej, na terenach przeznaczenia podstawowego jako przeznaczenie towarzyszące na wydzielonych działkach z dojazdem wewnętrznym lub publicznym, naziemne lub podziemne, takie j. np.: stacje transformatorowe, rozdzielnie sieciowe, przepompownie i zbiorniki ścieków, separatory i odparowniki wód opadowych, stacje redukcyjne i zbiorniki gazu, oleju opałowego, stacje bazowe telefonii, słupy trakcyjne WN, zbiorniki wody, itp.
6)        urządzenia budowlane – obiekty i urządzenia techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, przyłącza, obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi wewnętrzne, place manewrowe                i postojowe, parkingi, ogrodzenia, place pod śmietniki, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w planie;
7)        usługi komercyjne – działalność podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla ludności w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, ochrony zdrowia oraz innej nieuciążliwej działalności gospodarczej, prowadzona w wydzielonym lokalu użytkowym lub budynku, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów na działce lub terenie własnym;
8)        nieprzekraczalna linia zabudowy - to jest określająca najmniejszą, dopuszczoną planem odległość od ulicy lub granicy działki, której nowoprojektowany lub przebudowywany budynek nie może przekroczyć licem zasadniczej bryły z wyjątkiem elementów takich jak: okapy i gzymsy budynku o nie więcej niż 0,8 m, a przez pochylnie lub schody zewnętrzne     o nie więcej niż 1,3 m;
9)        wskaźnik zabudowania działki – wartość liczbowa stosunku powierzchni zabudowy, liczonej w obrysie zewnętrznym murów wszystkich budynków zlokalizowanych na działce lub terenie, do powierzchni działki lub terenu;
10)    powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy pokryty roślinnością na działce budowlanej;
11)    znaczące oddziaływanie na środowisko – oddziaływania rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają obligatoryjnie sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko oraz oddziaływania rodzaju przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany na podstawie obowiązującego przepisu odrębnego;
12)    przestrzeń publiczna - tereny w obrębie linii rozgraniczających ogólnodostępnych ulic           i wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych;
13)    plan podlegający zmianie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa, uchwalony przez Radę Miejską w Ujeździe uchwałą   Nr XXIII/103/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ( Dz. U. W.O. z 2004 r. nr 57, poz. 1601);
14)    Strefa Aktywności Gospodarczej SAG - należy przez to rozumieć obszary o łącznej powierzchni terenów ok. 325 ha, położone na północ od autostrady A-4, pomiędzy węzłami autostradowymi „Olszowa” i „Nogowczyce” na terenach wsi Olszowa, Zimna Wódka              i Sieroniowice przeznaczone pod planowaną lokalizację przedsięwzięć wytwórczości, składowania, usług i dystrybucji na poziomie lokalnym i ponadlokalnym wraz z terenami komunikacji i pełnym wyposażeniem w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.       Obszar SAG-Olszowa o łącznej powierzchni ok. 165,33 ha, został ujęty w planie podlegającym zmianie dla części terenów wsi Olszowa, wymienionym w pkt 12, na części obszaru SAG obejmującej tereny o powierzchni ok. 100 ha;
15)    obszar planu miejscowego obejmuje wyodrębnione z planu podlegającego zmianie, tereny nowego przeznaczenia opisane oraz oznaczone na rysunku granicami i literami:                  a – b – c – d – e – f , o powierzchni ok. 0.9 ha.
 
2.        Określenia dotyczące przeznaczenia terenów lub funkcji stosowane w planie miejscowym, oznaczają odpowiednio:
1)        zabudowa produkcyjna, oznaczona symbolem P- wolnostojący budynek usługowy lub zespół takich budynków z przeznaczeniem dla funkcji produkcyjnej, składowej                     i magazynowej, usytuowany na wydzielonych działkach lub terenach budowlanych wraz      z przeznaczonymi dla potrzeb użytkowników obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, w tym: drogi wewnętrzne (KD-W), sieci infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleń, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc postojowych - dla samochodów użytkowników na działce lub terenie własnym;
2)        zabudowa usługowa, oznaczona symbolem U - wolnostojący budynek usługowy lub zespół takich budynków z przeznaczeniem dla usług komercyjnych handlu, rzemiosła, usytuowane na wydzielonych działkach lub terenach budowlanych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb użytkowników obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, w tym: drogi wewnętrzne (KD-W), sieci infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleń, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc postojowych dla samochodów użytkowników na działce lub terenie własnym;
3)        zabudowa obsługi środków transportu samochodowego, oznaczona symbolem KS, obejmująca - bazy transportowe, zajezdnie, stacje paliw, stacje obsługi i napraw, stacje diagnostyczne, zespoły garaży dla samochodów, w zabudowie o jednolitych cechach            i parametrach oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych, dostawczych lub autobusów, usytuowane na wydzielonych terenach budowlanych wraz z przeznaczonymi dla potrzeb użytkowników obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, w tym: drogi wewnętrzne (KD-W), sieci infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu oraz zieleń, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsca na dojazd, postój i zawracanie dla samochodów - na działce lub terenie własnym;
 
3.        Sformułowanie - „ zaleca się”, użyte w przepisach niniejszej uchwały nie określa obligatoryjnego nakazu lub obowiązku wykonania „zaleconego” uregulowania jako wymaganego warunku planu – jest to ustalenie wskazujące na możliwość optymalnego wyboru rozwiązania wg warunków określonych planem.
 
4.        Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z:
1)        ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 z późniejszymi zmianami oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
2)        ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm. oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
3)        ustawami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 
 
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów.
 
§ 5. 1. Dla wyznaczonych terenów w granicach planu miejscowego ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, oznaczone w tekście i rysunku planu miejscowego następującymi symbolami literowymi:
1)        P          -   tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynów;
2)        U         -   tereny zabudowy usług komercyjnych, w tym obsługi i napraw                    samochodów;
3)        KS   - tereny zabudowy baz transportowych, zajezdni, stacji paliw i parkingów    samochodowych;
4)        (KD-W)- tereny dróg wewnętrznych i parkingów uzupełniających funkcję podstawową terenu; 
5)        KD-D    - teren fragmentu pasa drogowego ulicy klasy dojazdowej;
6)        KD-L     - teren fragmentu pasa drogowego ulicy klasy lokalnej.
 
