Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.

Strona archiwalna

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 149, poz. 1591) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r Nr15, poz.139 z późniejszymi zmianami ) i w związku z uchwałą Nr XV/93/99 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 1999r w sprawie przystąpienia do sporządzenia planuRada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

 

ROZDZIAŁ I
Ustalenia ogólne

§ 1


1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd, zwany dalej planem.
2. Obszar objęty planem obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych :
a) wsi Olszowa, wyznaczonych w granicach opracowania planu na załączniku graficznym numer 1 do niniejszej Uchwały
b) wsi Sieroniowice, wyznaczonych w granicach opracowania planu na załączniku graficznym numer 2 i w części numer 3, do niniejszej Uchwały
c) wsi Zimna Wódka, wyznaczonych w granicach opracowania planu na załączniku graficznym numer 3 do niniejszej Uchwały
 

§ 2

1. Integralną częścią planu są rysunki planu nr 1, nr 2 i nr 3 w skali 1:2000, stanowiące załączniki graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu
a) Granice obszaru opracowania planu;
b) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
Linie rozgraniczające wyznaczają granice obszarów zwanych w dalszej części uchwały jednostkami terenowymi. Szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w § 15÷22 oraz w odniesieniu do układu komunikacyjnego w § 10 ;
Linie rozgraniczające stanowią równocześnie granice działek. Dopuszcza się łączenie działek na sąsiadujących jednostkach terenowych pod warunkiem zachowania obowiązujących na ich terenie zasad zagospodarowania.
c) Przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi :
P - tereny przemysłowe
UP - tereny usługowo-produkcyjne
S - tereny magazynowo-składowe
U - tereny usługowe
UG - tereny usług gastronomii
UH - tereny usług handlu
KS - tereny obsługi komunikacji samochodowej
EG - tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w gaz
EE - tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną
KG - tereny dróg publicznych głównych
KZ - tereny dróg publicznych zbiorczych
KL, KL1 - tereny dróg publicznych lokalnych
KD,KD1 - tereny dróg publicznych dojazdowych
Kp - tereny ciągów pieszych
ZL - tereny zieleni wysokiej i leśnej (adaptacja)
ZI - tereny zieleni izolacyjnej
Zn - tereny zieleni niskiej – wymagający rekultywacji o kierunku rolnym
R - tereny upraw rolnych oraz dróg transportu rolnego
MR - tereny zabudowy zagrodowej
W - tereny wód otwartych


Dwa symbole literowe oddzielone przecinkiem oznaczają, że dopuszczalne jest zagospodarowanie jednostki terenowej w całości zgodnie z zasadami obowiązującymi dla jednego lub drugiego symbolu lub w dowolnych proporcjach.
d) Granica otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św.Anny”;
e) Linie zabudowy obowiązujące – ściśle określone;
f) Linie zabudowy nieprzekraczalne;
g) Lokalizacja identyfikacyjnych znaków przestrzennych;

h) Nowo wyznaczone granice działek.
Dopuszcza się łączenie dwóch lub większej liczby sąsiadujących działek;
i) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych;
j) Plan ustala ponadto linię przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0 Mpa oraz sieć elektroenergetyczną 110kV i 15kV.
3. Pozostałe, nie wymienione w ust.2, elementy rysunku mają charakter informacyjny.

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenu, zasad zabudowy
i zagospodarowania oraz docelowego wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

§ 4


Ustalenia planu odpowiadają kierunkom zagospodarowania przestrzennego określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd – w części obejmującej tereny aktywności gospodarczej przyległe do autostrady A-4 po jej północnej stronie .

§ 5


1. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ogółem 131.78ha, w tym :
Na obszarze objętym załącznikiem graficznym nr 1 ,
w rejonie ,,węzła Olszowa” - 65.33ha
Na obszarze objętym załącznikiem graficznym nr 2 ,
w rejonie przysiółka ,,Grzeboszowice ” - 33.05ha
Na obszarze objętym załącznikiem graficznym nr 3 ,
w rejonie ,,węzła Nogowczyce” - 33.40ha

2. W granicach planu przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne :
- grunty rolne III klasy bonitacyjnej - 7.87 ha
- grunty rolne IV klasy bonitacyjnej - 23.67 ha
- grunty rolne V klasy bonitacyjnej - 50.42ha
- grunty rolne VI klasy bonitacyjnej - 9.38 ha
- grunty leśne - 4.27 ha
- pozostałe ( drogi, nieużytki) - 3.32 ha
Grunty rolne III i IV klasy bonitacyjnej oraz grunty leśne wymagające zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne uzyskały stosowną zgodę w oparciu o przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

