Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.

Strona archiwalna

 

 

 

 UCHWAŁA Nr VII/27/2003
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 lutego 2003 roku


w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla PIASKI w Ujeździe.Na podstawie art.18, ust.2,pkt.5 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U .z 2001r. Nr 149,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r. Nr15, poz.139; Nr41,poz.412; Nr111,poz.1279; z 2000r.Nr12,poz.136; Nr109,poz.1157; Nr120,poz1268, Nr14,poz.124; z 2001r. Nr100, poz1085, Nr115, poz.1229,Nr 154,poz.1804 oraz 2002r Nr 25, poz.253 ), oraz Uchwały Nr XXIX/163/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 04 grudnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Piaski w Ujeździe.Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :
 

 

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1


1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla PIASKI w Ujeździe zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar wyznaczony wzdłuż Kanału Gliwickiego i południowej granicy administracyjnej miasta Ujazd.
3. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenu, zasad zabudowy
i zagospodarowania oraz docelowego wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
4. Ustalenia planu odpowiadają kierunkom zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd , określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd. .
5. Na powyższym obszarze traci moc prawną Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Ujazd zatwierdzony Uchwałą nr V/26/94 z dnia 28 października 1994r.
6. Powierzchnia terenu objętego planem wynosi ogółem 51,09 ha
7. W granicach planu przeznacza się na cele nierolnicze 22,52 ha gruntów rolnych, w tym:
- grunty rolne klasy IV - 10,04 ha
- grunty rolne klasy V - 7,60 ha
- grunty rolne klasy VI - 4,88 ha
oraz pozostałe grunty (drogi, nieużytki) - 2,36 ha
Grunty rolne IV klasy bonitacyjnej wymagające zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze uzyskały stosowną zgodę decyzją wojewody opolskiego
nr ŚR.V-KK-7711/37/02 z dnia 16.12.2002 w oparciu o przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

§ 21. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są:
1) Granice obszaru opracowania planu.
2) Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania.
Linie rozgraniczające wyznaczają granice obszarów zwanych w dalszej części jednostkami terenowymi. Szczegółowe ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w § 8 oraz ( w odniesieniu do jednostek układu komunikacyjnego)w § 7.
Linie rozgraniczające stanowią równocześnie granice działek. Dopuszcza się łączenie działek na sąsiadujących jednostkach terenowych pod warunkiem zachowania obowiązujących na obszarze tych jednostek zasad zagospodarowania
3) Linie zabudowy ustalone planem
Na obszarze jednostek terenowych przeznaczonych pod zabudowę, na których nie wyznaczono linii zabudowy obowiązują linie wynikające z przepisów szczególnych, dotyczących dróg publicznych.
Dopuszcza się inny przebieg linii zabudowy w obszarach ochrony konserwatorskiej, na warunkach określonych przez Konserwatora Zabytków.
4) Granice stref ochrony konserwatorskiej, dla których ustalenia określono w § 3.
5) Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne obiekty o charakterze zabytkowym, których wykaz i obowiązujące dlań ustalenia określono w § 4.
6) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych.
7) Granice polno-leśne.
8) Przebieg wałów przeciwpowodziowych oraz strefa ochronna obwałowań o szerokości 50 metrów, dla której ustalenia określono w § 5 ust.8.
9) Pasy ochronne roślinne wzdłuż cieków wodnych, zmniejszające ładunek zanieczyszczeń obszarowych (pochodzenia rolniczego) spływających do wód – wyłączone z zabudowy.
10) Granica tzw. pasów izolujących teren cmentarza od innych terenów, w szczególności terenów mieszkaniowych.
11) Granice strefy zagrożenia od napowietrznych linii energetycznych 15/20 kV – szerokość obszaru ograniczonego użytkowania wynosi 5,2 metra od skrajnych przewodów linii średniego napięcia.
12) Ciągi piesze na obszarze jednostek terenowych.
3. Ustaleniami planu są również - symbole jednostek terenowych, układu dróg i ulic oraz innych elementów rysunku planu służące lokalizacji ustaleń niniejszej Uchwały. Przyjmuje się następujący sposób interpretacji ustaleń dla jednostek terenowych oznaczonych dwoma symbolami:
1) Dwa symbole literowe oddzielone przecinkiem oznaczają, że dopuszczalne jest zagospodarowanie tej jednostki zgodnie z zasadami obowiązującymi dla jednego lub drugiego symbolu, albo też w dowolnych proporcjach w części w jeden sposób, a w części w drugi.
2) Jeżeli jeden z dwóch symboli ujęty jest w nawias oznacza to, że przypisane mu zasady określają tymczasowy sposób zagospodarowania urządzania oraz użytkowania terenu – docelowe przeznaczenie terenu według symbolu w nawiasie.
4. Pozostałe, nie wymienione w ust. 2 i 3 elementy rysunku mają charakter informacyjny.