2.      W obrębie każdego terenu o ustalonym w planie miejscowym przeznaczeniu zakazuje się realizacji zabudowy lub trwałego zagospodarowania o innym przeznaczeniu, niż to które określono w planie miejscowym.
 
Dział II          
USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W GRANICACH PLANU MIEJSCOWEGO
 
Rozdział 1     
Szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
 
§ 6. 1. W granicach planu miejscowego zakazuje się realizacji:
1)        obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
2)        stacji bazowych telefonii komórkowej.
 
2.      Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska – za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, budowli układu komunikacji wewnętrznej oraz sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, podlegających budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze planu.
 
3.      Zakazuje się w obszarze planu składowania, magazynowania i przetwórstwa odpadów niebezpiecznych, odpadów innych niż niebezpieczne oraz surowców wtórnych w tym szczególnie odpadów zwierzęcych, chemicznych i poprodukcyjnych oraz złomowania samochodów.
 
4.      Ustala się zakaz lokalizacji otwartych placów składowych i otwartego składowania materiałów sypkich mogących być źródłem zapylenia i zanieczyszczenia powietrza – składowanie                   i magazynowanie takich materiałów musi odbywać się w zamkniętych obiektach kubaturowych.
 
5.      W granicach planu miejscowego zakazuje się prowadzenia gospodarczego chowu i hodowli oraz handlu zwierzętami.
 
 
Rozdział 2      
Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych
 
§ 7. W obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, a to:
1)        tereny górnicze,
2)        tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
3)        tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
 
§ 8. Obszar planu miejscowego przylega do granicy otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” lecz nie jest położony w granicach obszaru otuliny, dla których obowiązują decyzje administracyjne określające szczególne wymogi ochrony lub zasady gospodarowania, określone w przepisach odrębnych.
 
§ 9. Obszar planu miejscowego położony jest w granicach zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych: GZWP nr 335 ”Krapkowice – Strzelce Opolskie”, zbiornika triasowo-szczelinowo-porowego o statusie najwyższej i wysokiej ochrony (ONO + OWO) – dla którego brak jest decyzji administracyjnych określających szczególne wymogi ochrony.
 
 
Rozdział 3      
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
 
§ 10. Określa się ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które należy stosować w obszarze planu, respektując nakazy i zakazy obejmujące :
 
1.    w zakresie ochrony zasobów i czystości wód podziemnych:
1)        nakazuje się chronić przed zanieczyszczeniem poziomy wodonośne głównego zbiornika wód podziemnych: GZWP nr 335 ” Krapkowice - Strzelce Opolskie”, jako obszaru najwyższej         i wysokiej ochrony (OWO + ONO) oraz przypowierzchniowe wody podziemne wg wymogów przepisów odrębnych;
2)        nakazuje się przestrzegać, ustalone w przepisie odrębnym, ogólne zasady ochrony wód podziemnych, obejmujące:
a)        zabezpieczenie powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem ściekami bytowymi lub produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych,
b)        zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych,
c)        dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów budynków                  i z utwardzonych powierzchni nie zanieczyszczonych, a z powierzchni zanieczyszczonych po ich oczyszczeniu, do gruntu przez studnie chłonne;
3)        ścieki opadowe z utwardzonych powierzchni parkingów samochodowych i placów manewrowych należy neutralizować na miejscu do parametrów zwykłych ścieków opadowych i dopiero po neutralizacji odprowadzać do wskazanych odbiorników powierzchniowych lub do sieci kanalizacji deszczowej;
4)        nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań gospodarki wodno-ściekowej                i systemów infrastruktury technicznej, określone w § 20 - 22 uchwały.
 
2.   w zakresie zachowania właściwego standardu jakości powietrza:
1)        zakazuje się lokalizacji obiektów lub urządzeń, których funkcjonowanie powoduje przekroczenie poziomów dopuszczalnych: emisji zanieczyszczeń oraz hałasu zewnętrznego, mierzonego na granicach terenów przeznaczenia podstawowego, podlegających ochronie przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem stosownie do parametrów określonych     w przepisach odrębnych;
2)        nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań gospodarki cieplnej, określone w § 24 uchwały.
 
3.    w zakresie ochrony powierzchni ziemi:
1)        nakazuje się prace niwelacyjne związane z realizacją obiektów budowlanych                           i zagospodarowaniem terenu ograniczyć do niezbędnego minimum;
2)        przed realizacją obiektów budowlanych nakazuje się zdjęcie wierzchniej, próchniczej warstwy gruntu i właściwe jej zagospodarowanie na miejscu budowy lub wykorzystanie na innym wskazanym przez organ gminy miejscu;
3)        nakazuje się w pełni respektować zasady uregulowań gospodarki odpadami, określone         w § 23 uchwały.
4.    w zakresie ochrony przyrody:
1)        zakazuje się wprowadzania do miejscowego środowiska przyrodniczego obcych mu gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich form rozwojowych;
2)        zaleca się realizować nowe nasadzenia zieleni izolacyjnej, rekreacyjnej i użytkowej w oparciu o dobór rodzimych gatunków, powszechnie reprezentowanych w miejscowym środowisku;
3)        nakazuje się zachować i chronić nasadzenia drzew lub żywopłotów w ciągach ulicznych, rosnących w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni.
 
5.    w zakresie ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym:
1)        wokół urządzeń elektroenergetycznych ŚN (urządzenia i obiekty stacji transformatorowych) nie występuje strefa ochronna II stopnia, w której czas przebywania ludzi byłby ograniczony.
2)        nakazuje się respektować zasady uregulowań elektroenergetyki, określone w § 26 uchwały.
 
6.    w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:
1)        nakazuje się, przy robotach ziemnych na terenach objętych planem miejscowym postępować wg zasad określonych w § 12.
 
 
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 
§ 11. 1. W obszarze objętym planem miejscowym nakazuje się respektowanie wymogów ochrony ładu przestrzennego i zasad jego kształtowania, zgodnie z ustaleniami tego planu.
 