ROZDZIAŁ II
ustalenia obowiązujące na całym terenie objętym planem

§ 6


1. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
2. Na terenach przeznaczonych w planie pod lokalizację wszelkiego rodzaju usług oraz na terenach dla których ustalenia planu dopuszczają taką lokalizację zezwala się na budowę tzw. super- lub hiper-marketów o nieograniczonej powierzchni sprzedaży, z zastrzeż.§7.
3. Sposób usytuowania budynków, budowli oraz elementów zagospodarowania terenu na poszczególnych działkach powinien odpowiadać ustaleniom zawartym w niniejszym planie oraz przepisom szczególnym, a zwłaszcza warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Dopuszcza się dokonywanie wydzieleń geodezyjnych w miejscach innych niż określone na rysunku planu przebiegami linii rozgraniczających oraz nowo wyznaczonymi granicami działek, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej podzielonych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących warunków , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej.
W razie ujawnienia znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie zawiadomić Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków oraz Urząd Miasta i Gminy w Ujeździe oraz zabezpieczyć znalezisko w miejscu ujawnienia i wstrzymać mogące je uszkodzić roboty, do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.
6. W granicach opracowania planu zakazuje się przekraczania obowiązujących według przepisów prawnych dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu w środowisku oraz najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
7. Na obszarach aktywności gospodarczej nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, określonych w art.30 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [ Dz.U. nr 109, poz.1157, 2000]
8. Na obszarach aktywności gospodarczej dopuszcza się, z zastrzeżeniem § 7 niniejszej Uchwały, lokalizację przedsięwzięć, zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, określonych w art.30 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [ Dz.U. nr 109, poz.1157, 2000], pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska.

§ 7


Na obszarze objętym granicą otuliny Parku Krajobrazowego „Góra Św.Anny” wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę lub rozbudowę obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Zarządu Opolskich Parków Krajobrazowych.

§ 8


Ustala się zachowanie zespołów i pojedynczych egzemplarzy starodrzewia . Na terenach leśnych należy prowadzić ich kierunkową przebudowę zgodnie z roślinnością potencjalną.

§ 9


1. Docelowo, wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej (wraz z urządzeniami towarzyszącymi), z wyjątkiem tych, dla których wyznaczono odrębne jednostki terenowe, powinny być umieszczone pod ziemią i przebiegać w liniach rozgraniczających ulic lub innych przestrzeni publicznych. Dopuszcza się w przypadkach szczególnych, (uzasadnionych względami technicznymi lub bezpieczeństwem) prowadzenie - usytuowanie wybranych elementów urządzeń i sieci poza układem ulic i innych terenów publicznych, w granicach różnych jednostek terenowych pod warunkiem, że powyższe elementy infrastruktury technicznej stanowić będą funkcję uzupełniającą, nie kolidującą z funkcją podstawową terenu; nie zmienią generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej :
a) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej poprzez istniejącą
i nowoprojektowaną sieć rozdzielczą.
Sieć wodociągowa winna uwzględniać warunek dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
b) odprowadzenie ścieków z poszczególnych terenów, docelowo do kolektora usytuowanego w obsługujących je ulicach. Do czasu realizacji kolektora, dopuszcza się indywidualne sposoby odbioru ścieków, zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska przyrodniczego. Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji wymagają podczyszczenia w miejscu ich powstania.
Zabrania się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej. ( Powyższy zakaz wynika z ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, z uwagi na możliwość przenikania zanieczyszczeń do istniejącego na tym terenie zbiornika czwartorzędowego o typie szczelinowo-porowatym GZWP 330.)
c) Odprowadzenie wód deszczowych z poszczególnych obiektów docelowo do kolektora usytuowanego w sąsiadujących ulicach.
Wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o nawierzchni utwardzonej należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej, odpowiednio powiązanej z układem kanalizacji gminnej. Wody opadowe z terenów produkcyjnych („brudne”) wymagają wstępnego podczyszczenia na urządzeniach oczyszczających.
Zaleca się zachowanie maksymalnie dużych powierzchni nie utwardzonych lub częściowo utwardzonych (ażurowych)w obrębie działek budowlanych. Należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych wynika z ochrony zbiornika GZWP 330 , o którym mowa w § 9, ust.2, pkt c.
d) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej istniejącej i nowo realizowanej. Zasilanie obiektów ze stacji transformatorowych istniejących i nowo projektowanych w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym;
Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych zasilających zabudowę w zależności od potrzeb na terenach własnych inwestora;
Dopuszcza się skablowanie lub przełożenie linii energetycznych napowietrznych średniego napięcia kolidujących z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
e) Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej rozdzielczej (po wybudowaniu stacji redukcyjnej gazu), na warunkach i w uzgodnieniu z Zakładem Gazowniczym w Opolu;
f) Zaopatrzenie w energię cieplną dla celów socjalno-bytowych i technologicznych należy prowadzić na bazie kotłowni lokalnych, pracujących na paliwach niskoemisyjnych ( np. ciekłe i gazowe) lub z wykorzystaniem energii elektrycznej. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną ze zdalnych źródeł ciepła.
g) Telefonizacja – poprzez podłączenie do kablowej sieci telefonicznej projektowanej w sąsiadujących ulicach, na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci;
h) Gospodarka odpadami – odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić oraz systematycznie wywozić, zgodnie z systemem gospodarki odpadami w gminie. Gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne należy prowadzić na bazie specjalistycznych urządzeń do gromadzenia odpadów;