§ 3


W granicach obszaru objętego planem nie występują stanowiska archeologiczne podlegające ochronie.
Odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. W razie ujawnienia znalezisk archeologicznych należy niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urząd Miasta i Gminy w Ujeżdzie oraz zabezpieczyć znalezisko w miejscu ujawnienia i wstrzymać mogące je uszkodzić roboty, do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.

§ 4


Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe, których wykazy przedstawiono poniżej, a lokalizację zaznaczono na rysunku planu.
W odniesieniu do tych obiektów obowiązują przepisy szczególne dotyczące ochrony dóbr kultury tj. wszelkie prace budowlane oraz zmiana funkcji wymagają uzgodnienia z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków .

1. Cmentarz w lesie, żydowski, Nr rej. Zabytków A-240/90 cały nieczynny

§ 5


Na całym obszarze objętym planem obowiązują w szczególności następujące zasady zagospodarowania:
1. Dopuszcza się dokonywanie wydzieleń geodezyjnych w innych miejscach niż określonych na rysunku planu przebiegami linii rozgraniczających oraz nowo wyznaczonymi granicami działek , pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej podzielonych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących warunków, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Dopuszcza się scalanie dotychczasowych działek geodezyjnych.
3. Za pomocą małej architektury, zieleni oraz innych trwałych elementów, bądź rysunku nawierzchni należy oznaczyć przebiegi historycznych podziałów nieruchomości w obszarze stref ochrony konserwatorskiej.
4. Zakazuje się wznoszenia substandardowej zabudowy gospodarczej, a istniejącą zabudowę o takim charakterze winno się sukcesywnie likwidować lub modernizować.
5. Na obszarze objętym planem obowiązuje nakaz likwidacji istniejących studni .
6. W zagospodarowaniu poszczególnych, zabudowanych nieruchomości należy przewidzieć stosowne drogi pożarowe zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującymi w tym zakresie.
7. Dopuszcza się skablowanie lub przełożenie linii napowietrznych średniego napięcia kolidujących z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci.
8. W strefie ochronnej obwałowań o szerokości 50 metrów i wału przeciwpowodziowego, obowiązuje uzgodnienie z administratorem Kanału Gliwickiego - lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i infrastrukturalnych. W strefie tej zabrania się prowadzenia robót mogących zakłócić stabilność budowli tj. wału.
Na wałach i w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału zabrania się uprawy gruntu , sadzenia drzew i krzewów , a w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału zabrania się m.in. wykonywania obiektów budowlanych , kopania sadzawek oraz dołów [ art. 85 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001r. Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ]
9. Na obszarze opracowanego planu obowiązują standardy jakości środowiska wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych.

10. Przy prowadzeniu robót ziemnych lub w czasie przebudowy istniejących obiektów budowlanych należy powstrzymywać się przed przekształceniami istniejącej rzeźby terenu i niszczeniem istniejącej szaty roślinnej w stopniu przekraczającym niezbędny zakres działań, służący uzyskaniu zakładanego celu; w przypadku działań mogących naruszyć równowagę przyrodniczą, sporządzić należy ekspertyzę ekologiczną spełniającą wymogi określone w przepisach szczegółowych (§ 11.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987r. o ochronie powierzchni ziemi (Dz.U. nr 4, poz. 23).