2.        Ochrona ładu przestrzennego i jego prawidłowe kształtowanie winno być realizowane poprzez:
1)        stosowanie określonych planem miejscowym: przeznaczenia terenu, linii zabudowy, standardów przestrzennych, parametrów i cech zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w nawiązaniu                i kontynuacji do sposobu zagospodarowania i zabudowy na sąsiednich terenach przyległych od północy i południa do granic planu miejscowego oraz do fragmentów pasów drogowych ulic klasy KD-D i KD-L;
2)        zakazuje się zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym jako samodzielnej działki budowlanej, za wyjątkiem wydzielonych działek lub ich części, pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wg. ustaleń § 15 uchwały;
3)        zaleca się na terenie planu miejscowego usytuowanie dróg wewnętrznych (KD-W) oraz ciągów uzbrojenia, dostępnych i powiązanych z zewnętrznym układem komunikacji              i infrastruktury oraz z sąsiednimi terenami przyległymi od północy i południa;
4)        pełne respektowanie ustalonych planem miejscowym wymogów ochrony środowiska.
 
3.        Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego                     z uwzględnieniem ustaleń ust. 2 pkt 2, 3 i 4:
1)        zaleca się zagospodarowanie terenu objętego planem miejscowym jako wewnętrznego korytarza komunikacyjnego dla sąsiednich terenów przeznaczenia podstawowego pod lokalizację drogi wewnętrznej, dróg pożarowych, parkingów oraz ciągów infrastruktury;
2)        dopuszcza się, budowę nowych budynków i budowli, która nie może naruszyć ustalonych    w planie miejscowym wskaźników zabudowy oraz parametrów zabudowy;
3)        dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków, budowli i urządzeń technologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na warunkach ustalonych        w planie miejscowym;
4)        nakazuje się dostosowanie obiektów w zabudowie produkcyjnej i usługowej do potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w przepisach odrębnych;
5)        nie dopuszcza się, na terenie zabudowanym do pomniejszania powierzchni biologicznie czynnej poniżej ustalonych w planie wskaźników, poprzez intensyfikację zabudowy;
6)        należy sytuować budynki i budowle zachowując ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy określone w tekście lub na rysunku planu miejscowego;
7)        budynki i budowle należy sytuować, utrzymując ustalone planem miejscowym położenie elewacji frontowej, jako:
a)        zalecane - równoległe lub prostopadłe do osi autostrady,
b)        dopuszcza się usytuowanie obiektów dostosowane do istniejącego układu granic nieruchomości w sposób uzasadniony całościowym projektem zabudowy wydzielonego terenu techniczno-produkcyjnego przy uwzględnieniu sposobu i swobody zabudowy terenów sąsiednich przyległych od północy i południa do granic planu miejscowego.
 
4.        Należy stosować szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz określone obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustalone w ustaleniach szczegółowych i zawarte w § 28 i 29 uchwały.
 
 
Rozdział 5      
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 
§ 12. 1. W obszarze planu miejscowego nie występują zabytki objęte ochroną ani dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.
 
2.      Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót ziemnych wymaga:
1)        wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2)        zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3)        niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Ujazdu.
 
 
 
 
Rozdział 6      
Ogólne wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
 
§ 13.   1. Określa się jako przestrzeń publiczną tereny poszerzenia pasów drogowych planowanych ulic, oznaczonych 2-KD-D i 3-KD-L, położonych we fragmentach w obszarze planu miejscowego.
2.        Przestrzenie publiczne, występujące jako przylegające do granic obszaru objętego planem miejscowym są to pasy dróg publicznych, oznaczone w planie podlegającym zmianie, jako ulice: 
a)        istniejąca droga bez nazwy, oznaczona symbolem KD/Kr – przylegająca od strony zachodniej,                
b)        istniejąca droga bez nazwy, oznaczona symbolem KL – przylegająca od strony wschodniej.  
             
3.        Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, położonych: na terenie 2-KD-D      i 3-KD-L oraz dla terenu 1-P,U,KS,(KD-W), przylegających do przestrzeni publicznych położonych poza obszarem planu miejscowego, określa się następująco:
1)      zakazuje się przeznaczanie elewacji budynków i ogrodzeń na terenach przeznaczenia podstawowego od strony przestrzeni publicznych na cele zagospodarowania i umieszczania komercyjnych reklam podmiotów usytuowanych poza obszarem planu,
2)      dopuszcza się, na terenach planu miejscowego umieszczanie tablic reklamowych na przylegających do przestrzeni publicznej elewacjach budynków, ogrodzeniach i innych nośnikach od strony tych terenów, wyłącznie jako bezpośrednio związanych z nazwą własną firmy lub przeznaczeniem terenu i jego części.
 
 
Rozdział 7      
Zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości
 
§ 14. 1. Dopuszcza się zmiany granic terenu ustalonego planem miejscowym w przypadkach uzasadnionych projektami zagospodarowania inwestycji na sąsiednich terenach o tym samym rodzaju przeznaczenia podstawowego ustalonego w planie podlegającym zmianie, na zasadach ustalonych     w § 15.
 
2.        Zakazuje się dokonywania wtórnych podziałów w celu wydzielanie nowych samodzielnych działek        w obszarze terenu 1-P,U,KS,(KD-W) za wyjątkiem przypadków powiększenia powierzchni istniejącej działki mającej dostęp do drogi publicznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 i 4.
 
3.        Nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości objętych ustaleniami planu miejscowego.
 
 
§ 15. 1. W projektach podziału nieruchomości nakazuje się utrzymać określone w rysunku planu miejscowego linie rozgraniczające terenów o ustalonym przeznaczeniu oraz zaleca się nawiązywać do nowych podziałów i szerokości pasów drogowych przylegających ulic, a także podziału na działki budowlane na terenach położonych w obszarach przylegających do granic planu miejscowego,
 
2.        Ustala się ogólne zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem miejscowym           w sposób następujący:
1)        zgodnie z ogólnymi zasadami podziału dostosowane wg istniejącego układu granic nieruchomości w sposób uzasadniony całościowym projektem zabudowy sąsiednich terenów techniczno-produkcyjnych;
2)        należy utrzymać kierunki podziałów wydzielonych pasów ulic wg rysunku planu, jako równoległe do ulic publicznych przylegających do granic obszaru objętego planem miejscowym;
3)        uwzględniając określone warunki w ustaleniach szczegółowych uchwały, odpowiednio dla poszczególnych terenów.
 