§ 10


1. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji stanowi system dróg, ulic i ciągów pieszych wyznaczonych na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami KG, KZ, KL,KL1 KD, KD1, Kp.
Ustala się dla dróg i ulic następujące szerokości w liniach rozgraniczających :
- droga krajowa główna KG - 50 metrów
- droga gminna zbiorcza KZ - 25 metrów
- ulica gminna lokalna KL - 20 metrów
- ulica gminna lokalna KL1 - 15 metrów
- ulica gminna dojazdowa KD - 20 metrów
- ulica gminna dojazdowa KD1 - 15 metrów
Ustala się dla ciągów pieszych Kp obszar wyznaczony w liniach rozgraniczających na rysunku planu.
2. Obszary te stanowią tereny publiczne;
3. Drogi i ulice publiczne oraz związane z nimi urządzenia powinny odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym;
4. W liniach rozgraniczających dróg krajowych KG wyznaczonych w planie, zabrania się lokalizacji wszelkiej zabudowy oraz lokalizacji urządzeń obcych, z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej;
5. Zabrania się wykonywania indywidualnych, bezpośrednich włączeń komunikacyjnych do dróg krajowych KG z terenów przeznaczonych pod zainwestowanie położonych wzdłuż tych dróg.

§ 11


W zagospodarowaniu poszczególnych, zabudowanych nieruchomości należy przewidzieć stosowne drogi pożarowe, zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 12


Ustala się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, strefę zagrożenia od gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 CN 4,0Mpa, o szerokości 30 metrów. W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gazociągu.

§ 13


Ustala się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obszar szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego od linii napowietrznej wysokiego napięcia 2x110kV, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów
i urządzeń bezpośrednio związanych z jej użytkowaniem. Obszar ograniczonego użytkowania wynosi 14,5 metra od skrajnych przewodów. Teren należy zagospodarować trwałą zielenią niską.

§ 14


Zasilanie w energię elektryczną obszarów objętych planem wymaga :
1. Budowy stacji transformatorowej 110/15 kV (20 kV) na obszarze wyznaczonym na rysunku planu nr 1.
Skład stacji : rozdzielnia 110 kV w układzie „tt” włączona w linię 110kV relacji Blachownia – Strzelce Opolskie ; dwa transformatory 110/15 kV (20 kV) o mocy 11MVA każdy oraz rozdzielnia 15kV z odpowiednią ilością pól liniowych.
2. Budowy rozdzielni głównych 15kV na obszarach wyznaczonych na rysunkach planu nr 2 i nr 3.
3. Budowy dwóch linii kablowych wyprowadzonych z rozdzielni 15 kV na obszarze nr 1, prowadzonych wzdłuż projektowanych dróg KZ i w układzie pierścieniowym powiązanych z rozdzielniami głównymi 15kV na obszarze planu nr 2 i nr 3. Każda z linii powinna być złożona z wiązki 3 kabli typu XUHAKXS 1x240 mm2 20kV .
4. Budowy rozdzielni 15kV lub stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu kontenerowego na terenach poszczególnych inwestorów.
Rozdzielnie 15kV należy podzielić na część Zakładu Energetycznego z polami liniowymi i część inwestora z polami odpływowymi i pomiarowymi.
5. Budowy dwóch linii kablowych wyprowadzonych z rozdzielni głównych 15 kV na obszarze nr 1, nr 2 i nr 3, każda złożona z wiązki 3 kabli typu XUHAKXS 1x240 mm2 20kV , wiążących pierścieniem wszystkie części ZE rozdzielni 15 kV na terenach poszczególnych inwestorów.
6. Istniejące linie napowietrzne 15kV na obszarze nr 1 i nr 2 należy docelowo skablować i wprowadzić przelotowo do rozdzielni głównej 15kV.