11. Na całym obszarze opracowania nie dopuszcza się do lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych. Na obszarach wydzielonych pod lokalizację usług produkcyjnych – UP, składów i magazynów – S oraz obsługi komunikacji - KS, dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

12. Usługi nieuciążliwe o których mowa w §8 - to usługi , które powodują emisję do środowiska substancji lub energii w rozumieniu przepisów szczególnych , nie wywołujące zjawisk fizycznych lub stanów utrudniających życie lub dokuczliwych dla otaczającego środowiska np. usługi handlu, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, łączności , usługi bytowe.
Uciążliwości – to substancje i energie wprowadzane do środowiska , a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza , pola elektromagnetyczne, utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia , nie powodujące przekroczenia określonych w przepisach szczególnych standardów jakości środowiska .

13. Zaleca się wprowadzenie zadrzewień wzdłuż szlaków komunikacyjnych i cieków wodnych roślinnością zgodną ze specyfiką lokalną i roślinnością potencjalną .
Dolesienia i zalesienia należy prowadzić gatunkami zgodnymi z roślinnością potencjalną
Przepis powyższy nie stosuje się do terenów położonych między wałem przeciwpowodziowym, a korytem wody płynącej.

§ 6


1. Docelowo, wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej (wraz z urządzeniami towarzyszącymi ), z wyjątkiem tych , dla których wyznaczono odrębne jednostki terenowe, powinny być umieszczone pod ziemią i przebiegać w liniach rozgraniczających ulic lub innych przestrzeni publicznych. Dopuszcza się w przypadkach szczególnych, (uzasadnionych względami technicznymi lub bezpieczeństwem ) prowadzenie – usytuowanie wybranych elementów urządzeń i sieci poza układem ulic i innych terenów publicznych , w granicach różnych jednostek terenowych pod warunkiem , że powyższe elementy infrastruktury technicznej stanowić będą funkcję uzupełniającą , nie kolidującą z funkcją podstawową terenu; nie zmienią generalnego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego .
2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej :
1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejącą i nowoprojektowaną sieć rozdzielczą .
Sieć wodociągowa powinna uwzględniać warunek dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.
2) Odprowadzanie ścieków z poszczególnych terenów, docelowo do kolektora usytuowanego w sąsiadujących ulicach.
Do czasu realizacji kolektora , dopuszcza się indywidualne sposoby odbioru ścieków , zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska przyrodniczego .
Ścieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanalizacji wymagają podczyszczenia w miejscu ich powstania. Zabrania się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej .
3) Odprowadzenie wód deszczowych z poszczególnych obiektów docelowo do kolektora usytuowanego w sąsiadujących ulicach . Wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwardzonej nawierzchni należy wyposażyć w system kanalizacji deszczowej, odpowiednio powiązanej z układem kanalizacji miejskiej; w przypadku zastosowania nawierzchni nieutwardzonych lub częściowo utwardzonych “ażurowych” należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
Wody opadowe z terenów produkcyjnych (“ brudne” ) wymagają wstępnego podczyszczenia
4) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej istniejącej i nowo realizowanej. Zasilanie obiektów ze stacji transformatorowych istniejących i nowo projektowanych w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym. Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych zasilających zabudowę w zależności od potrzeb na terenach inwestora ; Dopuszcza się skablowanie lub przełożenie linii energetycznych napowietrznych średniego napięcia kolidujących z planowanym zainwestowaniem , na warunkach określonych przez właściciela sieci .
5) Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej rozdzielczej ( po wybudowaniu stacji redukcyjnej gazu dla miasta Ujazd) , na warunkach i w uzgodnieniu z Zakładem Gazowniczym w Opolu.
6) Zaopatrzenie w energię cieplną dla celów socjalno-bytowych i technologicznych docelowo należy prowadzić na bazie kotłowni lokalnych , pracujących na paliwach niskoemisyjnych ( np. ciekłe i gazowe ) lub z wykorzystaniem energii elektrycznej. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną ze zdalnych żródeł ciepła .
7) Telefonizacja poprzez podłączenie do telefonicznej sieci kablowej istniejącej i projektowanej , usytuowanej w sąsiadujących ulicach , na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci ;
8) Zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gminnym planem gospodarki odpadami, przy preferowaniu działań zapobiegających i ograniczających wytwarzanie odpadów oraz umożliwiających ich odzysk.
3. W przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować.
 