3.        Dopuszcza się odstępstwo od określonych w ust. 1 i 2 zasad podziału w przypadku, gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu działek przyległych, przez przyłączenie działek nie dających się zagospodarować samodzielnie w sposób racjonalny zgodnie z ustaleniami planu lub przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 
4.        Dopuszcza się, na terenach przeznaczenia podstawowego oznaczonych symbolami P, U i KS, dokonywanie wydzieleń geodezyjnych działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,         o powierzchni ustalonej w dostosowaniu do parametrów technicznych tych obiektów i urządzeń, pod warunkiem zapewnienia wydzielonym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej oraz spełnieniu warunków przepisów odrębnych.
 
5.        Projekty podziału nieruchomości winny być opracowane na podstawie rysunku planu miejscowego lub w oparciu o projekty zagospodarowania terenu.
 
 
Rozdział 8      
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 16. 1. Tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu miejscowego mogą być użytkowane i zagospodarowane bez zmian w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, dojazdów i uzbrojenia   w zakresie urządzeń sieciowych, wynikających z ustaleń planu miejscowego.
 
2.    Na terenach przeznaczonych w planie miejscowym do zabudowy dopuszcza się realizację obiektów o innym przeznaczeniu niż ustalone w planie miejscowym, wyłącznie jako obiektów tymczasowych     w rozumieniu przepisu odrębnego.
 
 
Rozdział 9      
Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości .
 
§ 17. 1. Ustala się stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty od właściciela nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu               i zagospodarowaniu przestrzennym, w następującej wysokości:
1)        od nieruchomości niezabudowanych wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie    miejscowym pod zabudowę 1-P,U,KS(KD-W), - ustala się na 20 %;
2)        od nieruchomości niezabudowanych wyznaczonych w obrębie terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod tereny komunikacji KD-D i KD-L - ustala się na 1 %.
 
 
 
Dział III
            USTALENIA PLANU DOTYCZĄCE TERENÓW KOMUNIKACJI KOŁOWEJ                        I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 
Rozdział 1      
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji kołowej, pieszej                     i rowerowej    
 
§ 18. 1. Ustala się w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego dla obszaru planu miejscowego, następujące zasady dojazdu i dostępu komunikacyjnego  z istniejących przyległych ulic:
1)        ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolami: 1-P,U,KS(KD-W) powinna odbywać się z przylegających ulic publicznych przez tereny 2-KD-D i 3-KD-L:
a)        od strony zachodniej - zistniejącej drogi bez nazwy – oznaczonejw planie podlegającym zmianie symbolem KD/kr, jakoplanowanej ulicy klasy dojazdowej,
b)        od strony wschodniej - zistniejącej drogi bez nazwy, w ciągu drogi do wsi Grzeboszowice – oznaczonejw planie podlegającym zmianie symbolem KL, jakoplanowanej ulicy klasy lokalnej,
2)        zaleca się, zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 1-P,U,KS(KD-W) jako drogi wewnętrznej obsługi komunikacyjnej połączonej z projektowanymi ulicami wewnętrznymi przylegających terenów położonych w obszarze planu  podlegającego zmianie.
 
 
2.   Ustala się zasadę obsługi komunikacyjnej terenu planu miejscowego z przyległych sąsiednich ulic wymienionych w ust.1 pkt 1 – planowanymi zjazdami usytuowanymi od strony lub w miejscach określonych na rysunku planu miejscowego.
 
3.   Usytuowanie przyłączy sieciowych komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej obsługujących tereny przeznaczenia podstawowego, zaleca się lokalizować w miejscach zjazdów – wjazdów z ulic      i ciągów komunikacyjnych wymienionych w ust. 1, na zasadach określonych w planie miejscowym, przepisach odrębnych oraz na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy.
 
4.   Nie ustala się rozwiązań technicznych komunikacji wewnętrznej – rozwiązania takie powinny być oparte o zasady ustalone w planie miejscowym i zaprojektowane wg potrzeb funkcjonalnych inwestycji i wymogów warunków technicznych w powiązaniu z przyległymi terenami sąsiednimi w obszarze planu  podlegającego zmianie.
 
 
Rozdział 2     
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
oraz zaopatrzenia zabudowy w media
 
§ 19. 1. Jako elementy infrastruktury technicznej w obszarze planu miejscowego, ustala się istniejące i planowane w obszarze SAG: sieci podziemne wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, służące zaopatrzeniu terenów zabudowy i zagospodarowania w: energię elektryczną, wodę przeznaczoną do spożycia i dla celów przeciwpożarowych, ciepło dla ogrzewania budynków, gaz przewodowy, teleinformację oraz odprowadzenia ścieków komunalnych pochodzących ze ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych.
 
2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne i sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu infrastruktury technicznej mogą podlegać rozbiórce oraz odbudowie, przebudowie i rozbudowie pod warunkiem utrzymania bez zmian ich przeznaczenia podstawowego.
 
3.   Dopuszcza się zmianę standardów technicznych bądź technologii obiektów, urządzeń technicznych    i sieci wraz z urządzeniami towarzyszącymi z zakresu infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie będą powodowały, określonych w przepisach odrębnych znaczących oddziaływań na środowisko         i zdrowie ludzi.
 
4. Ustala się zasadę sytuowania nowych przyłączy uzbrojenia technicznego jako urządzeń podziemnych w obrębie terenów przeznaczenia podstawowego w nawiązaniu do sieci zewnętrznych    w przylegających pasach ulic lub terenów sąsiednich zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, po uzyskaniu zgody i na warunkach technicznych określonych przez zarządcę ulic lub właściciela terenu.
 
5. Do istniejących lub projektowanych komunalnych sieci uzbrojenia technicznego, obiektów               i urządzeń technicznych, nakazuje się zapewnić możliwość swobodnego dostępu ich zarządców, w celu nadzoru technicznego, remontu czy przebudowy na warunkach uzgodnionych z właścicielami terenów.
 
 
§ 20. 1. Ustala się zasadę zaopatrzenia zabudowy w wodę przeznaczoną do spożycia oraz celów użytkowych z istniejących i projektowanych w obszarze SAG sieci wodociągu komunalnego wsi Olszowa.
 