ROZDZIAŁ III
ustalenia szczegółowe obowiązujące dla poszczególnych jednostek terenowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi

§ 15


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem P – przeznacza się dla funkcji przemysłowej, dopuszcza się lokalizację usług.
2. Na terenach przemysłowych mogą być lokalizowane wszelkie rodzaje przemysłu z zastrzeżeniem §6pkt.7 i §7 niniejszej Uchwały oraz pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska;
3. Przedsięwzięcia inwestycyjne mogące znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, wymagają przeprowadzenia postępowania, stosownego do obowiązujących przepisów szczególnych, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
4. Dla terenów przemysłowych ustala się zagospodarowanie minimum 20% powierzchni działki pod zieleń wysoką lub niską ;
5. Ustala się maksymalną wysokość budynków do 18 metrów włącznie nad poziomem terenu. Ustalenie to nie dotyczy obiektów takich jak : identyfikacyjne znaki przestrzenne oraz urządzenia technologiczne np. wieże kratowe, kominy, maszynownie dźwigów i innych pomieszczeń technicznych.
6. W zagospodarowaniu działki budowlanej należy zapewnić stosowną do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla osób niepełnosprawnych.
7. W zagospodarowaniu działek budowlanych sąsiadujących z gruntami rolnymi należy przewidzieć pas zieleni izolacyjnej, wysokiej i niskiej, o szerokości minimum 12 metrów.
8. Obowiązuje nakaz gospodarczego zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.
9. Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie wymaga powiadomienia burmistrza miasta o sposobie ich zagospodarowania w terminie nie krótszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstanie.

§ 16


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP – przeznacza się dla funkcji usługowo-produkcyjnej. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne usługowe i produkcyjne, z zastrzeżeniem §6pkt.7 i §7.
2. W zagospodarowaniu działek budowlanych obowiązują ustalenia jak w §15 ust.2, §15 ust.3, §15 ust.4, §15 ust.5, §15 ust.6, §15 ust.7, §15 ust.8, §15 ust.9

§ 17


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem S – przeznacza się dla funkcji magazynowo-składowej.
2. W zagospodarowaniu działek budowlanych obowiązują ustalenia jak w §15 ust.2,§15 ust.3, §15 ust.4, §15 ust.5, §15 ust.6, §15 ust.7;

§ 18


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U – przeznacza się dla funkcji usługowej. Dopuszcza się lokalizację wszelkiego rodzaju usług.
2. W zagospodarowaniu działek budowlanych obowiązują ustalenia jak w §15 ust.2, §15 ust.5, §15 ust.6;
3. Ustala się zagospodarowanie minimum 25% powierzchni działki pod zieleń wysoką lub niską.

§ 19


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UH, UG – przeznacza się pod usługi handlu i gastronomii.
2. Ustala się maksymalną wysokość budynków do 18 metrów, licząc od poziomu terenu. Ustalenie to nie dotyczy identyfikacyjnych znaków przestrzennych.
3. W zagospodarowaniu terenu należy zapewnić stosowną do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

§ 20


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KS – przeznacza się dla potrzeb obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw.
2. Dopuszcza się lokalizację usług handlu i gastronomii.
3. Przy realizacji stacji paliw należy zastosować przewidziane prawem rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie obiektu na otoczenie, a w szczególności służące ochronie środowiska wodnego i powietrza.

§ 21


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EG – przeznacza się pod stację redukcyjno-pomiarową gazu.

§ 22


1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE – przeznacza się pod lokalizację urządzeń i obiektów energetycznych np. stacji transformatorowych, rozdzielni.

§ 23


W oparciu o art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:
1. dla terenów oznaczonych symbolami : P, UP, S, U, UG, UH, KS, EG, EE - w wysokości 20%
2. dla pozostałych terenów w granicach planu, oznaczonych symbolami KG, KZ, KL, KL1, KD, KD1, Kp, ZL, ZI, Zn, R, MR, W – w wysokości 0%

§ 24


Uchyla się Uchwałę Nr V/27/94 Rady Miejskiej z dnia 28 października 1994r.
( ogłoszonej w dniu 12 grudnia 1994r, w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr27 poz238 ) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd w części dotyczącej terenu objętego niniejszą Uchwałą.

§ 25


Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ujazd.

§ 26


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 27


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hoły


 

Załączniki graficzne do uchwały:

                              JPEGSAG-2002c.jpeg (2,59MB)
                              JPEGSAG-2002d.jpeg (3,12MB)

 

Uchwała Nr XLIV/ 241/ 2002
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 Lutego 2002


w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 (E-40) po jej zachodniej stronie, w gminie Ujazd