§ 7


1. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie komunikacji stanowi system ulic, dróg i ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi .
Dla dróg i ulic ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających :
- droga powiatowa - zbiorcza KZ 20¸30 metrów
- droga gminna- lokalna KL 12÷15 metrów
- droga gminna- dojazdowa KD 10¸12 metrów
- ciąg pieszo-jezdny Kp min. 10 metrów
- droga transportu rolniczego TG 8 metrów
Obszary te stanowią tereny publiczne.
Drogi i ulice publiczne oraz związane z nimi urządzenia powinny odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym.
2. Zasady zagospodarowania i urządzenia terenów komunikacji są następujące :
1) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KZ przeznaczone na ulice zbiorcze:
- nawierzchnia jezdni typu “ciężkiego” ; dopuszczalna nawierzchnia asfaltowa; minimalna szerokość pasa jezdni wynosi 7 m;
- dopuszcza się wprowadzanie zespołów zieleni ;
- dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami i obiektami usługowymi; Obiekty te winny odznaczać się estetyczną formą, dostosowaną do środowiska architektonicznego.
- dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych dla samochodów (parkingów), poza pasami jezdni;
- dopuszcza się wprowadzanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwały.
2) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KL przeznaczone na ulice lokalne:
- dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy zarówno poprzez wydzielenie jezdni, jak i bez jej wydzielenia;
- nawierzchnie jezdni typu “lekkiego” lub “średniego”;
- dopuszcza się wprowadzenie elementów zieleni i jej zespołów oraz elementów rzeźbiarskich, małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych z usługami handlowymi i gastronomicznymi w sposób nie zakłócający funkcji komunikacyjnej ulicy
- dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych dla samochodów (parkingów); sposób ich organizacji jest formą zagospodarowania tymczasowego;
- dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § .6 uchwały.
3) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD przeznacza się na ulice dojazdowe :
- dopuszcza się organizację przestrzeni zarówno poprzez wydzielenie jezdni, jak
i bez jej wydzielenia,
- nawierzchnie jezdni typu ,,lekkiego‘’ lub ,,średniego‘’
- dopuszcza się wprowadzenie elementów zieleni i jej zespołów oraz elementów rzeźbiarskich, małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych z usługami handlowymi i gastronomicznymi w sposób nie zakłócający funkcji komunikacyjnej ulicy
- dopuszcza się organizowanie stanowisk postojowych (parkingów) dla samochodów; sposób ich organizacji jest formą zagospodarowania tymczasowego ;
- dopuszcza się wprowadzenie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §6, uchwały
4) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Kp przeznacza się na ciągi pieszo- jezdne :
- nawierzchnie ciągów winny być utwardzone; niedopuszczalna nawierzchnia asfaltowa;
- dopuszcza się wprowadzanie zieleni, elementów rzeźbiarskich, małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych z usługami handlowymi
i gastronomicznymi w sposób nie zakłócający funkcji komunikacyjnej ciągu;
- dopuszcza się instalowanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwały
- dopuszcza się wprowadzenie ograniczonego ruchu samochodowego o charakterze dojazdowym.
5) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TG :
- nawierzchnia typu “średniego” tłuczniowa lub asfaltowa
- minimalna szerokość pasa jezdni – 5 metrów
- dopuszcza się instalowanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwały.
3. Trasy rowerowe w postaci oznakowanych pasów ruchu, uzupełnione odpowiednio przygotowanymi parkingami winny być - w miarę możliwości technicznych - wprowadzane na tereny przeznaczone dla komunikacji lub po uzyskaniu zgody właśicieli nieruchomości, także na terenach innych jednostek.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dotyczące rodzajów jednostek terenowych