2.   W obrębie terenów przeznaczenia podstawowego nakazuje się spełnić warunki pełnej dostępności do sieci wodociągowych dla celów przeciwpożarowych określone w przepisach odrębnych w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
 
3. Zakazuje się, lokalizacji obiektów wodochłonnych, których zapotrzebowanie na wodę z lokalnej sieci wodociągu komunalnego może przekroczyć zapotrzebowanie 20 m3/h, a w przypadku ujęcia własnego do celów użytkowych, poboru wody mogącego naruszyć równowagę lokalnych zasobów wód wgłębnych, określonego w odpowiednim pozwoleniu wodnoprawnym.
§ 21. 1. Ustala się zasadę odprowadzania całości ścieków bytowych i przemysłowych z istniejącej       i planowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej do projektowanej wewnętrznej i komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach przyległych ulic i systemem kolektorów do gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
 
2. Ścieki przemysłowe z zabudowy produkcyjnej i usługowej nakazuje się oczyszczać na miejscu do parametrów zwykłych ścieków bytowych przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Nakazuje się respektować ogólne zasady ochrony czystości wód podziemnych określone w § 10.
 
 
§ 22. 1. Ustala się zasadę odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych                          z zainwestowanych terenów planowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej do istniejącej                 i planowanej komunalnej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze SAG; ścieki z powierzchni zanieczyszczonych należy oczyszczać na miejscu przed ich odprowadzeniem do kanalizacji.
 
2. Dopuszcza się, w przypadku braku komunalnej sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu zabudowy produkcyjnej i usługowej do lokalnego systemu oczyszczania i zbiorników odparowania.
 
3.    Nakazuje się respektować zasady ochrony czystości wód podziemnych określone w przepisach odrębnych oraz ustalone w § 10 uchwały.
 
 
§ 23.     1. Ustala się następujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi i ich usuwania:
1)       odpady komunalne nakazuje się gromadzić czasowo w kontenerach, usytuowanych na terenach zabudowy, prowadząc segregację tych odpadów,
2)       nakazuje się opróżnianie pojemników i kontenerów, określonych w pkt 1 niniejszego ustępu, przez specjalistyczną służbę komunalną w zorganizowanym systemie oczyszczania obszaru SAG,
3)       ustala się, że odpady komunalne będą wywożone na komunalne składowisko odpadów oraz do punktów zbioru lub utylizacji odpadów.
 
2. Gospodarkę odpadami innymi niż komunalne, tj. przemysłowymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
 
3. Zakazuje się na terenie planu miejscowego składowania odpadów bytowych, złomu, surowców wtórnych lub odpadów organicznych, chemicznych i radioaktywnych oraz czasowego gromadzenia odpadów poza kontenerami ustawionymi w zorganizowanych miejscach.
 
 
§ 24. 1. Zaleca się, system dostawy ciepła do zabudowy produkcyjnej i usługowej z lokalnej sieci cieplnej, zorganizowany łącznie z terenami przyległymi w obszarze SAG-Olszowa.
  
2.         Ustala się uzyskiwanie ciepła dla celów grzewczych i technologicznych w oparciu o paliwa płynne lub gazowe spalane w indywidualnych urządzeniach w sposób nie powodujący przekroczeń norm emisji zanieczyszczeń dopuszczonych przepisami odrębnymi lub w oparciu o energię elektryczną.
 
3.         Dopuszcza się stosowanie indywidualnych wysokosprawnych, atestowanych kotłowni na paliwo stałe, których technologia zapewnia zachowanie dopuszczalnych standardów emisyjnych, określonych w przepisach odrębnych.
 
 
§ 25. 1. Ustala się możliwość zaopatrzenia w gaz przewodowy planowanej zabudowy produkcyjnej     i usługowej z sieci gazowej dystrybucyjnej niskiego ciśnienia zaprojektowanej w obszarze SAG.
 
2.         Zaopatrzenie w gaz przewodowy istniejącej i planowanej zabudowy powinno być poprzedzone analizą, z której będzie wynikać zasadność realizacji inwestycji i uzyskanie opłacalnych wskaźników ekonomicznych.
3.         Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu opłacalności inwestowania wymaga uzyskania od dostawcy gazu warunków technicznych przyłączenia zgodnie z przepisem odrębnym.
 
 
§ 26. 1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektryczną planowanej zabudowy z nowych obiektów elektroenergetycznych, projektowanych w systemie sieci elektroenergetycznej w obszarze SAG-Olszowa, rozbudowanym przez właściciela sieci o nowe jej odcinki i stacje transformatorowe, odpowiednio do zapotrzebowania odbiorów.
 
2.         Ustala się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci i obiektów wraz z urządzeniami i liniami SN    o napięciu 15 kV, które należy realizować jako kablowe, doziemne, służących zaopatrzeniu w energię elektryczną terenu w granicach planu miejscowego i terenów przyległych.
 
3.         Ustala się możliwość wydzielenia działek przeznaczonych pod lokalizację nowych, niezbędnych dla zasilania obszaru, kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie o orientacyjnych wymiarach 5,0 x 6,0 m wraz z dojazdem od drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, lokalizowanych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej na terenie przeznaczenia podstawowego                          1-P,U,KS(KD-W), za zgodą właściciela nieruchomości na zasadach ustalonych w § 15 ust. 4.
 
4.         W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, przebudowa urządzeń odbywać się będzie kosztem i staraniem inicjatora zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o warunki przebudowy oraz umowę lub porozumienie na przebudowę, którą zawrze inicjator zmian z Oddziałem EnergiPro Koncernu Energetycznego S.A. w Opolu.
 
5.         Celem ochrony ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym nakazuje się respektować warunki określone w § 10 ust. 5 uchwały.
 
 
§ 27. 1. Ustala się zasadę wyposażenia planowanej zabudowy w sieci i przyłącza teleinformatyczne, przy udziale sieci funkcjonujących operatorów, prowadzone i rozbudowane przez właściciela tych sieci o nowe, podziemne jej odcinki w ulicach przylegających do terenu planu miejscowego.
 