 

§ 8

Obszar objęty planem dzieli się na rodzaje jednostek terenowych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi , dla których w dalszej części uchwały określa się przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MU - przeznacza się dla funkcji mieszkaniowej oraz usług np. handlu, gastronomii, rzemiosła , usług bankowych, kultury, zdrowia , administracji oraz turystyki.
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12 m., licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu; z Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieć atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń, w której mogą występować powierzchnie utwardzone oraz pokryte zielenią, a także odpowiednie dla funkcji terenu urządzenia; dopuszcza się organizację parkingów.
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MjU - przeznacza się dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług np. handlu, gastronomii, rzemiosła , usług bankowych, kultury, zdrowia , administracji oraz turystyki.
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12 m., licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu; z Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieć atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń, w której mogą występować powierzchnie utwardzone oraz pokryte zielenią, a także odpowiednie dla funkcji terenu urządzenia; dopuszcza się organizację parkingów.
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MjU/1 - przeznacza się dla funkcji jak MjU,
1) Dla budynków w których przewiduje się kondygnacje użytkowe poniżej poziomu 191,00 m npm obowiązuje wykonanie izolacji wodochronnej.
2) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR - przeznacza się dla funkcji zagrodowej
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12 m., licząc od poziomu terenu do kalenicy dachuPokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieć atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń, w której mogą występować powierzchnie utwardzone oraz pokryte zielenią, a także odpowiednie dla funkcji terenu urządzenia; dopuszcza się organizację parkingów.
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) Dopuszcza się lokalizację obiektów hodowlanych o obsadzie zwierzęcej nie przekraczającej 20 DJP .
5) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/1 - przeznacza się dla funkcji jak MR.
1) Dla budynków w których przewiduje się kondygnacje użytkowe poniżej poziomu
191,00 m npm obowiązuje wykonanie izolacji wodochronnej.
2) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MUZ przeznacza się dla funkcji jak MjU
1) Należy dążyć do sukcesywnego przekształcenia współczesnej i dysharmonizującej zabudowy (do wyburzeń włącznie - np. garaży, budynków gospodarczych) w kierunku przywrócenia jej historycznego charakteru.
2) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MZ - przeznacza się dla mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług np. handlu, gastronomii, rzemiosła , usług bankowych, kultury, zdrowia , administracji oraz turystyki.
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12 m., licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu; z Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieć atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń, w której mogą występować powierzchnie utwardzone oraz pokryte zielenią, a także odpowiednie dla funkcji terenu urządzenia; dopuszcza się organizację parkingów.
3) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC przeznacza się na funkcje usługowe o charakterze centrotwórczym.
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 15m. licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu;Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Obowiązuje organizowanie parkingów towarzyszących w granicach danej nieruchomości.
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) Dopuszcza się częściowe przeznaczenie terenu dla funkcji mieszkaniowych.
W takim przypadku oddziaływanie na środowisko obiektów usługowych nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska wymaganych dla terenów mieszkaniowych.
9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UI przeznacza się pod usługi inne (np. remiza straży pożarnych, hotel)
Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, np. kultury, administracji, gastronomii itp.
10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U przeznacza się na funkcje usługowe.
1) Wysokość nowo-wznoszonych i modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12m. do kalenicy dachu; pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu połaci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bryły dachu, jak w sąsiadującej zabudowie .
2) Obowiązuje organizowanie parkingów towarzyszących w granicach danej nieruchomości.
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) W działalności gospodarczej preferować należy zapobieganie, ograniczanie i odzysk odpadów poprodukcyjnych.