Dział IV        
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 
Rozdział 1
Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i zagospodarowania terenów
 
§ 28. 1. Dla terenu gruntów rolnych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolami:          1-P,U,KS(KD-W), położonego na częściach działek nr 308, 110/1, 111/5, 112/7, 117/7, 118/10,  stanowiącego kontynuację funkcji i zagospodarowania terenów sąsiednich, położonych w obszarze planu podlegajacego zmianie, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy                i zagospodarowania:
 
2.      Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się:
1)        przeznaczenie podstawowe:
a)        zabudowa produkcyjna, magazynowa i składowa - P,
b)        zabudowa usług komercyjnych - U,
c)        zabudowa obsługi środków transportu samochodowego – KS;
2)        przeznaczenie uzupełniające: droga wewnętrzna (KD-W) wraz z miejscami postojowymi   dla samochodów osobowych, dostawczych lub autobusów, użytkowników – klientów, dostawców i pracowników usytuowane na terenie przeznaczenia podstawowego;
3)        rodzaje zabudowy dopuszczonej planem:
a)        zalecane pozostawienie pasa drogi wewnętrznej bez zabudowy
b)        dopuszczone jest wynikające z zagospodarowania terenów sąsiednich sytuowanie budynków produkcyjnych i magazynowych, usługowych oraz budynków i budowli baz transportowych, zajezdni, stacji paliw, stacji obsługi i napraw, stacji diagnostycznych, zespoły garaży dla samochodów, warsztaty obsługi i napraw samochodów;
4)        zagospodarowanie terenu, obejmujące:
a)        zalecane zagospodarowanie terenu 1-P,U,KS(KD-W) jakopasadrogi wewnętrznej, wraz z parkingami, obsługującej sąsiednie tereny przeznaczenia podstawowego,
b)        zagospodarowanie, wskaźniki i parametry zabudowy terenu 1-P,U,KS(KD-W) należy planować w nawiązaniu do sąsiednich terenów, położonych na przylegających obszarach planu podlegającego zmianie,
c)        wewnętrzna komunikacja kołowa zapewniająca dojazd i dojścia piesze z drogi publicznej lub z terenów sąsiednich oraz parkowanie pojazdów samochodowych,
d)        rozwiązanie komunikacji wewnętrznej w granicach terenu zabudowy produkcyjnej, obsługi komunikacji lub usługowej winno umożliwiać wjazdy i wyjazdy samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz autobusów, przodem pojazdu na drogę publiczną lub drogę wewnętrzną na przyległych terenach sąsiednich,
e)        publicznie dostępne oraz wewnętrzne utwardzone miejsca postojowe dla samochodów wg wskaźników ustalonych w planie,
f)          mała architektura, zieleń, ogrodzenie terenuoraz plac gospodarczy z miejscami na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów,
g)        urządzenia i obiekty towarzyszące, w tym oświetlenie terenu, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej,
h)        ustala się wszystkie przyłącza sieciowe jako podziemne; zaleca się wbudowanie urządzeń technicznych w budynki usługowe lub kubaturowe obiekty trwałe;
5)        ustala się:
a)        budowę i remonty obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym dojazdów, parkingów     i zieleni, przy zachowaniu zasad zagospodarowania i wskaźników zabudowy ustalonych planem miejscowym,
b)        budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, odbudowę budynków i obiektów podstawowej i uzupełniającej funkcji terenu.
 
3.        Warunki obsługi komunikacyjnej:
1)        ustala się planowane dojazdy i dojścia do terenu 1-P,U,KS(KD-W) nowymi zjazdami               z przyległych ulic obsługujących, oznaczonych w planie podlegającego zmianie symbolami:
a)        KD/Kr – zulicy klasy dojazdowejprzez fragment terenu oznaczony w planie miejscowym symbolem 2-KD-D - od strony zachodniej,
b)        KL - zulicy klasy lokalnejprzez fragment terenu oznaczony w planie miejscowym symbolem 3-KD-L  – od strony wschodniej;
2)        należy nawiązać dojazdami do wewnętrznego układu komunikacyjnego na sąsiednich terenach w planie podlegającego zmianie w przypadku wspólnego ich zagospodarowania.
 
4.        Warunki ochrony środowiska:
1)        ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony środowiska określonych w § 10 oraz zachowania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń środowiska ustalonych w przepisach odrębnych.
 
5.       Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, ustala się w zakresie: obowiązku utrzymania ogólnych zasad określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleń § 12 uchwały.
 
6.      Warunki podziału nieruchomości, ustala się następująco:
1)        utrzymać teren 1-P,U,KS(KD-W), w istniejących parametrach: szerokość frontu                 i powierzchnię w granicach działki istniejącej, wg rysunku planu miejscowego i ustaleń § 14 i 15 uchwały;
2)        dopuszcza się podziały określone przypadkami określonymi w § 15 uchwały.
 
7.        Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu                         1-P,U,KS(KD-W), które należy planować w nawiązaniu do sąsiednich terenów, położonych na przylegających obszarach planu podlegającego zmianie, w przypadku wspólnego ich zagospodarowania, ustala się w zakresie:
1)        wskaźniki zabudowy na terenie:
a)      ustala się powierzchnię terenu pod drogi wewnętrzne, drogi pożarowe, parkingi i place manewrowe dla terenów przeznaczenia podstawowego P,U i KS jako nie przekraczającą 20% powierzchni terenu,
b)      dopuszcza się łączną powierzchnię zabudowy wszystkich budynków na terenie nie przekraczającą 70% powierzchni terenu,
c)      minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być niższa niż 10% powierzchni terenu;
2)        wskaźniki ilości miejsc parkingowych usytuowanych na działce:
a)        2,0 miejsca/ 10 pracowników dla sąsiednich terenów przeznaczenia podstawowego,
b)        1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług na publicznie dostępnych miejscach parkingowych,
c)        1 miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej na każde rozpoczęte publicznie dostępnych 25 miejsc postojowych dla usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce   w przypadku parkingów o liczbie miejsc większej niż 10,
d)        1 miejsce na każdy samochód transportowy obsługujący 500 m2 funkcji podstawowej;
3)        parametry i gabaryty zabudowy:
a)        wysokość budowanych lub przebudowywanych budynków produkcyjnych i usługowych zajezdni oraz budowli   -    wysokość całkowita do 18,0 m,
b)        wysokość budynków pomocniczych i garaży 1 - 2 kondygnacji nadziemnych, wysokość do 10,0 m przy dachu płaskim lub niskim dwuspadowym,
c)        wysokość budowli oraz urządzeń technologicznych – nie ogranicza się,
d)        szerokość elewacji frontowej - dla nowych budynków produkcyjnych, magazynowych, usługowych oraz budynków gospodarczych i garaży – przy wspólnym zagospodarowaniu z terenami sąsiednimi – nie ogranicza się; lub przy sytuowaniu budynku w granicach terenu 1-P,U,KS(KD-W) wg szerokości działki z zachowaniem odległości od jej granic;
4)        forma i cechy dachów:
a)        budynków produkcyjnych, magazynowych, usługowych, garaży - niskie, dwuspadowe     o jednakowym kącie nachylenia połaci lub pulpitowe, kryte materiałem ognioodpornym:
-       na budynkach projektowanych dach niski, dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych do 15º,
-       na budynkach gospodarczych i garażach dachy nawiązujące formą i geometrią do dachów budynków w sąsiedztwie;
-       zaleca się na budynkach o rozpiętości większej niż 15,0 m - dachy płaskie lub dwuspadowe dachy niskie o nachyleniu połaci do 15º, kryte blachą lub innym materiałem ognioodpornym,
b)        kierunek głównej kalenicy dachów i frontów budynków:
-       zalecany - równoległy lub prostopadłe do osi autostrady,
-       dopuszcza się usytuowanie obiektów dostosowane do istniejącego układu granic nieruchomości w sposób uzasadniony całościowym projektem zabudowy wydzielonego terenu techniczno-produkcyjnego przy uwzględnieniu sposobu i swobody zabudowy terenów sąsiednich przyległych od północy i południa do granic planu miejscowego,
-       ustalony w projekcie budowlanym indywidualnie w nawiązaniu do układu dachów budynków na terenach sąsiednich;
-       gospodarczych lub garaży, należy dostosować do układu dachów na sąsiednich budynkach przeznaczenia podstawowego.
 
8.         Linie zabudowy, ustala się jako:
1)        nieprzekraczalne dla planowanych nowych budynków, sytuowanych od strony przylegających ulic, położonych na obszarze planu podlegającego zmianie w odległości:
a)        10,0 m, mierząc od planowanej linii rozgraniczającej ulicy KL,   
b)        8,0 m     mierząc od planowanej linii rozgraniczającej ulicy KD/Kr,;
2)        zalecane, nieprzekraczalne linie zabudowy dla planowanych nowych budynków lub części budynków, sytuowanych na przylegających terenach, położonych na obszarze planu podlegającego zmianie, przy wspólnym zagospodarowaniu tych terenów, zaleca się do odległości:
a)        4,0 m, mierząc od granicy terenu 1-P,U,KS(KD-W),
b)        dopuszcza się sytuować budynki na terenach sąsiednich przy granicy z terenem          1-P,U,KS(KD-W) jeżeli ich usytuowaniejest uzasadnione wspólnym prawidłowym zagospodarowaniem tych terenów;
3)        Ustalenia regulacyjne:  
a)        w przypadku braku zabudowy - zaleca się zachowania na kierunku osi podłużnej terenu 1-P,U,KS(KD-W) pasa niezabudowanego terenu o szerokości co najmniej 12,0 m dla umożliwienia przeprowadzenia drogi wewnętrznej z parkingami i korytarza uzbrojenia podziemnego,
b)        w przypadku zabudowy terenu - usytuowanie budynków należy dokonywać                 w nawiązaniu do kierunków sytuowania istniejących lub projektowanych budynków ustalonych dla zagospodarowania terenów sąsiednich, położonych na przylegających obszarach planu podlegającego zmianie.
 
9.       Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów określonych w § 20 –27 uchwały.
 
10.   Stawka procentowa, wg § 17 uchwały: 
 -     stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości na terenie 1-P,U,KS(KD-W), który          w związku z uchwaleniem planu miejscowego, zmienił dotychczasowe przeznaczenie terenu, ustala się na 20 %.
 
§ 29. 1. Dla terenu gruntów rolnych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem:         2-KD-D,położonego na części działki nr 308, stanowiącego kontynuację funkcji i sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, przylegających do granic planu, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
 
2.     Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się:
1)      przeznaczenie podstawowe: teren ulicy dojazdowej KD-D
2)      sposób zagospodarowania terenu określony planem:
a)         sposób zagospodarowania terenu należy planować jako fragment pasa drogowego ulicy wg warunków i parametrów ustalonych planem miejscowym dla drogi publicznej klasy dojazdowej KD, projektowanej dla ruchu kołowego, pieszego i parkowania pojazdów      w nawiązaniu do terenu sąsiedniej planowanej ulicy oznaczonej KD/Kr, położonej na przylegającym obszarze planu podlegającego zmianie, z warunkiem wspólnego ich zagospodarowania,
b)        urządzenia towarzyszące, sieci lub przyłącza infrastruktury technicznej jako podziemne,
c)         oświetlenie terenu;
3)      dopuszczone rodzaje działań inwestycyjnych:
a)         budowa, przebudowa, remont ulicy lub jezdni, chodników i parkingów,
b)        utrzymanie i pielęgnacja zieleni drzew i krzewów, dokonywanie nowych nasadzeń,
c)         budowa i remonty urządzeń towarzyszących;
4)      zakazuje się na terenie 2-KD-D - budowy obiektów nie związanych z podstawowym    przeznaczeniem terenu.
 
3.        Warunki obsługi komunikacyjnej ustala się teren 2-KD-D jako fragment ulicy dojazdowej KD/Kr określonejw obszarze planu podlegającego zmianie, obsługującej sąsiednie tereny, w tym teren                     1-P,U,KS(KD-W), dostępny planowanym zjazdem.
 
4.        Warunki ochrony środowiska:
ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony środowiska określonych w § 10 uchwały oraz zachowania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń środowiska ustalonych w przepisach odrębnych.
 