11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UOp przeznacza się na usługi oświaty.
1) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych rodzajów nieuciążliwych usług.
2) Wysokość nowo-wznoszonych lub modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12m. do kalenicy dachu; w nowo-wznoszonych budynkach pokrycie wyłącznie dachem dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu połaci w przedziale 30-55°.
3) Teren powinien być wyposażony w odpowiednio skomponowaną zieleń wysoką i niską.
4) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ przeznacza się na usługi zdrowia i opieki społecznej .
1) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych rodzajów nieuciążliwych usług.
2) Wysokość nowo-wznoszonych lub modernizowanych budynków musi znajdować się w przedziale od 4m. do 12m. do kalenicy dachu; w nowo-wznoszonych budynkach pokrycie wyłącznie dachem dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu połaci w przedziale 30-55°.
3) Teren powinien być wyposażony w odpowiednio skomponowaną zieleń wysoką i niską.
4) Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku przyjmować jak dla terenów szpitali i domów opieki społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UK przeznacza się na usługi kultury.
1) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych rodzajów nieuciążliwych usług; np. oświaty, zdrowia, gastronomii, administracji oraz turystyki i wypoczynku,
2) Kompozycja zieleni , małej architektury i nawierzchni winna być dostosowana do charakteru miejsca ,
3) Dopuszcza się lokalizację toalet publicznych oraz miejsc postojowych,
4) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z organizowaniem imprez kulturalnych.
14. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UG przeznacza się na usługi gastronomii, a oznaczone symbolem UH przeznacza się na usług handlu ,
1) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia innych rodzajów nieuciążliwych usług; np. oświaty, zdrowia, kultury, administracji oraz turystyki i wypoczynku,
2) Kompozycja zieleni , małej architektury i nawierzchni winna być dostosowana do charakteru miejsca ,
3) Dopuszcza się lokalizację toalet publicznych oraz miejsc postojowych,
4) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z organizowaniem imprez kulturalnych.
15. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US przeznacza się dla funkcji sportu rekreacji i wypoczynku.
1) Obowiązuje organizowanie miejsc parkingowych w granicach danej nieruchomości;
2) Dopuszcza się lokalizację toalet publicznych;
3) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu związane z organizowaniem imprez sportowo- kulturalnych;
4) Dopuszcza się lokalizację innych rodzajów nieuciążliwych usług mogących towarzyszyć usługom sportu rekreacji i wypoczynku;
5) Teren powinien być wyposażony w odpowiednio skomponowaną zieleń wysoką i niską.
16. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US/1 - przeznacza się dla funkcji jak US,
1) Dla budynków w których przewiduje się kondygnacje użytkowe poniżej poziomu 191,00 m npm obowiązuje wykonanie izolacji wodochronnej
17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP przeznacza się na zieleń parkową.
1) Dopuszcza się wprowadzanie toalet publicznych, urządzeń dla zabaw i sportu, ławek oraz organizowanie ścieżek spacerowych i rowerowych.
2) Dopuszcza się wprowadzenie rzeźb i elementów małej architektury.
3) Dopuszcza się organizację miejsc parkingowych. Ich powierzchnia nie może zająć więcej niż 20% powierzchni jednostki terenowej.
18. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZC przeznacza się na zieleń cmentarną.
1) Dopuszcza się lokalizację, pomników oraz innych elementów małej architektury,
2) Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie związane z organizowaniem imprez sakralno -kulturowych ,
3) Kompozycja zieleni, małej architektury i nawierzchni winna być dostosowana do charakteru miejsca,
19. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KS przeznacza się pod obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji samochodowej.
Dopuszcza się wprowadzanie usług i urządzeń nie kolidujących z funkcją podstawową.Przy realizacji stacji paliw lub innych przedsięwzięć inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania może być wymagany, należy zastosować przewidziane prawem rozwiązania techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie obiektu na otoczenie, a w szczególności służące ochronie środowiska wodnego i powietrza.
20. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem W przeznaczone są pod wody otwarte.
Projektuje się modernizację Kanału Gliwickiego oraz odbudowę, rozbudowę, przebudowę istniejących i realizację nowych urządzeń wodnych
21. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TW stanowią tereny transportu wodnego .
22. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP przeznacza się dla usług produkcyjnych