5.        Warunki podziału nieruchomości, ustala się następująco:
1)        ustala się na terenie 2-KD-D dokonywać podział i wydzielać teren, wg zasady określonej na rysunku planu miejscowego,
2)        dopuszcza się zmianę linii podziału na podstawie ustalonej w projekcie budowlanym ulicy, szerokości pasa drogowego całej ulicy KD/Kr, opartej o parametry ustalone      w planie podlegającym zmianie.
 
6.        Warunki zagospodarowania terenu 2-KD-D ustala się w zakresie obowiązku utrzymania parametrów pasa terenu o szerokości ok. 5,5 m, jako fragmentu pasa drogowego ulicy klasy dojazdowej o szerokości 20,0 m, oznaczonejw planie podlegającym zmianie KD/Kr, w dostosowaniu do układu funkcjonalnego tej ulicy.
 
7.        Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów określonych w § 20 –27 uchwały.
 
8.        Stawkę procentową, wg § 17 uchwały:
dla terenu 2-KD-D, stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości,który w związku               z uchwaleniem planu miejscowego, nie zmienił przeznaczenia ustalonego w planie podlegającym zmianie jako - KL i pozostaje nadal terenem komunikacji publicznej, jako planowane przeznaczenie pod teren ulicy klasy dojazdowej KD-D, ustala się na 1 %;
 
 
 
§ 30. 1. Dla terenu gruntów rolnych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem:         3-KD-L,położonego na częściach działek 117/7 i 118/10, stanowiącego kontynuację funkcji           i sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, przylegających do granic planu, ustala się następujące przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania:
 
2.    Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się:
1)   przeznaczenie podstawowe: teren ulicy lokalnej KD-L
2)   sposób zagospodarowania terenu określony planem:
a)        sposób zagospodarowania terenu należy planować jako fragment pasa drogowego ulicy wg warunków i parametrów ustalonych planem miejscowym dla drogi publicznej klasy lokalnej KL, projektowanej dla ruchu kołowego, pieszego i parkowania pojazdów w nawiązaniu do terenu sąsiedniej planowanej ulicy oznaczonej KL, położonej na przylegającym obszarze planu podlegającego zmianie, z warunkiem wspólnego ich zagospodarowania,
b)        urządzenia towarzyszące, sieci lub przyłącza infrastruktury technicznej jako podziemne,
c)        oświetlenie terenu;
3)   dopuszczone rodzaje działań inwestycyjnych:
a)        budowa, przebudowa, remont ulicy lub jezdni, chodników i parkingów,
b)        utrzymanie i pielęgnacja zieleni drzew i krzewów, dokonywanie nowych nasadzeń,
c)        budowa i remonty urządzeń towarzyszących;
4)   zakazuje się na terenie 3-KD-L budowy obiektów nie związanych z podstawowym    przeznaczeniem terenu.
 
3.        Warunki obsługi komunikacyjnej:
         ustala się teren 3-KD-L jako fragment ulicy lokalnej KL określonejw obszarze planu podlegającego zmianie, obsługującej sąsiednie tereny, w tym teren 1-P,U,KS(KD-W), dostępny planowanym zjazdem.
 
4.        Warunki ochrony środowiska:
        ustala się obowiązek stosowania zasad ochrony środowiska określonych w § 10 uchwały oraz zachowania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń środowiska ustalonych w przepisach odrębnych.
 
5.        Warunki podziału nieruchomości, ustala się następująco:
1)        ustala się na terenie 3-KD-L dokonywać podział i wydzielać teren, wg zasady określonej na rysunku planu miejscowego,
2)        dopuszcza się zmianę linii podziału na podstawie ustalonej w projekcie budowlanym ulicy, szerokości pasa drogowego całej ulicy KL, opartej o parametry ustalone w planie podlegającym zmianie.
 
6.        Warunki zagospodarowania terenu 3-KD-L ustala się w zakresie obowiązku utrzymania parametrów pasa terenu o szerokości ok. 8,0 m, jako fragmentu pasa drogowego ulicy klasy lokalnej   o szerokości 20,0 m, oznaczonejw planie podlegającym zmianie KL, w dostosowaniu do układu funkcjonalnego tej ulicy.
 
7.        Warunki modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, ustala się wg odpowiednich zasad zaopatrzenia i odbioru mediów określonych w § 20 –27 uchwały.
 
8.        Stawkę procentową, wg § 17 uchwały:
dla terenu 3-KD-L, stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości,który w związku               z uchwaleniem planu miejscowego, nie zmienił przeznaczenia ustalonego w planie podlegającym zmianie jako - KL i pozostaje nadal terenem komunikacji publicznej, jako planowane przeznaczenie pod teren ulicy klasy lokalnej KD-L, ustala się na 1%;
 
 
 
DZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
 
Rozdział 1
Ustalenia końcowe
 
§ 31.    W granicachterenów objętych niniejszym planem miejscowym traci moc obowiązującą: 
miejscowyplan zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Olszowa uchwalony przez Radę Miejską w Ujeździe uchwałą Nr XXIII/103/2004 z dnia 6 lipca 2004 r.           (Dz. U. W.O. z 2004 r. nr 57, poz. 1601).
 
 
§ 32. Na terenach objętych zmianą planu nie występują inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej wymagające zapisania jako wyodrębnione do finansowania zadania własne gminy.
 
 
§ 33.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
 
 
§ 34.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Ujazd.
 
 
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                            
     
 
   Przewodniczący Rady Miejskiej
            Jan Kałużny
 
 
 
 
 
 
 
             Załącznik graficzny - zdjęcie załacznika nr 1:
                                                                                           JPEG12a - mpzp Olszowa 2008.jpeg (2,12MB)
 
 
 
  
 
 
               Załącznik nr 2
                          do uchwały nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia   31 stycznia 2008 r.
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA
 
 
         Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie rozstrzygnięcia         Burmistrza Ujazdu   z dnia 25 stycznia 2008 r., w którym stwierdza się, że do wyłożonego do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego,                             nie wpłynęły żadne uwagi, zatem
                                        
RADA MIEJSKA W UJEŹDZIE
 
uznaje za bezprzedmiotowe wszczęcie postępowania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA
                                                                                        
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe
Jan Kałużny
 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Paluch
Data wytworzenia: 2010-04-30