Na terenach tych mogą być lokalizowane wszelkie rodzaje usług produkcyjnych pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska.
1) Dopuszcza się lokalizację składów i magazynów, usług handlu, rzemiosła, urządzeń i obiektów obsługi komunikacji samochodowej np. stacji paliw, parkingów.
2) Przedsięwzięcia inwestycyjne mogące znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania może być wymagany, podlegają postępowaniu - stosownego do obowiązujących przepisów szczególnych - w sprawie oceny oddziaływania na środowisko .
3) Uciążliwość prowadzonej aktywności gospodarczej w zakresie emisji substancji i energii nie może powodować przekroczenia w sąsiedztwie standardów jakości środowiska i nie może wykraczać poza granice terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
4) Dopuszcza się instalowanie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §6 uchwały.
5) Ustala się maksymalną wysokość budynków do 12 m włącznie nad poziomem terenu . Ustalenie to nie dotyczy obiektów takich jak : identyfikacyjne znaki przestrzenne oraz urządzenia technologiczne np. wieże kratowe, kominy, maszynownie dźwigów i innych pomieszczeń technicznych .
6) W zagospodarowaniu działki budowlanej należy zapewnić stosowną do potrzeb liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla osób niepełnosprawnych
7) W zagospodarowaniu terenu należy minimum 20% powierzchni działki przeznaczyć pod zieleń wysoką lub niską, szczególnie pełniącą funkcję zieleni izolacyjnej.
8) Obowiązuje nakaz gospodarczego zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.
9) Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w ilości powyżej 1 tony rocznie wymaga powiadomienia Burmistrza o sposobie ich zagospodarowania w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstanie.
23. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem S przeznacza się pod składy i magazyny
Dopuszcza się lokalizację usług handlu, rzemiosła urządzeń i obiektów obsługi komunikacji samochodowej np. stacji paliw, parkingów.
Pozostałe ustalenia jak dla terenów oznaczonych symbolem UP.
24. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE przeznacza się pod lokalizację urządzeń i obiektów energetycznych np. stacji transformatorowych , rozdzielni .
25. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP przeznacza się pod użytkowanie rolne- pola;
Dopuszcza się zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej V i VI oraz nieużytków.
1) Zakaz realizacji obiektów mieszkalnych;
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.
3) W strefie 300m do najbliższej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację instalacji do chowu zwierząt, o obsadzie nie przekraczającej 20 DJP.
26. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RO przeznacza się pod użytkowanie rolne – sady i ogrody.
1) Dopuszcza się zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej V i VI oraz nieużytków.
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.
27. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RZ przeznacza się pod użytkowanie rolnicze – łąki i pastwiska.
1) Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych;
2) Dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej.
3) Dopuszcza się zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej V i VI oraz nieużytków.
28. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZL stanowią tereny zieleni leśnej oraz zadrzewień śródpolnych.
29. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZLd przeznacza się na dolesienia.
Dolesienia i zalesienia należy prowadzić zgodnie z roślinnością lokalną
30. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZI przeznacza się pod zieleń izolacyjną wysoką i niską. Zaleca się zalesienie terenu.
31. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem Zn przeznacza się pod zieleń niską
 

Rozdział 3.

Przepisy końcowe

§ 9


Na obszarze planu stawkę procentową do określenia wymiaru jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się w wymiarze :
1. dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju komunikacji, infrastruktury technicznej, sportu i rekreacji – na poziomie 0%,
2. dla terenów pozostałych – na poziomie 30%,
3. w odniesieniu do gruntów będących własnością gminy jednorazowa opłata w przypadku zbycia nieruchomości nie będzie pobierana.

§ 10


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujazd.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kołodziej

                                                                          Uproszczone fotomapki:          JPEGMPZP Piaski_a.jpeg (2,88MB)
                                                                                                                                JPEGMPZP Piaski_b.jpeg (3,55MB)
                                                                                                                                JPEGMPZP Piaski_c.jpeg (3,71MB)